Dane podstawowe

Dane podstawowe
Urząd Gminy Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

czynny w godzinach:
poniedziałek - piątek 7.15 - 15.15

 

Gmina Osie
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

NIP: 559-11-30-747
REGON: 092351044

KONTO BANKOWE
Bank Spółdzielczy w Osiu Nr 06 8169 0006 0010 5431 2000 0010

Nr kontaktowe
tel. (52) 33 29 591
tel. (52) 33 29 540
tel. (52) 33 29 592
tel. (52) 33 29 740
fax. (52) 33 29 591

e-mail:  Sekretariat: sekretariat@osie.pl
e-mail:  Sekretarz: sekretarz@osie.pl

Strona internetowa www:

www.osie.pl

Wykaz stanowisk
Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu
1. Jagła Beata Sekretarz 530702649
2. Stosik-Adrych Lidia Skarbnik, Kierownik Referatu Finansów i Rachunkowości 530702658
3. Krupa Krystyna Kierownik USC i ds. ewidencji ludności 530702656
4. Lejk Marek Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej 530702640
5. Słomska Ewa Kierownik Referatu Organizacyjnego 534644062
6.

Bączkowska Magdalena

ds. działalności gospodarczej i rozwoju gminy, Inspektor ochrony danych 530702668
7. Janke-Puchowska Blanka ds. księgowości i rozliczania opłat za odpady komunalne 530702660
8. Kumkowska Justyna ds. płac i księgowości budżetowej 530702663
9. Nowak Agnieszka ds. księgowości budżetowej 530702650
10. Ostrowska Helena ds. rozliczeń podatków 530702659
11. Pawlak Anna ds. gospodarki nieruchomościami i zamówień publicznych 530702669
12. Porożyński Łukasz ds. informatyki i promocji 530702655
13. Adrich Jakub ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki wodnej 530702653
14. Sękowska Kamila ds. gospodarki odpadami i drogownictwa 530702645
15. Troka Joanna

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, kultury, sportu, turystyki i sekretariatu

ds. zarządzania kryzysowego i obronności

530702665
16. Tysarczyk Justyna ds. ochrony przyrody i środowiska 530702661
17.

Wesołowska Agnieszka

Zastępstwo
Michalina Leśniak

ds. wymiaru podatków i rozliczeń VAT 531037587
18. Wiśniewska Michalina ds. obsługi rady gminy i oświaty, zastępca kierownika USC 530702667


W celu ułatwienia załatwiania s praw w Urzędzie Gminy Osie osobom mającym trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i realizując równocześnie ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) Wójt Gminy Osie informuje, iż istnieje możliwość załatwiania spraw z pomocą tłumacza języka migowego.

Aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy:

 • zgłosić zamiar skorzystania z usług tłumacza języka migowego na co najmniej 3 dni robocze przed terminem planowanej przybyciu do Urzędzie ( z wyłączeniem sytuacji nagłych).
 • wskazać metodę komunikowania się oraz rodzaj lub tematykę załatwianej sprawy.

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

 1. Wypełnić wniosek o pomoc tłumacza języka migowego i:
  • dostarczyć go osobiście lub drogą pocztową do siedziby Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie
  • przesłać go faxem na nr tel. 52 33 29 591;
  • przesłać go e-mailem na adres: sekretariat@osie.pl .
 2. Zgłosić telefonicznie (za pośrednictwem osoby trzeciej, posiadającej sprawność komunikowania się) na nr: 52 33 29 540, 52 33 29592 lub 52 33 29 740;
 3. Za pośrednictwem innej upoważnionej osoby fizycznej.

Pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie jest bezpłatna dla osób uprawnionych, będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
metryczka

Ostatnia aktualizacja
03/09/2021
Autor
e-jankowska