Poziomy odzysku i recyklingu w gminie Osie w 2021 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888)
Wójt Gminy Osie informuje, że w roku 2021 Gmina Osie osiągnęła:

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – 26,68 %


Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych – 100 %


Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 0,00 %

Ostatnia aktualizacja
14/04/2022
Liczba wyświetleń

33

Autor
porozynskil