Protokół nr XLIV z dnia 26 marca 2024 r.


Protokół nr XLIV/24

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  26 marca 2024 r. w godz. od 15.30 do 16.45 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


XLIV Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)    dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2024 rok;
  b)    zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2024-2028;
  c)    oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osie oraz oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Osie;
  d)     przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Osie na lata 2025-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania dokumentu projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
  e)    przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Osie;
  f)    zmiany uchwały numer XLI/315/23 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku;
  g)    zmiany przebiegu i nazwy drogi gminnej nr 030117C;
  h)    przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu na zadanie pn. „Remont kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu”.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych w 2023 roku
8. Sprawozdanie z dotychczasowej realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 za rok 2023
9.  Sprawozdanie z dotychczasowej realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 za rok 2023
10.  Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2023 r.
11. Wolne wnioski i dyskusja
12. Zakończenie obrad sesji.
                                                                                                                                                                                                                               
Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 27.02.2024 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u. Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Irena Kozłowska wnioskowała o:
1)     założenie jednej lampy oświetleniowej przy bloku mieszkalnym nr 7 w Jaszczu dla poprawy bezpieczeństwa;
2)     zamontowanie progu zwalniającego na drodze powiatowej w miejscu wjazdu do wsi Jaszcz, w  celu poprawy bezpieczeństwa.

Radny Jacek Bocian wnioskował o ustawienie koszy na śmieci przy skrzyżowaniu ulic  Sosnowej i Brzozowej w Osiu na tzw. „osiedlu leśnym” oraz przy ulicy Szkolnej w Osiu pomiędzy posesjami o numerze 22 i 20 A.

Radny Kazimierz Nastróżny wnioskował o:
1)     doświetlenie przejścia dla pieszych na ulicy Dworcowej w Osiu na wysokości Urzędu Gminy i Gminnej Przychodni;
2)    zamontowanie progu zwalniającego lub postawienie znaku drogowego B-33: Ograniczenie prędkości do 40 km/h na ulicy Kwiatowej w Osiu.

Radny Michał Recki wnioskował o postawienie znaku drogowego B-33: Ograniczenie prędkości do 40 km/h  od znaku z nazwą miejscowości Stara Rzeka w kierunku mostu.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami. 
Pan Wójt nawiązał do interpelacji zgłoszonych na ostatniej sesji przez:
- Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Wojciecha Katera w sprawie zmiany organizacji ruchu w Łążku.  Wójt Gminy poinformował, że sprawa została przekazana do Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu i większość wniosków nie została pozytywnie zatwierdzona. Natomiast interpelacja dotycząca wprowadzenia ograniczenia prędkości do 60 km/h na odcinku drogi powiatowej Tleń-Trzebciny w okolicy parkingu przy leśnej wieży widokowej została pozytywnie rozpatrzona przez PZD w Świeciu. W kwestii interpelacji dot. wystąpienia do firmy budującej sieć światłowodową na terenie gminy Osie o zwiększenie ilości przyłączy i rozbudowę sieci Pan Wójt poinformował, że zostały wystosowane pisma do odpowiednich podmiotów, do dnia dzisiejszego wpłynęła odpowiedź od jednego z nich.
W nawiązaniu do interpelacji zgłoszonej przez radną Hannę Rink – Pan Wójt poinformował, że tabliczki z numerami posesji na ulicy wybudowanie pod Starogard w Osiu zostały zamówione.
W odpowiedzi na interpelacje radnej Marioli Antoszewskiej Wójt Gminy stwierdził, że zostało postawione lustro na skrzyżowaniu drogi Brzeziny-Miedzno.
Nawiązując do interpelacji radnego Kazimierza Nastróżnego -Wójt Gminy stwierdził, że zostały zlecone prace dotyczące  naprawy kostki brukowej na ulicy Prof. Alfonsa Hoffmanna w Osiu.
Interpelacja radnego Mariusza Deinowskiego dotycząca naprawy progów zwalniających na ulicy Gwarnej w Osiu została przekazana do wykonania. Kolejna interpelacja radnego Deinowskiego dotycząca dziury na ul. ks. Semraua w Osiu została zrealizowana.
Do powyższych informacji nie zgłoszono uwag, stanowią one załączniki do niniejszego protokołu.


Ad. 6. 
W tej części sesji  Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że materiały dotyczące dzisiejszych obrad  były przedstawiane przez Wójta Gminy Osie oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu  i szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Społecznej i Gospodarczej.
Następnie Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a) Uchwała Nr XLIV/342/24 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2024 r.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Irena Kozłowska odczytała w/w projekt uchwały.
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. 

Dokument

b) Uchwała Nr XLIV/343/24 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2024 – 2028
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu.

Dokument

c)Uchwała Nr XLIV/344/24 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osie oraz oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Osie
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Irena Kozłowska odczytała w/w projekt uchwały.
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu.

d) Uchwała Nr XLIV/345/24 przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Osie na lata 2025-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania dokumentu projektu strategii, w tym trybu konsultacji
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu.

 e)  Uchwała Nr XLIV/346/24 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Osie 
Projekt w/w uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu.

Dokument

f)  Uchwała Nr XLIV/347/24 w sprawie zmiany uchwały numer XLI/315/23 Rady Gminy Osie z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu.

g) Uchwała Nr XLIV/348/24 w sprawie zmiany przebiegu i nazwy drogi gminnej nr 030117C 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Irena Kozłowska odczytała w/w projekt uchwały.
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu.

Dokument

h) Uchwała Nr XLIV/349/24 w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu na zadanie pn. „Remont kościoła i cmentarza parafialnego w Osiu”.
Projekt w/w uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
W głosowaniu brało udział 15 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu.


Ad. 7. 
W tej części obrad Przewodniczący Rady Gminy poprosił Panią Annę Wiśniewską Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu o przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki                          i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych. Pani Kierownik GOPS  zapoznała obecnych z danymi dotyczącymi realizacji w/w programu w 2023 roku.
Rada Gminy w/w sprawozdanie przyjęła bez zastrzeżeń w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8.
W tym punkcie sesji Pani Kierownik GOPS  zapoznała obecnych z danymi dotyczącymi realizacji  Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024 za rok 2023.
Rada Gminy w/w sprawozdanie przyjęła bez zastrzeżeń w głosowaniu jawnym – jednogłośnie.

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9.
W kolejnej części posiedzenia  Anna Wiśniewska Kierownik GOPS przedstawiła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 za rok 2023
Rada Gminy w/w sprawozdanie przyjęła bez uwag, 14 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10.
W następnym punkcie posiedzenia Wójt  Gminy Osie  przedstawił sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2023 r. Rada Gminy w/w sprawozdanie przyjęła bez zastrzeżeń w głosowaniu jawnym – jednogłośnie. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 11.
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski złożył podziękowania dla sołtysów i rad sołeckich za zorganizowanie spotkań z okazji Dnia Kobiet.

Ad. 12.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XLIV Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam XLIV sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.

 Przewodniczący Rady Gminy 

  (-) Roman Waśkowski         

    Protokołowała      

(-) Michalina Wiśniewska 

 

Do pobrania:      

                                      

Ostatnia aktualizacja
17/04/2024
Autor
wisniewskam
Liczba wyświetleń

19