Obwieszczenie Starosty Świeckiego z dnia 6 października 2021

Kategoria

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 6 października 2021 r. decyzji nr 684/2021 zmieniającej decyzję własną nr 717/2019, znak AB.6740.1.O.1708.2019 z dnia 18 października 2019 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na rozbiórkę i budowę obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy wraz z przebudową odcinka drogi powiatowej nr 121 IC Tleń-Lniano realizowanej w ramach zadania pn. "Włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T Etap Illb obejmujący drogę powiatową nr 121 IC na odcinku Tleń-Brzemiona wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego w miejscowości Wierzchy”, z planowaną lokalizacją na terenie działek: nr 122 w obrębie ewidencyjnym Nadleśnictwo Szarłata, jednostce ewidencyjnej Osie, 139, 155, 25 w obrębie ewidencyjnym Wierzchy, jednostce ewidencyjnej Osie, 117 w obrębie ewidencyjnym Brzemiona, jednostce ewidencyjnej Lniano, w zabudowie obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, zmienioną decyzją własną nr 93/2021, znak BOŚ.6740.1.O.34.2021 z dnia 17 lutego 2021 r.  
Załączniki
Ostatnia aktualizacja
11/10/2021
Autor
porozynskil