Pomoc dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Kategoria

Wójt Gminy Osie informuje

o możliwości skorzystania z następujących pomocy uczniom w roku szkolnym 2022/2023:

STYPENIUM SZKOLNE

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2022 r. w Urzędzie Gminy Osie.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

- uczniowie szkół podstawowych,

- uczniowie szkół ponadpodstawowych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;

- wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki –                          do czasu kończenia realizacji obowiązku nauki. 

O stypendium szkolne ubiegać się mogą uczniowie mieszkający na terenie Gminy Osie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Kwota dochodu netto uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 600 netto na osobę w rodzinie.

Wniosek składa się jeden raz w roku. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest udzielana na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc ma obowiązek wykorzystać stypendium zgodnie z jego przeznaczeniem i przedstawić rachunki potwierdzające celowość wydatków.

ZASIŁEK SZKOLNY

Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego jak: pożar, powódź, wypadek, ciężka choroba, kradzież mienia i inne.

Może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej                                      o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

 

Więcej informacji na temat pomocy uczniom można uzyskać

w Urzędzie Gminy Osie, pok. 5

(tel. 52 33 29 540)

Ostatnia aktualizacja
04/11/2022
Autor
porozynskil
Liczba wyświetleń

55