Kompetencje referatów

Kompetencje referatów

STRUKTURA I KOMPETENCJE REFERATÓW:

•  Referat Organizacyjny
•  Urząd Stanu Cywilnego
•  Referatu Finansów i Rachunkowości
•  Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

REFERAT ORGANIZACYJNY

Skład Referatu Organizacyjnego :
 
Ewa Słomska Kierownik Referatu
Michalina Wiśniewska Stanowisko ds. obsługi rady gminy i oświaty, zastępca kierownika USC

Joanna Troka

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, obronności i współpracy z organizacjami

Agnieszka Nowak Stanowisko ds. rozwoju gminy, archiwum i sekretariatu
Łukasz Porożyński Stanowisko ds. informatyki i promocji

Zakres działania Referatu Organizacyjnego:

1.Do zadań Referatu Organizacyjnego należą sprawy organizacji i funkcjonowania Urzędu, opracowywania projektu Statutu Gminy, obsługi Wójta, spraw pracowniczych, zapewnienia Radzie i referatom materialno-technicznych warunków pracy, obsługi prawnej, spraw obywatelskich, a w szczególności:

1) w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu:

a) prowadzenie sekretariatu Wójta;
b) prowadzenie korespondencji okolicznościowej;
c) prowadzenie kancelarii Urzędu ;
d) prowadzenie spraw związanych z udzielanymi upoważnieniami i pełnomocnictwami tj: ewidencja i bieżąca ich aktualizacja;
e) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta oraz kierownika urzędu;
f) prowadzenie zbioru przepisów prawa miejscowego;
g) prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych i lustracyjnych  osób zobowiązanych do ich złożenia;
h) organizacja stażów pracowniczych, praktyk studenckich i uczniowskich w urzędzie;
i) prowadzenie spraw dotyczących upoważnień udzielanych przez Wójta do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
j) wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej
i rzeczowego wykazu akt;
k)  nadzorowanie przestrzegania w Urzędzie przepisów KPA;
l) prowadzenie archiwum zakładowego;
ł) nadzór nad stanem bhp i ppoż, oraz prowadzenie spraw związanych z wypadkami przy pracy;
m) wprowadzanie treści i dokonywania zmian w treści Biuletynu Informacji Publicznej

2) w zakresie spraw kadrowych i bhp:

a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych;
b) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie;
c) planowanie i koordynacja szkoleń i kształcenia pracowników;
d) prowadzenie dokumentacji bhp i p.poż;
e) przeprowadzanie wstępnych szkoleń z zakresu bhp i p.poż;
f) sporządzanie analiz z zakresu przestrzegania przepisów bhp i p.poż;
g) dokumentowanie ryzyka zawodowego.

3) w zakresie zapewnienia Radzie i referatom materialno-technicznych warunków pracy:

a)gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami i formularzami;
b) zamawianie, rozprowadzanie i ewidencjonowanie stempli i pieczęci, oraz prasy;
c) organizacja łączności telefonicznej;
d) prowadzenie spraw związanych z naprawą i konserwacją sprzętu, oraz urządzeń biurowych
stanowiących wyposażenie Urzędu;

4) z zakresu obsługi organów gminy i jednostek pomocniczych:

a) ewidencja uchwał i innych aktów Rady oraz wniosków komisji;
b) ewidencja interpelacji, zapytań i wniosków radnych;
c) przekazywanie uchwał Rady, wniosków Komisji i interpelacji radnych do realizacji odpowiednim komórkom organizacyjnym ;
d) przedkładanie Wojewodzie jako organowi nadzoru uchwał Rady;
e) dostarczenie przepisów prawa miejscowego i innych aktów prawnych jeżeli przepisy prawa tak stanowią do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - pomorskiego;
f) przygotowywanie dokumentacji dla wypłaty diet radnym ;
g) koordynowanie wykonywania zadań wynikających z aktów prawnych Wójta;
h) współpraca w wykonywaniu zadań związanych z organizacją wyborów i referendów;
i) pomoc w przygotowaniu zebrań wiejskich;
j) organizacja wyborów do jednostek pomocniczych gminy;

5) z zakresu oświaty, kultury, sportu i turystyki:

a) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Gminę funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola , szkoły podstawowe i gimnazja;
b) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych przedszkoli, szkół, gimnazjów;
c)wykonywanie zadań związanych z Systemem Informacji Oświatowych;
d)prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy;
e)prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych .
f )współpraca ze środowiskami lokalnymi w zakresie kultury;
g)prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki;
h) nadzór nad działalnością stowarzyszeń działających na terenie gminy;
i) prowadzenie rejestru instytucji kultury
j) współpraca z organizacjami pozarządowymi

