Przypomnienie o obowiązku uaktualnienia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kategoria

Wójt Gminy Osie przypomina, że w przypadku, gdy zmienia się liczba osób zamieszkujących nieruchomość właściciel nieruchomości ma obowiązek uaktualnienia tej liczby w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Stosownie do art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) obowiązek ponoszenia opłaty w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.

Obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc.

Przepis art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie wskazuje, że zamieszkiwanie ma być przez okres całego miesiąca. Wystarczy, że nieruchomość jest zamieszkiwana przez jeden dzień w miesiącu, a to nakłada obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dany miesiąc.

Podstawą powodującą konieczność złożenia nowej (zmieniającej) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zmiana liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, m.in. pobyt osób będących uchodźcami wojennymi z terenu Ukrainy oraz cudzoziemcami.

         W związku z tym mieszkańcy gminy, którzy przyjęli do swoich domów, nieruchomości uchodźców z Ukrainy oraz cudzoziemców też są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podanie aktualnej liczby osób, która zamieszkuje i generuje odpady.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Gminy Osie lub elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP. Deklaracje są dostępne w Urzędzie Gminy Osie oraz  do pobrania na stronie internetowej w BIP gminy Osie : https://www.bip.osie.pl

        Jednocześnie informujemy, że w obecnym stanie prawnym  nie istnieją żadne rozwiązania pozwalające zwolnić właścicieli nieruchomości udostępniających swoje nieruchomości uchodźcom wojennym i cudzoziemcom z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należy dodać, że  jeżeli ktoś nie zapłaci za odpady wytworzone przez dodatkowe osoby, to śmieci i tak muszą zostać wywiezione, a koszt zostanie poniesiony przez wszystkich mieszkańców naszej gminy.  Koszty zagospodarowania większej ilości odpadów komunalnych odbije się na budżecie gminy.

                                                                                   

               Wójt Gminy Osie

                                                                                                   /-/ Michał Grabski

 

Ostatnia aktualizacja
06/06/2022
Autor
porozynskil
Liczba wyświetleń

67