Uprzejmie informuję, że w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 15.30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy  Osie.

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 15.30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy  Osie.
W związku z pandemią COVID-19 sesja odbywać się będzie w ograniczonym składzie – radni Rady Gminy. Obrady można śledzić na stronie BIP Osie w zakładce > Rada Gminy Osie > transmisja obrad.

Porządek  obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.    Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.    Informacja Wójta Gminy Osie
6.    Informacje z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2021 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku
7.    Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)    dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2021 rok;
  b)    zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2021-2025;
  c)    uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie;
  d)    przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania uznania wniosku za niezasługujący na uwzględnienie;
  e)    wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
8.  Wolne wnioski i dyskusja
9. Zakończenie obrad.                                                                                                                                                                                                                                                          

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Roman Waśkowski

Ostatnia aktualizacja
11/10/2021
Autor
wisniewskam