POSTANOWIENIE Nr 74/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY 1 z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Osie na stale obwody glosowania

DBD.532.37.2.2023

POSTANOWIENIE Nr 74/2023

KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY 1 z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie zmian w podziale Gminy Osie na stale obwody glosowania

Na podstawie art. 16 S 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497) w związku z art. 12 S 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I postanawia, co następuje:

S 1. Dokonuje się następujących zmian w podziale Gminy Osie na stałe obwody głosowania ustalonym postanowieniem Nr 31/2023 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Osie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2023 r. poz. 2932):

  1. dzieli się stały obwód głosowania nr 3, poprzez wyłączenie z jego granic sołectw: Łążek (miejscowości: Łążek, Sarnia Góra, Zazdrość, Szarłata); Tleń (miejscowości: Tleń, Czarna Woda, Wygoda),
  2. tworzy się stały obwód głosowania nr 6, z granicami obwodu głosowania: sołectwa: Łążek (miejscowości: Łążek, Sarnia Góra, Zazdrość, Szarłata); Tleń (miejscowości: Tleń, Czarna Woda, Wygoda) oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Tleń ul. Bydgoska 6, 86-150 Osie.

2. Załącznik do postanowienia, o którym mowa w S 1, uwzględniający zmiany dokonane niniejszym postanowieniem otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego postanowienia.

S 3. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Osie, Wojewodzie KujawskoPomorskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

S 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie intemetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza

Wyborczego w Bydgoszczy I. Zgodnie z art. 9 S 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy I.

S 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Osie.

Załączniki
Ostatnia aktualizacja
26/05/2023
Liczba wyświetleń

48

Autor
porozynskil