Protokół nr XXXVI/23 z dnia 1 marca 2023 r.


Protokół nr XXXVI/23

z sesji  Rady Gminy Osie odbytej w dniu  1 marca 2023 r. w godz. od 15.30 do 16.55 w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu


XXXVI Sesję Rady Gminy Osie otworzył i przewodniczył jej obradom Przewodniczący Rady Roman Waśkowski.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi quorum przy którym może obradować Rada Gminy. 
Lista obecności radnych i zaproszonych gości stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek  obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5. Informacja Wójta Gminy
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2023 rok,
b)    zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2023-2028,
c)    określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Osie,
d)     wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem w sprawie zmiany rodzaju miejscowości,
e)    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2023 roku,
f)    funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024,
g)     podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
h)    ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży  radnym  Rady Gminy Osie.
7. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2022 rok
8.  Sprawozdanie przewodniczących komisji z działalności komisji stałych Rady Gminy Osie za 2022 r.
9. Wolne wnioski i dyskusja
10. Zakończenie obrad sesji.
                                                                                                                                                                                                                                         
Ad. 3.
W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu  z ostatniej sesji Rady Gminy tj. z dnia 28.12.2022 r.
Powyższy protokół wyłożony był do publicznego wglądu w biurze ds. obsługi rady gminy oraz na stronie internetowej BIP-u. Sporządzony protokół radni przyjęli jednogłośnie nie wnosząc uwag. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. 

Ad. 4.
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem do radnych czy na dzisiejszej sesji zgłaszają interpelacje.
Radni nie zgłosili  interpelacji.

Ad. 5. 
Wójt Gminy Michał Grabski przedstawił informację z realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na ostatniej sesji oraz złożył informację z działań podejmowanych za okres między sesjami. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater wyszedł z sali obrad. 
Aktualnie obecnych na sali obrad - 14 radnych.

Wójt Gminy Osie zapoznał  obecnych z informacją sporządzoną według stanu na dzień 31.12.2022 r. z zastosowanych ulg należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny   w trybie uchwały  nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 roku.
Pan Wójt przedstawił także informację o wyznaczeniu na 2023 r. podmiotów, w których nieletni będą mogli realizować prace społeczne.
Do powyższych informacji nie zgłoszono uwag, stanowią one załączniki do niniejszego protokołu. 

Dokument


Ad. 6. 
W tej części sesji  Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że projekty uchwał były przedstawiane przez Wójta Gminy Osie i szczegółowo omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Społecznej i Gospodarczej.
Następnie Rada Gminy przystąpiła do podjęcia następujących uchwał:

a)  Uchwała Nr XXXVI/280/23 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2023 r.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska odczytała w/w projekt uchwały.
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag.
W głosowaniu brało udział 14 radnych,
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu.

b) Uchwała Nr XXXVI/281/23 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2023 – 2028
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
W głosowaniu brało udział 14 radnych,
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu.

Dokument

c) Uchwała Nr XXXVI/282/23 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Osie
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska odczytała w/w projekt uchwały.
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag.
W głosowaniu brało udział 14 radnych,
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. 

Dokument

d) Uchwała Nr XXXVI/283/23 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem w sprawie zmiany rodzaju miejscowości 
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
W głosowaniu brało udział 14 radnych,
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu.

e) Uchwała Nr XXXVI/284/23 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osie w 2023 roku 
Projekt w/w uchwały odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy. Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
W głosowaniu brało udział 14 radnych,
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu. 

f) Uchwała Nr XXXVI/285/23 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024
Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poinformował, że projekt uchwały był konsultowany z sołtysami z Gminy Osie, którzy jak corocznie zadecydowali, aby nie wyodrębniać funduszu sołeckiego.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Kozłowska odczytała w/w projekt uchwały.
Radni do przedstawionego projektu uchwały nie wnieśli uwag.
W głosowaniu brało udział 14 radnych,
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu.

g) Uchwała Nr XXXVI/286/23 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Z treścią w/w uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
Do przedstawionego projektu uchwały radni nie wnieśli uwag.
W głosowaniu brało udział 14 radnych,
- za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu.

Dokument

h) Uchwała Nr XXXVI/287/23 w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży  radnym  Rady Gminy Osie
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że powyższy projekt uchwały nie podwyższa diet dla radnych, jedynie doprecyzuje zasady przyznawania diety radnemu zależne od  aktywności radnego w wykonywaniu przez niego tej funkcji.
Na salę obrad wrócił Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wojciech Kater .Uczestniczy 15 radnych.
Następnie z treścią w/w uchwały obecnych zapoznała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
W głosowaniu brało udział 15 radnych,
- za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę. Głosowanie imienne stanowi załącznik do protokołu.

Dokument

Ad. 7. 
W następnym punkcie posiedzenia Wójt  Gminy Osie  przedstawił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Osie za 2022 rok.
Do przedstawionego sprawozdania radni nie wnieśli żadnych  uwag.
Powyższe sprawozdanie  stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Dokument

Ad. 8.
W tym punkcie sesji Przewodniczący Rady Gminy Roman Waśkowski poprosił Przewodniczących poszczególnych Komisji stałych o przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji za 2021 r.
Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Społecznej kolejno przedstawili sprawozdania z działalności, które  stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Dokument
Dokument

Ad. 9.
Dyskusji i wolnych wniosków nie stwierdzono.

Ad. 10.
Ze względu na wyczerpanie tematyki Przewodniczący obrad Roman Waśkowski zakończył XXXVI Sesję Rady Gminy Osie formułą „zamykam XXXVI sesję Rady Gminy Osie”.
Na tym protokół zakończono.

 Przewodniczący Rady Gminy 

Roman Waśkowski 

Protokołowała

Michalina Wiśniewska        

 

Do pobrania:

                                                           

Ostatnia aktualizacja
21/03/2023
Autor
wisniewskam
Liczba wyświetleń

23