Wyciąg ze Statutu Gminy Osie

Wyciąg ze Statutu Gminy Osie

Rada Gminy

Radę Gminy wybierają mieszkańcy Gminy na zasadach określonych w ustawie.

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy, chyba, że przepisy prawa ograniczają tę wyłączność.

Rada działa na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego , jednak nie rzadziej  niż raz  na kwartał.

Na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady przewodniczący Rady zwołuje sesję w ciągu 7 dniu od dnia złożenia wniosku .

§ 17.Rada dokonuje wyboru i odwołania  w głosowaniu tajnym:

  1. przewodniczącego Rady ;
  2. wiceprzewodniczącego Rady.

§ 18. Rada podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 19. Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

§ 20.1. Sesje przygotowuje i zwołuje przewodniczący Rady, ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

      2. O terminie i miejscu obrad Rady powiadamia się jej członków najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.

      3. Do zawiadomienia o terminie sesji załącza się projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.

     4. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2 , Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad .

§ 21. Przed każdą sesją przewodniczący Rady Gminy w uzgodnieniu z Wójtem ustala szczegółową listę osób zaproszonych na sesję.

§ 22. Wójt Gminy obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 23.1.  Zawiadomienie o miejscu, terminie i problematyce obrad sesji podaje się do wiadomości mieszkańców na 3 dni przed  sesją w sposób przyjęty zwyczajowo.

     2.  Podczas obrad sesji na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca.

§ 24. Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte tajemnicą zgodnie z treścią ustawy  o tajemnicy państwowej , jawność sesji lub jej część zostaną wyłączone i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych, przy czym osoby zaproszone do udziału w sesji w myśl § 21 Statutu mogą być obecne na sesji.

§ 25. 1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu. Jednakże na wniosek przewodniczącego obrad bądź radnych , Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej sesji.

       2. O przerwaniu sesji , w trybie przewidzianym w ust. 1, można postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania  dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw.

§  26. 1 W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie może zwołać quorum wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.

          2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, odnotowuje się w protokole.

§ 27. Sesje otwiera, prowadzi i zamka przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach  - wiceprzewodniczący .

§ 28. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego formuły „Otwieram sesję Rady Gminy ...” .

         2. Po otwarciu sesji przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis § 26 statutu.

§ 29. Porządek obrad winien przewidywać przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, który winien być także udostępniony radnym do osobistego zapoznania się przed terminem obrad.

§ 30. 1. W porządku obrad na początku każdej sesji przewiduje się zgłaszanie interpelacji przez radnych, a także krótką informację przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

           2. Interpelacje składa się w istotnych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym winny być one  sformowane jasno i zwięźle.

            3. W miarę możliwości Wójt lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na interpelację najpóźniej na następnej sesji.

            4. Interpelacje mogą być złożone na piśmie na ręce przewodniczącego obrad w czasie obrad sesji lub jeszcze przed jej rozpoczęciem na ręce przewodniczącego Rady.

             5. Na wniosek radnego Rada może sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację włączyć do porządku obrad.

§ 31.  Porządek obrad  zwyczajnej sesji Rady winien obejmować informację Wójta Gminy z działań podejmowanych między sesjami oraz o realizacji podjętych uchwał i zgłoszonych interpelacji na poprzedniej sesji.

§ 32. 1. Przewodniczący obrad prowadzi je według ustalonego porządku obrad , zamykając dyskusję nad każdym z punktów , w uzasadnionych wypadkach , zgodnie z przepisami , może być dokonana  zmiana w kolejności realizacji poszczególnych punktów porządku obrad.

      2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, może także w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością.

§ 33. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

          2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególności w uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.

           3. Jeżeli temat lub forma wystąpienia albo zachowanie radnego w  sposób oczywisty  zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie  nie odniesie skutku może odebrać mu głos , nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

           4. Postanowienia ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i publiczności.

§ 34. 1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności:

1)      stwierdzenia quorum ;

2)      zmiany w porządku obrad ;

3)      zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały ;

4)      ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów;

5)      przeliczenia głosów ;

6)      przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie członków Rady.

§ 35. 1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobie spośród publiczności przy czym przepis § 33 stosuje się odpowiednio.

      2. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 36.1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący obrad kończy sesję wypowiadając formułę: „ Zamykam sesję Rady Gminy ...”.

      2. Czas otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

      3. Postanowienie ust. 1 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 37.1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez przewodniczącego obrad Rada Gminy jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.

      2. Zmiana podjętych uchwał lub ich uchylenie ,może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały .

§ 38. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla danego miejsca.

§ 39.1. Pracownik Urzędu Gminy z każdej sesji Rady sporządza protokół obrad, w którym muszą być odnotowane podejmowane rozstrzygnięcia.

        2. Przebieg sesji może być nagrywany na taśmie magnetofonowej, którą przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu  w trybie § 29 Statutu.

        3. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości , teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego.

      4. Kopie uchwał doręcza się najpóźniej w ciągu 7 od dnia zakończenia sesji tym jednostkom organizacyjnym, które są nimi zainteresowane lub zobowiązane do określonych działań.

     5. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy oraz na każdej następnej sesji.

     6. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagrania przebiegu sesji.

     7. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 6 nie będzie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się do Rady Gminy.

§ 40. Obsługę sesji (protokołowanie, wysyłanie zawiadomień, kopii uchwał itp.) sprawuje wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy.

§ 41.1. Protokół z sesji Rady Gminy powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności powinien zawierać:

1)      numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz numery  uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego obrad oraz protokolanta ;

2)      stwierdzenie prawomocności posiedzenia ;

3)      nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady Gminy z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności ;

4)      odnotowanie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji ;

5)      porządek obrad ;

6)      przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych wniosków a nadto odnotowanie faktu zgłoszonych pisemnych wystąpień ;

7)      przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za”, „przeciw”, oraz „wstrzymujących się”,

8)      podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

2. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerom sesji danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

2.Uchwały

§ 42. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada rozstrzyga podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami , z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym odnotowanych w protokole sesji.

§ 43. Uchwały podejmowane są zwykłą  większością głosów, w głosowaniu jawnym chyba, że inny tryb przewidują przepisy ustawy.

§ 44. Uchwały Rady powinny być redagowane w sposób czytelny, odzwierciedlać ich rzeczywistą treść i zawierać przede wszystkim:

1)      datę i tytuł ;

2)      podstawę prawną ;

3)      właściwie zredagowaną  treść ;

4)      określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały ;

5)      termin wejścia w życie i ewentualnie czas obowiązywania ;

6)      oraz inne elementy w razie konieczności np. opisową treść wstępną, wskazanie adresatów, zawieszenie wykonania, uzasadnienie itp.

§ 45. Uchwałę Rady Gminy podpisuje przewodniczący obrad.

§ 46. Uchwały numeruje się uwzględniając numery sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 47. Oryginały  uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje  wraz z protokołami sesji w Urzędzie Gminy.

3.Komisje Rady Gminy

§ 48.1. Rada Gminy tworzy komisje stałe, których wykaz, skład liczbowy, zakres działania określają odrębne uchwały.

      2. W miarę potrzeb Rada może tworzyć komisje doraźne, których skład, czas działania i cele określa uchwała o ich powołaniu.

      3. Członków komisji powołuje Rada spośród radnych zaproponowanych przez przewodniczących komisji.

      4. Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych.

§ 49. Komisje mogą korzystać z pomocy ekspertów i specjalistów.

§ 50.1.  Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia .

      2. Komisje Rady  mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami Rady innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a ponadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi na obszarze gminy.

      3. Przewodniczący Rady nadzorujący pracę komisji w każdym czasie może polecić zwołanie posiedzenia komisji i złożenie Radzie sprawozdania z działalności.

§ 51.1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub jego zastępca przy czym uprawnienia zastępcy przewodniczącego dotyczą tylko wewnętrznego toku pracy komisji.

      2. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć więcej niż połowa składu komisji.

      3. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, powoływania podkomisji i zespołów, komisje ustalają w miarę potrzeby we własnym zakresie, działając w porozumieniu z przewodniczącym Rady Gminy, a w przypadku nie ustalenia tych zasad stosuje się odpowiednie przepisy statutowe.

§ 52. 1. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków przedkładanych Radzie Gminy .

         2. Opinie i wnioski komisji przyjmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 53.  Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz w roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdanie z działalności komisji.

§ 54.1.Komisję Rewizyjną Rada Gminy  powołuje obligatoryjnie w celu kontrolowania działalności wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych.

      Kontroli dokonuje pod względem:

  1. legalności ;
  2. gospodarności ;
  3. rzetelności ;
  4. celowości ;
  5. zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

§ 55. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 56.1 Radni winni uczestniczyć w sesjach Rady Gminy i komisji do których zostali wybrani.

        2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami poprzez:

1)      informowanie wyborców o stanie gminy ;

2)      konsultowanie niektórych spraw wnoszonych pod obrady Rady ;

3)      propagowanie zamierzeń i dokonań Rady Gminy;

4)      informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie ;

5)      przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców gminy.

§ 57.1.  Radni mają prawo wnoszenia pod obrady sesji Rady Gminy lub posiedzeń komisji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.

      2. Radni mają prawo podejmować interpelacje i składać wnioski w instytucjach, których wnioski te dotyczą.

     3. Radni mają prawo kierować do Wójta Gminy interpelacje we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.

§ 58.1.  Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

      2. Radny w ciągu 3 dni od daty odbycia się sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosowne wyjaśnienia na ręce przewodniczącego Rady Gminy lub przewodniczącego komisji.

§59.1. W przypadku informacji pracodawcy zatrudniającego radnego, o zamiarze  rozwiązania z nim stosunku pracy Rada Gminy może powołać komisję lub zespół dla szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

     2. Komisja lub zespół powołany w trybie ust. 1,  przedkłada swoje  ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu Rady Gminy.

     3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada Gminy winna wysłuchać radnego.

§ 60. Podstawą do udzielania przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym  jest zawiadomienie , zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac , określające termin zajęć, podpisane  przez przewodniczącego Rady , przewodniczącego komisji lub inne uprawnione osoby.

§ 61.1.Radni mogą tworzyć kluby radnych. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej trzech radnych .

        2.Fakt powstania klubu zgłasza się niezwłocznie przewodniczącemu Rady .W zgłoszeniu podaje się nazwę klubu , listę członków oraz wskazuje osobę , która przewodniczy klubowi .

         3. Przewodniczący klubu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Przewodniczącego Rady o zmianach w składzie klubu lub o jego rozwiązaniu .

§ 62. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów , obejmujący dane określone w § 61 ust. 2.

§ 63. 1.Klub może ulec rozwiązaniu na mocy uchwały członków podjętej zwykłą większością głosów , w obecności co najmniej połowy członków klubu .

         2. W przypadku , gdy liczba radnych spadnie poniżej trzech Rada podejmuje uchwałę o uznaniu rozwiązania się klubu .

§ 64. Klub może posiadać własny regulamin, niesprzeczny ze Statutem Gminy .

§ 65. Kluby posiadają uprawnienia do składania wniosków i opinii w zakresie będącym przedmiotem obrad Rady oraz jej trybu działania .

Ostatnia aktualizacja
22/03/2021
Liczba wyświetleń

16

Autor
admin