Obwieszczenie Wójta Gminy Osie z dnia 16.05.2023 r

Kategoria

Osie, dnia 16.05.2023 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2022.503 t.j. z dnia 2022.03.02 ) oraz w związku z art. 49, art. 61 § 4, ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j. z dnia 2022.09.27),

Wójt Gminy Osie

obwieszcza o wszczęciu postępowania

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie wieży oraz kontenera technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrzną linią zasilającą, kablową linią światłowodową, ogrodzeniem) w ramach zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa i przebudowa wież telekomunikacyjnych i infrastruktury pomocniczej dla systemu radiowej łączności specjalnej dla energetyki", przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 122/31, położonej w obrębie ewidencyjnym Wałkowiska, gm. Osie,

na wniosek z dnia 12.04.2023 r. Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, reprezentowana przez pełnomocnika ATEM - Polska Sp. z o.o. Mariusz Michalak, ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań, wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Osie,  o  wydanie decyzji ustalającej lokalizację ww. inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

.

W związku z powyższym zawiadamia się strony (właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych tą inwestycją, a także terenów przyległych do nich), że można zapoznać się ze sprawą  godzinach pracy Urzędu Gminy, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. W tym terminie można  składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Osiu – po tym  terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, w oparciu o zebrane materiały i dowody.

Niniejsze obwieszczenie

wywieszono na tablicy  ogłoszeń

Urzędu Gminy w Osiu

Dnia 16.05.2023r.

...............................................(podpis)

Ostatnia aktualizacja
18/07/2023
Autor
porozynskil
Liczba wyświetleń

60