Ekoportal

Informacja o środowisku i jego ochronie

Prawo do informacji o środowisku i jego ochronie jest prawem konstytucyjnym i przysługuje każdemu bez względu na wiek, obywatelstwo, miejsce zamieszkania oraz zdolności do czynności prawnych.
informacji o środowisku i jego ochronie to wszelkiego rodzaju informacja dotycząca m.in.:

  • stanu środowiska, tj. powietrza, wody, powierzchni ziemi, kopalin, klimatu, krajobrazu i obszarów naturalnych, w tym bagien, obszarów nadmorskich i morskich, a także roślin, zwierząt i grzybów oraz innych elementów różnorodności biologicznej, w tym organizmów genetycznie zmodyfikowanych
  • emisji i zanieczyszczeń oddziałujących lub mogących oddziaływać na środowisko
  • analiz, przepisów prawnych, planów, programów, porozumień, które mają wpływ na stan środowiska i jego ochronę
  • raportów realizujących przepisy ochrony środowiska
  • stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi związanych ze stanem środowiska
  • stanu obiektów kultury oraz budowlanych w zakresie oddziaływania na nie środowiska i emisji

Inne informacje posiadane przez urzędy również podlegają udostępnianiu, na zasadach określonych ustawą o dostępie do informacji publicznej.

Link do listy wszystkich kart opublikowanych przez Urząd Gminy Osie
Przejdź do witryny EKOPORTAL

Ostatnia aktualizacja
23/03/2021
Liczba wyświetleń

174

Autor
admin