Uprzejmie informuję, że w dniu 15 października 2021 r. o godz. 15.30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy  Osie.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że w dniu 15 października 2021 r. o godz. 15.30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy  Osie.
W związku z pandemią COVID-19 sesja odbywać się będzie w ograniczonym składzie – radni Rady Gminy. Obrady można śledzić na stronie BIP Osie w zakładce > Rada Gminy Osie > transmisja obrad.

Porządek  obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.    Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.    Informacja Wójta Gminy Osie
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
   a)    dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2021 rok;
   b)    zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2021-2025;
   c)    ogłoszenia zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji celowych, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
   d)     wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Osie;
   e)     wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Osie;
   f)    wskazania przedstawiciela Gminy Osie do Rady Wdeckiego Parku Krajobrazowego;
   g)    ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

7.  Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021
8.  Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad.                                                        
 

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Ostatnia aktualizacja
11/10/2021
Autor
wisniewskam