POSTANOWIENIE Nr 31/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY 1 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Osie na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

DBD.532.37.1.2023

POSTANOWIENIE Nr 31/2023

KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY 1 z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie podziału Gminy Osie na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 S 2 i 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) w związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 1 marca 2023 r. w sprawie określenia terminu przekazania przez gminy do Państwowej Komisji Wyborczej danych o wyborcach wpisanych na swój wniosek do rejestru wyborców oraz uaktualnienia przez komisarzy wyborczych opisów granic obwodów głosowania oraz okręgów wyborczych (Dz. U. poz. 625), Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I postanawia, co następuje:

S 1. Dokonuje się podziału Gminy Osie na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

S 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do postanowienia.

S 3. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Osie, Wojewodzie KujawskoPomorskiemu oraz Państwowej Komisji Wyborczej.

S 4. Na postanowienie wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I. Zgodnie z art. 9 S I Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy I.

S 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Osie.

                                                                                                                                Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I

                                                                                                                                                /-/ Igor Zgoliński

Załączniki
Ostatnia aktualizacja
26/05/2023
Liczba wyświetleń

51

Autor
porozynskil