ZARZĄDZENIE Nr 391/23 WÓJTA GMINY OSIE z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polski

ZARZĄDZENIE   Nr  391/23
WÓJTA  GMINY   OSIE

z dnia  14 sierpnia 2023 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów  komitetów wyborczych w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października  2023 r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 131,132, 133,134, 135 i 497. w zw. z  postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. poz.1564) zarządza się,  co następuje:

    § 1. Wyznacza się na obszarze gminy Osie miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:     

        1) urzędowych obwieszczeń  wyborczych

Lp.

Nazwa miejscowości

Miejsce plakatowania obwieszczeń

1.

Osie

-  tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osie
tablica ogłoszeń przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu
- sołecka tablica ogłoszeń

2.

Brzeziny

sołecka tablica ogłoszeń

3.

Jaszcz

sołecka tablica ogłoszeń

4.

Łążek

sołecka tablica ogłoszeń

5.

Miedzno

sołecka tablica ogłoszeń

6.

Pruskie

sołecka tablica ogłoszeń

7.

Radańska

sołecka tablica ogłoszeń

8.

Stara Rzeka

sołecka tablica ogłoszeń

9.

Tleń

sołecka tablica ogłoszeń

10.

Wałkowiska

sołecka tablica ogłoszeń

11.

Wierzchy

sołecka tablica ogłoszeń

         2) plakatów wszystkich komitetów wyborczych  

Lp.

Nazwa miejscowości

Miejsce plakatowania obwieszczeń

1.

Osie

- słup ogłoszeniowy przy Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu

- sołecka tablica ogłoszeń

2.

Brzeziny

sołecka tablica ogłoszeń

3.

Jaszcz

sołecka tablica ogłoszeń

4.

Łążek

sołecka tablica ogłoszeń

5.

Miedzno

sołecka tablica ogłoszeń

6.

Pruskie

sołecka tablica ogłoszeń

7.

Radańska

sołecka tablica ogłoszeń

8.

Stara Rzeka

sołecka tablica ogłoszeń

9.

Tleń

sołecka tablica ogłoszeń

10

Wałkowiska

sołecka tablica ogłoszeń

11.

Wierzchy

sołecka tablica ogłoszeń

             

 § 2. Plakaty wszystkich komitetów wyborczych należy umieszczać:

   1)    w sposób umożliwiający ich usunięcie bez powodowania szkód;

   2)    w równych częściach sołeckich tablic ogłoszeniowych odpowiadających ilorazowi  powierzchni: 1 m2

    po   dzielonej przez liczbę wszystkich komitetów wyborczych,  słup ogłoszeniowy przy Gminnym

           Ośrodku Kultury w Osiu po 0,5 m2 dla jednego komitetu wyborczego,

   3)    pozostałą część sołeckich tablic ogłoszeniowych przeznacza się wyłącznie na urzędowe   obwieszczenia.

           § 3. Wykazy miejsc, o których mowa w § 1  podaje się do wiadomości publicznej w sposób 

           zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

          § 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osie.

           § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki
Ostatnia aktualizacja
21/08/2023
Liczba wyświetleń

29

Autor
porozynskil