Uprzejmie informuję, że w dniu 25 maja 2023 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Osie.

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 maja 2023 r. o godz. 15.30  w sali  Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy  Osie.


Porządek  obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji
2.    Stwierdzenie quorum
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
4.    Zgłaszanie interpelacji przez radnych
5.    Informacja Wójta Gminy Osie
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    dokonania zmian w  budżecie gminy Osie na 2023 rok;
b)    zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2023-2028;
c)    zaciągnięcia zobowiązania przez Gminę Osie na świadczenie usługi podlegającej na wymianie oświetlenia drogowego w celu poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Osie;
d)    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej  Gminnej Przychodni w Osiu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej;
e)    zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Gminnego Zakładu Komunalnego w Osiu                         z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Osie;
f)    ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Osie;
g)    ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Osie oraz określenia granic ich obwodów.
7.     Rozpatrzenie petycji:
a) sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; przedstawienie stanowiska                                 
    i propozycji rozstrzygnięć,
 b) podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji.
8.     Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych za 2022 rok
9.    Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla  Gminy Osie 
10.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiu za rok 2022
11. Wolne wnioski i dyskusja
12. Zakończenie obrad.                         

Przewodniczący Rady Gminy                                                    

 (-) Roman Waśkowski 

Ostatnia aktualizacja
25/05/2023
Autor
wisniewskam
Liczba wyświetleń

13