Ewidencja Zabytków

ZARZĄDZENIE Nr 3/19

WÓJTA GMINY OSIE z dnia 4 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815 ) oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696 ) zarządza się co następuje :

S 1. 1. Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków (zwaną dalej „Ewidencją”) w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy Osie.

2. Ewidencja ma charakter zbioru otwartego i podlegać będzie aktualizacji.

 2. Wykaz obiektów wpisanych do Ewidencji położonych na terenie gminy Osie stanowi załączniki do niniejszego zarządzenia.

S 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Ostatnia aktualizacja
11/02/2022
Liczba wyświetleń

201

Autor
porozynskil