2. Dodatkowo Referat Organizacyjny prowadzi sprawy:

1) wojskowe , obronne i obrony cywilnej,

2) związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek OSP,

3) na czas kryzysu i wojny:

a) organizacja przedsięwzięć związanych z utrzymaniem kontaktów odpowiednimi służbami wojskowymi i obrony cywilnej,
b) przekazywanie informacji o sytuacjach kryzysowych w gminie do lokalnych mediów;
c) organizacja zabezpieczenia przeciwpożarowego stosownie do obowiązujących wymogów we współdziałaniu z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego;
d) administrowanie budynkiem urzędu, zabezpieczenie lokali biurowych;
e) ewakuacja urzędu do zapasowego miejsca oraz zabezpieczenie pozostawionego budynku urzędu;
f) udział i zabezpieczenie planowej i doraźnej ewakuacji ludności;
g) odtwarzanie ewidencji ludności, w tym ewidencji dla potrzeb sił zbrojnych;
h) udział w opracowaniu raportu końcowego, karty zdarzenia i planu odbudowy.
i) cmentarzami;
j) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zbiórek publicznych
i zgromadzeń

4) ewidencji i przechowywania materiałów niejawnych

5) w zakresie działalności gospodarczej i rozwoju gminy:

a) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;
b) realizacja i koordynowanie zadań w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
c) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących usytuowania miejsc i warunków sprzedaży napojów alkoholowych;
d) współpraca z gospodarstwami agroturystycznymi;
e) opracowywanie statystyk i raportów dotyczących działalności gospodarczej;                         f) współpraca z jednostkami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii;                                                                                             g) prowadzenie ewidencji pół biwakowych i ewidencji obiektów hotelarskich spełniających minimalne wymagania co do wyposażenia;
h) wydawanie zezwoleń na przewozy osobowe w granicach gminy;                                         i) promocja przedsiębiorczości;
j) inicjowanie kontaktów z przedsiębiorcami, instytucjami z otoczenia biznesu  i administracją, w celu nawiązania współpracy oraz koordynowanie tej współpracy;                         
k) przygotowywanie materiałów do programów rozwoju gminy (strategia rozwoju);         
l) bieżący monitoring  założeń strategii rozwoju gminy oraz jej niezbędna aktualizacja;       
ł)  bieżąca współpraca z referatami Urzędu Gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie rozwoju gminy;
m) współpraca z lokalnymi grupami działania i innymi organizacjami;
n) przeprowadzanie analiz, opiniowanie planów i opracowań dotyczących rozwoju gminy.

3. W razie  nieobecności Kierownika  Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności załatwianie bieżących spraw należących do jego kompetencji.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Krystyna Krupa Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i ds. ewidencji ludności

Zakres działania Urzędu Stanu Cywilnego:

 1. sporządzanie aktów stanu cywilnego, odpisów i zaświadczeń z aktów stanu cywilnego,
 2. aktualizacja aktów stanu cywilnego,
 3. celebrowanie uroczystości ślubnych i jubileuszowych z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego,
 4. prowadzenie spraw wynikających z kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego opiekuńczego, ustawy prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imion i nazwisk,
 5. prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego,
 6. przyjmowanie oświadczeń o:
  1. wstąpieniu w wiązek małżeński;
  2. braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego;
  3. wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa;
  4. uznaniu dziecka;
  5. nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
  6. wskazanie kandydata na opiekuna prawnego;
 7. realizacja następujących zadań na czas kryzysu i wojny :
  1. zabezpieczenie akt stanu cywilnego przed zniszczeniem oraz przygotowanie ich do ewakuacji w sytuacji wojny lub kryzysu;
  2. prowadzenie rejestru osób poległych w wyniku działań wojennych, udział w ich identyfikacji;
  3. prowadzenie akt zgonów cudzoziemców i związanej z tym dokumentacji;
  4. umiejscawianie i odtwarzanie akt stanu cywilnego;
 8. w zakresie spraw obywatelskich:
  1. prowadzenie ewidencji ludności oraz wykonywanie zadań dotyczących tworzenia banku danych w ramach Rządowego Centrum Informatycznego PESEL;
  2. prowadzenie postępowań wyjaśniających i kontrolnych z zakresu obowiązku meldunkowego;
  3. wydawanie dokumentów tożsamości i prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
  4. sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu;
  5. prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców dla potrzeb wyborów;.

