Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

zamówienie na:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie”

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/1/341/2011
wartość: Poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamó
termin składania ofert: 7 lutego 2011  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Nr 11. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska ”EKOMEL” Sp. z o.o. ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice Kwota brutto: 1 345 941,72 zł  ZP/1/341/2011

Osie, 2011-01-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie”.

I. Zamawiający:

GMINA OSIE

ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

strona www.osie.pl

e-mail admin@osie.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel./fax (052) 33 29 540

godziny urzędowania: 7.30 - 15.15

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Na wniosek wykonawcy: nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Osie

ul. Dworcowa 6 pok. Nr 13 lub pocztą

adres strony internetowej, na której została zamieszczona SIWZ – www.osie.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i Osie.

CPV 45100000 - 8 przygotowanie terenu pod budowę

CPV 45232410 – 9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

CPV 45232423 – 3 przepompownie ścieków

CPV 45233140 – 2 roboty drogowe.

Zakres rzeczowy:

1. Kolektory grawitacyjne – PCV d=200 mm, L=3196,6 m, PE d=225, L=544,2

2. Przyłącza sanitarne PCV d=160 mm, dł. L=582,0 m, ilość 68 szt.

3. Rurociąg tłoczny PE D=90x5,4 mm, SDR 17, DŁ. L=2 123,4 m

4. Rurociąg tłoczny PE D=75x4,5 mm, SDR 17, dł. L=500,0 m

5. Rurociąg tłoczny PE D=63x3,8 mm, SDR 11, dł L=14,5 m

6. Rurociąg tłoczny PE D=50x4,6 mm, SDR 11, dł L=89,5 m

7. Przepompownia główna PS A wydajność Ø=3,6 l/s wys. podnoszenia H=33,0 m

8. Przepompownia lokalna PS B wydajność Ø=2,8 l/s wys. podnoszenia H=19,1 m

9. Przepompownia lokalna PS C wydajność Ø=2,8 l/s wys. podnoszenia H=10,6 m

10. Przepompownia przydomowa Pd 1 wydajność Ø=1,8 l/s wys. podnoszenia H=19,0 m.

11. Odtworzenie nawierzchni drogowej 715 m2.

UWAGA: System sterowania monitoringu przepompowni dostosowany do parametrów, jakie posiada Gminny Zakład Komunalny w Osiu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamówienia uzupełniającego.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia: 15 wrzesień 2011 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

• Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U z 2004r Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

• Są uprawnieni do wykonywania przedmiotu zamówienia tj. prowadzą działalność związaną z budową kanalizacji sanitarnej

• Posiadają doświadczenie polegające na wykonywaniu w okresie ostatnich 5-ciu latach przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zadań o podobnym charakterze i złożoności w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej potwierdzone dokumentami (np. referencjami) stwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie

• Dysponują osobami na stanowiskach: kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami w zakresie kanalizacji sanitarnej.

• Dysponują sprzętem do wykonania zamówienia.

• Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia

• Przyjmują warunki umowy.

W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, informacje i oświadczenia , o których mowa w dziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia

VIII. Informacja na temat wadium:

wadium – 40 000 zł ( czterdzieści tysięcy złotych)

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena 100 pkt, w toku badania i oceny ofert Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów złożonych przez Wykonawców na zasadzie spełnia / nie spełnia

Oferta badana = (cena oferty najniższej x 100 punktów) / cena oferty badanej

X. Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Osiu

ul. Dworcowa 6

86 – 150 Osie – pok. Nr 10

do dnia 07.02.2011 r. godz. 11.00

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie Zamawiającego

Urząd Gminy w Osiu

ul. Dworcowa 6

86 – 150 Osie

Otwarcie dnia 07.02.2011 r. , pok. Nr 3 – godz. 11.05

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 08.03.2011 r.

XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Nr ogłoszenia: 1622-2011

Data zamieszczenia: 05-01-2011 r. o godzinie 12:31


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


Uwaga! Pliki do pobrania znajdują się tutaj >>>

Opublikował: Marek Lejk (5 stycznia 2011, 13:55:46)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (10 lutego 2011, 13:50:35)
Zmieniono: Zamieszczono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1720

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij