Związki i stowarzyszenia

Uchwała w sprawie ustalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku piublicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2006r.

ZWIĄZKI i STOWARZYSZENIA.

Ustawodawstwo przewiduje dwie formy zrzeszenia się jednostek samorządu terytorialnego: związki gmin i powiatów oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Związki gmin są tworzone przez zainteresowane gminy w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych (art. 64 ust. 1 ustawy gminnej). Oznacza to, że gminy przekazują utworzone przez siebie związki określone swoje zadania, które stają się tym samym zadaniami związku.
Związek nie jest jednostką samorządu terytorialnego. Podobnie jednak do jednostek samorządu, wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną  odpowiedzialność oraz posiada osobowość prawną. Do gospodarki finansowej związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gminy (art. 73a ustawy).
Rada Gminy Osie w dniu 13 sierpnia 1996 roku podjęła uchwałę nr XXII/119/96 w sprawie przystąpienia do Związku Miast i Gmin Zlewni Wdy , natomiast w dniu 15 listopada 1996 roku uchwałą nr XXIV/130/96  przyjęła statut tego Związku.
Zgodnie z powyższym statutem Związek Miast i Gmin Zlewni Wdy zrzesza gminy z terenu województwa kujawsko – pomorskiego i pomorskiego, leżące w zlewni Wdy. Siedzibą związku jest Czarna Woda.
Zadaniem związku jest ochrona i kształtowanie środowiska dorzecza Wdy poprzez:

 1. budowę lub pomoc w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków i urządzeń kanalizacyjnych mających wpływ na podwyższenie klasy czystości wód dorzecza Wdy,
 2. podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu, stanowiących podstawę dla rekreacji oraz turystyki krajowej i zagranicznej,
 3. ukierunkowanie rozwoju gospodarczego terenu w oparciu o naturalne walory przyrodnicze i środowiskowe,
 4. zlecanie zadań do wykonania innym podmiotom i organizacjom,
 5. reprezentowanie wspólnych interesów gmin w zakresie ochrony o kształtowaniu środowiska we współpracy z samorządami terytorialnymi innych państw,
 6. przedstawianie organom władzy państwowej i administracji rządowej wspólnych inicjatyw, wniosków i opinii w zakresie będącym przedmiotem działania Związku,
 7. wymianę doświadczeń w zakresie realizacji zadań komunalnych wpływających na ochronę i kształtowanie środowiska,
 8. współpracę z innymi związkami komunalnymi, organizacjami gospodarczymi i naukowymi.

W celu wykonywania zadań Związek może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i zawierać umowy z innymi podmiotami. Stowarzyszenie gmin tworzą - jak przyjęto w praktyce - co najmniej trzy gminy. Utworzenie może nastąpić w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów (art. 84 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Stowarzyszenie może również objąć powiaty i województwa. Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa jego statut, z tym że do stowarzyszeń gmin stosuje się odpowiednio przepisy z ustawy z 7 kwietnia z 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

W celu utrzymania linii kolejowej Laskowice – Bąk i oddalenia wizji jej likwidacji   Rada Gminy Osie w dniu 30 czerwca 2000 rok podjęła uchwałę nr XVII/98/2000 w sprawie przystąpienia do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kolei Lokalnych oraz zatwierdzenia statutu i desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego.
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia  ma ono na celu integrację wspólnot lokalnych na rzecz utrzymania transportu szynowego, wspólne działania prowadzące do wypracowania optymalnego modelu regionalnych i aglomeracyjnych przewozów kolejowych, uwzględniając szczególnie potrzeby społeczności lokalnych, rozwój gospodarczy oraz ochronę środowiska naturalnego przy minimalizacji kosztów zewnętrznych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę na płaszczyźnie parlamentarnej i rządowej celem wypracowania optymalnych warunków prawnych i organizacyjnych oraz form finansowania przewozów regionalnych,
 2. prowadzenie wspólnych badań i analiz dotyczących kosztów przejęcia i funkcjonowania przewozów regionalnych, ocenę rentowności przewozów wg nowej formuły na poszczególnych liniach,
 3. korzystanie z doświadczeń przeprowadzonych reform w innych krajach oraz informowanie swoich członków o ich wynikach,
 4. poszukiwanie sposobów poprawy atrakcyjności transportu kolejowego,
 5. promowanie warunków w których transport kolejowy konkuruje skutecznie o pasażera ze zbiorowym i indywidualnym transportem samochodowym,
 6. poszukiwanie optymalnych rozwiązań mających na celu stopniową integrację systemu transportu publicznego tzn. autobusowego i kolejowego w jednolity system,
 7. możliwości pozyskania środków finansowych na projekty samorządowe związane z lokalnym transportem kolejowym,
 8. wybór optymalnych form dotyczących działalności regionalnych przewozów kolejowych,
 9. poszukiwanie podmiotów związanych kapitałowo lub organizacyjnie z jednostkami samorządu, które wyposażone w osobowość prawną prowadzić będą działalność przewozową w regionach,
 10. wypracowanie zasad finansowania przez samorządy zadań transportowych, gdy wymaga to porozumienia różnych jednostek samorządowych,
 11. dobór przewoźników oraz zakres ilościowy i jakościowy oferty przewozowej,
 12. informowanie wszystkich członków oraz opinii publicznej o wynikach związanych z działalnością Stowarzyszenia.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska, a siedzibą władz jest miasto Bydgoszcz.

Organizacje pozarządowe w Gminie Osie
Towarzystwo Rozwoju Gminy Osie ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 52 33 29 568
www.vegacomp.nazwa.pl/trgo
admin@osie.pl
Prezes: Julian Krasucki
Wiceprezes: Alicja Bobińska
Skarbnik:
Włodzimierz Wojciechowski
Bractwo Czarnej Wody ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 52 33 29 568
www.bractwoczarnejwody.org.pl
bczw@poczta.onet.pl
Prezes:
Józef Malinowski
Wiceprezesi:
Mariusz Chudecki
Aleksander Willim
Sekretarz:
Bogdan Łytkowski
Skarbnik:
Halina Malinowska
Ludowy Zespół Sportowy ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel. 52 33 29 568
tel. 600 084 979
Prezes:
Włodzimierz Kiełczyński
Liga Kobiet Polskich ul. Rynek 2
86-150 Osie
tel 52 33 29 568 Przewodnicząca:
Zofia Malinowska
Szkolne Koło Caritas ul. Szkolna 8
86-150 Osie
tel. 52 33 29 505 Opiekun:
Henryk Poróżyński
7 Drużyna Harcerska imienia Szarych Szeregów ul. Szkolna 8
86-150 Osie
tel. 52 33 29 505 Drużynowy:
Józef Malinowski
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie Pruskie 23
86-150 Osie
tel. 502088328, 505982939
http://www.pruskie.pl/kontakt.html
Prezes:
Grażyna Linda
Wiceprezes: Mieczysław Plewacki

 

Ostatnia aktualizacja
22/03/2021
Liczba wyświetleń

158

Autor
admin