REFERAT FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

Skład Referatu Finansów i Rachunkowości :
Lidia Stosik - Adrych Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu
Martyna Podlewska Stanowisko ds. księgowości budżetowej
Katarzyna Orlikowska Stanowisko ds. płac i księgowości budżetowej
Helena Ostrowska Stanowisko ds.rozliczeń podatków

Agnieszka Wesołowska

Stanowisko ds. wymiaru podatków i rozliczeń VAT
Kinga Trepkowska Stanowisko ds. księgowości i rozliczania opłat za odpady komunalne

Zakres działania Referatu Finansów i Rachunkowości :

 1. przygotowywanie materiałów do opracowania projektu budżetu Gminy;
 2. wykonywanie budżetu i nadzór nad jego realizacją w tym:
  1. opracowanie układu wykonawczego budżetu wraz z planami finansowymi jednostek i zakładów budżetowych i przedłożenie do zatwierdzenia Wójtowi;
  2. przyjmowanie wniosków w sprawie zmian w budżecie Gminy i planach finansowych;
  3. sporządzanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w budżecie Gminy;
  4. sporządzanie sprawozdań zbiorczych z wykonania budżetu i informacji z realizacji zadań dla potrzeb Rady i Wójta;
  5. przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej jako organowi nadzoru uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.
  6. bieżące przekazywanie informacji o dokonanych zmianach w budżecie jednostkom i zakładom budżetowym;
 3. opracowanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków;
 4. prowadzenie rachunkowości Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych wg zakładowego planu kont;
 5. prowadzenie rachunkowości budżetu Gminy według odrębnego zakładowego planu kont;
 6. sporządzanie jednostkowej i zbiorczej sprawozdawczości budżetowej Gminy w terminach określonych przepisami prawa;
 7. prowadzenie rachunkowości środków pozabudżetowych i funduszy celowych;
 8. ewidencja wartości majątku urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych;
 9. realizowanie wydatków osobowych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych o ile statuty lub regulaminy tych jednostek tak stanowią;
 10. dokonywanie naliczeń diet radnym i sołtysom,
 11. sporządzanie deklaracji podatku od towarów i usług VAT w obowiązujących terminach;
 12. obsługa finansowa programów współfinansowanych ze środków pomocowych oraz Unii Europejskiej:
 13. opracowywanie analiz zdolności kredytowej;
 14. przeprowadzanie zamówień publicznych na usługi bankowe budżetu gminy i jednostek organizacyjnych , zaciągnięcie kredytów;
 15. obsługa kredytów i pożyczek;
 16. sporządzanie zbiorczych bilansów jednostek i zakładów budżetowych;
 17. sporządzanie bilansu budżetu Gminy;
 18. z zakresu podatków i opłat lokalnych:
  1. prowadzenie wymiaru podatków i opłat lokalnych na podstawie ustaw i uchwał Rady
 19. Gminy,
  1. prowadzenie kart gospodarczych,
  2. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem ulg inwestycyjnych,
  3. prowadzenie ewidencji księgowej należnych i pobranych podatków, opłat oraz niepodatkowych należności pieniężnych;
  4. prowadzenie nadzoru i kontroli w zakresie powszechności opodatkowania;
  5. analiza zaległości podatkowych;
  6. rozliczanie inkasentów podatków i opłat naliczanie prowizji za inkaso;
  7. wydawanie zaświadczeń zgodnie z ordynacją podatkową oraz zaświadczeń w sprawach do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej na podstawie ewidencji księgowej;
  8. załatwianie wniosków przedsiębiorców w sprawie ulg podatkowych zgodnie z ustawą o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wydanych na jej podstawie rozporządzeń oraz na podstawie programu pomocy  dla przedsiębiorców;
 20. realizacja zadań operacyjnych na czas kryzysu i wojny;
 21. przekazywanie zbioru z ewidencji podatkowej nieruchomości oraz współpraca w pracach przygotowawczych do powszechnego spisu rolnego;
 22.  z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  1. prowadzenie ewidencji i rozliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie poboru opłat za gospodarowanie odpadami,
  3. współpraca w przygotowaniu odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi,
  4. analiza stanu kont w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  5. współpraca w wykonywaniu niezbędnych sprawozdań finansowych,
  6. współpraca w sprawach gospodarki odpadami z Referatem Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
 23. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej.

REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Skład Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Budownictwa I Gospodarki Komunalnej:
Marek Lejk Kierownik Referatu
Anna Pawlak Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i zamówień publicznych
Justyna Tysarczyk Stanowisko ds. ochrony przyrody i środowiska
Jakub Adrich Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego, budownictwa i gospodarki wodnej
Kamila Sękowska Stanowisko ds. gospodarki odpadami i drogownictwa

Zakres działania Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska,Budownictwa i Gospodarki Komunalnej:

 1. opracowanie studiów, analiz oraz projektów założeń planów rozwoju Gminy;
 2. opracowywanie wieloletnich rocznych planów inwestycyjnych Gminy;
 3. zabezpieczenie niezbędnej dokumentacji prawnej i technicznej dla planowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy;
 4. dokonywanie kalkulacji kosztów dla planowanych robót inwestycyjnych;
 5. przygotowywanie materiałów do organizowania przetargów na planowane roboty z zakresu inwestycji;
 6. przygotowanie projektów umów z wykonawcami na roboty projektowe oraz na roboty budowlano – montażowe;
 7. zapewnienie nadzoru inwestycyjnego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi;
 8. przygotowywanie niezbędnych dokumentów umożliwiających występowanie o środki finansowe poza środkami budżetowymi Gminy;
 9. dokonywanie końcowego rozliczenia inwestycji;
 10. zapewnienie nadzoru nad robotami remontowymi;
 11. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i zatwierdzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 12. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i zatwierdzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy;
 13. prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 14. przeprowadzanie analizy skutków uchwalenia i zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 15. sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 16. przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 17. przygotowywanie, realizacja i rozliczanie inwestycji i remontów;
 18. prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości w celu tworzenia gminnych zasobów nieruchomości poprzez wykup nieruchomości, komunalizację, darowizny, korzystanie z prawa pierwokupu;
 19. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy;
 20. prowadzenie spraw związanych z bezprzetargowym obrotem nieruchomościami będącymi własnością Gminy, a także oddawaniem ich w trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie;
 21. przygotowywanie dokumentów oraz wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości na terenie gminy oraz rozgraniczenia;
 22. oddawanie w dzierżawę gruntów rolnych i ustalanie opłat z tego tytułu oraz sporządzani umów dzierżawy gospodarstw rolnych z celach emerytalnych
 23. wnioskowanie o wyłączenie z produkcji rolniczej gminnych gruntów rolnych;
 24. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw placów i ulic;
 25. numeracja porządkowa nieruchomości;
 26. nadzór nad targowiskami ;
 27. prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą techniczną, w szczególności dotyczących:
  1. bieżącego utrzymania, remontów, ochrony i organizacji ruchu drogowego, pasów drogowych dróg gminnych;
  2. bieżącego utrzymania obiektów drogowych;
  3. eksploatacji oświetlenia drogowego;
  4. bieżącego utrzymania zieleni gminnej;
 28. prowadzenie spraw związanych z:
  1. ochroną przyrody, ochroną i kształtowaniem środowiska;
  2. gospodarką odpadami;
  3. ochroną zwierząt;
  4. utrzymaniem czystości i porządku w gminie;
 29. współpraca z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 30. realizacja następujących zadań na czas kryzysu i wojny :
  1. utrzymanie współpracy z Gminnym Zakładem Komunalnym w Osiu w zakresie ochrony urządzeń zbiorowego i awaryjnego zaopatrzenia w wodę przed skażeniami i zakażeniami,
  2. organizacja przedsięwzięć zapewniających ochronę środowiska przed skażeniami zakażeniami w współdziałaniu z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  3. koordynacja zadań dotyczących budowy nowych  urządzeń komunalnych,
  4. udział w opracowaniu raportu końcowego i planu odbudowy.
 31. prowadzenie spraw dotyczących melioracji i rekultywacji gruntów rolnych;
 32. współpraca z jednostkami obsługi i nadzoru w zakresie rolnictwa;
 33. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa;
 34. sporządzanie decyzji środowiskowych;
 35. powadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi;
 36. powadzenie spraw związanych z zezwoleniami na transport, zbiórkę i segregację odpadów;
 37. nadzór nad lasami niepaństwowymi;
 38. prowadzenie gospodarki zadrzewieniowej na gruntach prywatnych, a w szczególności wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów;
 39. przygotowanie dokumentacji związanej z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska w Urzędzie Gminy.
 40. związane z promocją Gminy;
 41. realizacją postanowień ustawy w sprawie zwrotem podatku akcyzowego.
Ostatnia aktualizacja
02/08/2023
Liczba wyświetleń

827

Autor
e-jankowska