Kategoria

Osie, dnia 14.03.2023 r.

Wójt Gminy Osie

ogłasza nabór wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania o udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Osie .

Zgodnie z założeniami Programu, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ww. ustawy.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Osie, po ich pozytywnej weryfikacji, może zgłosić do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 1. Podstawa prawna:
 1. Okres naboru wniosków:

    3. Zasady składania wniosków:

a) listownie do Urzędu Gminy Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie z dopiskiem ,,Wniosek proponowany o zgłoszenia - Rządowy Program Odbudowy Zabytków Polski Ład”,

b) osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Osie pokój nr 10  ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie.

a) do 150 000 złotych,

b) do 500 000 złotych,

c) do 3 500 000 złotych,

 

   4. Wniosek może złożyć każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, położonego na terenie Gminy Osie, jeżeli posiadanie zabytku wynika z prawa własności do zabytku, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, lub stosunku zobowiązaniowego.

 1. Wnioskodawca jest zobowiązany oświadczyć we wniosku, że zapewni wkład własny (nie mniej niż 2 % nakładów koniecznych) na realizację zgłaszanego zadania, pochodzącego ze środków innych niż środki z RPOZ, w wysokości nie niższej niż różnica między ostateczną wartością zadania a poziomem dotacji. W przypadku, gdy wartość nakładów koniecznych poniesionych przez Beneficjenta dotacji ulegnie zmniejszeniu – zmniejszy się proporcjonalnie wartość dotacji. Oprócz udziału w nakładach koniecznych beneficjent będzie zobowiązany do poniesienia 100 % kosztów niezbędnych do realizacji zadania, a nie stanowiących nakładów koniecznych.
 2. Dotacja może być przyznana wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych, dla których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców.

 

 1. Ubiegający się o udzielenie dotacji winien złożyć wniosek stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z następującymi załącznikami:

 

** Załączniki do wniosku, których wnioskodawca nie posiada na tym etapie postępowania należy uzupełnić najpóźniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie. W przypadku, gdy wniosek o dotację dotyczy nakładów koniecznych obejmujących łącznie sporządzenie dokumentacji projektowej i robót budowlanych, załączniki te nie są wymagane.

 

 1. Wnioski o udzielenie dotacji opiniuje Wójt Gminy Osie.
 2. Wnioski poprawne pod względem formalnym będą oceniane według poniższych kryteriów:
   • stan zachowania zabytku,
   • wartość historyczna, naukowa bądź artystyczna zabytku oraz jego znaczenie dla Gminy Osie,
   • stopień zaawansowania przygotowania zadania do realizacji,
   • wpływ planowanych prac lub robót na wartość zabytku,
   • promowanie historii i dziedzictwa kulturowego,
   • dostępność obiektu dla społeczności.

 

 1. Złożenie wniosku oraz wyłonienie w naborze nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji.
 2. Wójt Gminy Osie odmawia Wnioskodawcy wyłonionemu w naborze przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku nieuzyskania przez Gminę dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 3. Po uzyskaniu przez Gminę Osie wstępnej promesy udzielenia dofinansowania z Programu, Rada Gminy Osie podejmie decyzję o przyznaniu dotacji w drodze uchwały.
 4.  Po podjęciu przez Radę Gminy Osie uchwały o przyznaniu dotacji Beneficjent dotacji ogłasza postępowanie zakupowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy zadania. Postępowanie zakupowe powinno zostać ogłoszone nie później, niż w terminie 12 miesięcy od dnia udzielenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępnej promesy Gminie Osie. Beneficjent dotacji ogłasza postępowanie zakupowe na całą inwestycję objętą dofinansowaniem oraz zapewnia zgodność postępowania zakupowego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli przepisy tej ustawy znajdują zastosowanie.
 5. Warunki podpisania umowy o dotację:
 1. Termin i warunki realizacji zadania:

 

16. Złożone wnioski pozostają bez rozpoznania w przypadku:

 1. Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku.
 2. Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Ochrony Zabytków znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

                                                                                                  Wójt Gminy Osie

                                                                                                 (-) Michał Grabski

Ostatnia aktualizacja
15/03/2023
Data opublikowania
14/03/2023
Autor
baczkowskam

Source URL: https://bip.osie.pl/aktualnosc/ogloszenia/980-ogloszenie-naboru-wnioskow-proponowanych-do-zgloszenia-do-dofinansowania