Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2022

Ogłoszenie Wójta Gminy Osie

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r.  w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje:

  1. Cel i przedmiot konsultacji:
  • wyrażenie opinii w sprawie projektu rocznego programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na  2023 rok.
  1. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
  • rozpoczęcie konsultacji 3 października 2022 r.
  • zakończenie 11 października 2022 r.
  • termin składania uwag i opinii – do 11 października 2022 r.
  1. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
  • w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Osie, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie,
  • konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania uwag w siedzibie Urzędu Gminy Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@osie.pl
  1. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

Projekt programu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie:

http://www.bip.osie.pl w zakładce „Obwieszczenia i ogłoszenia” oraz na stronie gminy Osie www.osie.pl.

Osie, dnia 23 września 2022 r.                                          

                                                                                   Wójt Gminy Osie

                                                                                   (-) Michał Grabski

Ostatnia aktualizacja
23/09/2022
Autor
trokaj
Liczba wyświetleń

21