Ogłoszenie naboru wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Kategoria

Osie, dnia 14.03.2023 r.

Wójt Gminy Osie

ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Osie .

Zgodnie z założeniami Programu, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ww. ustawy.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Osie, po ich pozytywnej weryfikacji, może zgłosić do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 1. Podstawa prawna:
 • Uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 1. Okres naboru wniosków:
 • rozpoczęcie naboru: 14.03.2023 r.,
 • zakończenie naboru: 24.03.2023 r., godzina graniczna: 12:00.

    3. Zasady składania wniosków:

 • wnioski w w/w terminie należy składać:

a) listownie do Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie z dopiskiem ,,Wniosek proponowany o zgłoszenia - Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład”,

b) osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Osie pokój nr 10  ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie.

 • o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Osie.
 • wnioski złożone po godzinie granicznej (1200) w ostatnim dniu naboru tj. 24.03.2023 r. nie będą rozpatrywane,
 • do złożenia wniosku służy formularz stanowiący załącznik do ogłoszenia,
 • Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach jednej z poniższych kategorii:

a) do 150 000 złotych,

b) do 500 000 złotych,

c) do 3 500 000 złotych,

 • wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów,
 • wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.

 

   4. Wniosek może złożyć każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, położonego na terenie Gminy Osie, jeżeli posiadanie zabytku wynika z prawa własności do zabytku, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, lub stosunku zobowiązaniowego.

 1. Wnioskodawca jest zobowiązany oświadczyć we wniosku, że zapewni wkład własny (nie mniej niż 2 % nakładów koniecznych) na realizację zgłaszanego zadania, pochodzącego ze środków innych niż środki z RPOZ, w wysokości nie niższej niż różnica między ostateczną wartością zadania a poziomem dotacji. W przypadku, gdy wartość nakładów koniecznych poniesionych przez Beneficjenta dotacji ulegnie zmniejszeniu – zmniejszy się proporcjonalnie wartość dotacji. Oprócz udziału w nakładach koniecznych beneficjent będzie zobowiązany do poniesienia 100 % kosztów niezbędnych do realizacji zadania, a nie stanowiących nakładów koniecznych.
 2. Dotacja może być przyznana wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych, dla których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców.

 

 1. Ubiegający się o udzielenie dotacji winien złożyć wniosek stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z następującymi załącznikami:
 • decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty (jeżeli dotyczy),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,
 • zgoda współwłaścicieli zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej, będącej zabytkiem nieruchomym, na przeprowadzenie prac,
 • dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • pozwolenie właściwego organu ochrony zabytków na prowadzenie prac lub robót **,
 • pozwolenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku (jeżeli jest wymagane) **.

 

** Załączniki do wniosku, których wnioskodawca nie posiada na tym etapie postępowania należy uzupełnić najpóźniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie. W przypadku, gdy wniosek o dotację dotyczy nakładów koniecznych obejmujących łącznie sporządzenie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, załączniki te nie są wymagane.

 

 1. Wnioski o udzielenie dotacji opiniuje Wójt Gminy Osie.
 2. Wnioski poprawne pod względem formalnym będą oceniane według poniższych kryteriów:
   • stan zachowania zabytku,
   • wartość historyczna, naukowa bądź artystyczna zabytku oraz jego znaczenie dla Gminy Osie,
   • stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji,
   • wpływ planowanych prac lub robót na wartość zabytku,
   • promowanie historii i dziedzictwa kulturowego,
   • dostępność obiektu dla społeczności.

 

 1. Złożenie wniosku oraz wyłonienie w naborze nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji.
 2. Wójt Gminy Osie odmawia Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Po uzyskaniu przez Gminę Osie wstępnej promesy udzielenia dofinansowania z Programu, Rada Gminy Osie podejmie decyzję o przyznaniu dotacji w drodze uchwały.
 4.  Po podjęciu przez Radę Gminy Osie uchwały o przyznaniu dotacji Beneficjent dotacji ogłasza postępowanie zakupowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy zadania. Postępowanie zakupowe powinno zostać ogłoszone nie później, niż w terminie 12 miesięcy od dnia udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępnej promesy Gminie Osie. Beneficjent dotacji ogłasza postępowanie zakupowe na całą inwestycję objętą dofinansowaniem oraz zapewnia zgodność postępowania zakupowego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli przepisy tej ustawy znajdują zastosowanie.
 5. Warunki podpisania umowy o dotację:
 • udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Beneficjentem dotacji a Gminą Osie,
 • warunkiem podpisania umowy o udzielenie dotacji będzie uzyskanie przez Gminę promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 • szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem dotacji, a Gminą Osie.
 1. Termin i warunki realizacji zadania:
 • Beneficjent dotacji zawiera umowę z Wykonawcą zadania wybranym w wyniku postępowania zakupowego ogłoszonego nie później, niż w terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania przez Gminę Osie wstępnej promesy od Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

16. Złożone wnioski pozostają bez rozpoznania w przypadku:

 • złożenia wniosku po terminie,
 • złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony,
 • złożenia wniosku bez wymaganych załączników lub wypełnionego nieprawidłowo.
 1. Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku.
 2. Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Ochrony Zabytków znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

                                                                                                  Wójt Gminy Osie

                                                                                                 (-) Michał Grabski

Załączniki
Ostatnia aktualizacja
15/03/2023
Autor
baczkowskam
Liczba wyświetleń

108