Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wałkowiska o długości 440 m. szerokość 3,5m.

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 7220/9/2010
wartość: Poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamó
termin składania ofert: 30 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Nr 1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie. Kwota brutto: 118605,75 zł 
7220/9/2010                                                                                  Osie, 2010-07-12
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Przedmiot zamówienia:
 
„Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wałkowiska o długości 440 m szerokość 3,5m”.
 
I. Zamawiający:
    GMINA  OSIE
    ul. Dworcowa 6
86-150    Osie
strona www.osie.pl
e-mail  admin@osie.pl
 
tel (052) 33 29 540
godziny urzędowania: 7.30 -  15.15

II. Określenie trybu zamówienia:

    Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
       Na wniosek wykonawcy: nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Osie
       ul. Dworcowa 6 pok. Nr 13 lub pocztą
       adres strony internetowej, na której została zamieszczona SIWZ –  www.osie.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji   o możliwości składania ofert częściowych:
 
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wałkowiska o długości 440 m szerokość 3,5m.
 
CPV 45230000-8 – roboty drogowe
 
a) roboty drogowe – wg przedmiaru
profilowanie, podbudowa z kruszywa kamiennego , warstwa wzmacniająca z pokruszonego betonu asfaltowego, dwukrotne utrwalenie emulsją i grysem
 
  Zamawiający  dopuszcza możliwość zamówienia uzupełniającego do 20%.
  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
  
     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
VI. Termin wykonania zamówienia:  15 wrzesień 2010 r.
                                                              
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   
        spełniania tych warunków:

        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
·        Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
·        Spełniają warunki określone  w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U z 2004r Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
·        Są uprawnieni do wykonywania przedmiotu zamówienia tj. prowadzą działalność związaną z robotami budowlanymi
·        Posiadają doświadczenie polegające na wykonywaniu w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zadań o podobnym charakterze i złożoności w zakresie robót budowlanych (np. referencjami) stwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie
·        Dysponują osobami na stanowiskach: kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami  w zakresie robót budowlanych
·        Dysponują sprzętem do wykonania zamówienia.
·        Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia
·        Przyjmują warunki umowy.
W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, informacje
i oświadczenia , o których mowa w dziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia

VIII.   Informacja na temat wadium:

       wadium – 2000 zł ( dwa tysiące złotych)

IX.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

      Najniższa cena 100 pkt, w toku badania i oceny ofert Zamawiający oceni spełnienie warunków   udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów złożonych przez Wykonawców na zasadzie spełnia / nie spełnia

X. miejsce i termin składania ofert:

     W siedzibie Zamawiającego:
      Urząd Gminy w Osiu
      ul. Dworcowa 6
      86 – 150  Osie – pok. Nr 10
      do dnia  30.07.2010r.   godz. 10:00

XI. miejsce i termin otwarcia ofert:
        w siedzibie Zamawiającego
        Urząd Gminy w Osiu
        ul. Dworcowa 6
        86 – 150 Osie
        Otwarcie dnia 30.07.2010r., pok. Nr 3  – godz. 10.05
XII. termin związania ofertą

      Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 28 dni, tj. do dnia  27. 08.2010r.           
      
XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
 
         Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 206518-2010.  Data zamieszczenia: 13.07.2010 r.
 
 
 
Zamawiający:

Michał Grabski
Wójt Gminy Osie


Pliki do pobrania znajdują się tutaj >>> pobierz >>>

-------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedzi na pytania do przetargu:

Dotyczy przetargu pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wałkowiska o długości 440 m, szerokość 3,5m”.

W związku z zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 27.07.2010r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1.
Czy podbudowę z kruszywa kamiennego należy wzmocnić betonem żwirowym jak w poz. nr 8 kosztorysu ofertowego, czy pokruszonym betonem asfaltowym jak zapisano w ogłoszeniu oraz w pkt. III, ppkt2a SIWZ


Odpowiedź:
W kosztorysie ofertowym w pkt 8 d.2 winno być:
Wzmocnienie podbudowy z pokruszonego betonu asfaltowego 0-31,5 - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm              <0+002-0+440> 438,0*3,50

W kosztorysie ofertowym w pkt 9 d.2 winno być:
Wzmocnienie podbudowy z pokruszonego betonu asfaltowego 0-31,5- warstwa górna - za dalsze 4 cm grub.po zagęszcz.      <0+325-0+440> 115,0*3,50

Zgodnie z powyższym: podbudowę należy wzmocnić pokruszonym betonem asfaltowym

Opublikował: Marek Lejk (14 lipca 2010, 08:43:14)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (10 sierpnia 2010, 15:49:05)
Zmieniono: Zamieszczono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1327

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij