Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

„Budowa pola biwakowego do obsługi turystycznej spływów kajakowych na wodnym szlaku turystycznym rzeki Wdy w miejscowości Żur”

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 422/1/2010
wartość: Poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamó
termin składania ofert: 10 marca 2010  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 3 Malarstwo-Tapeciarstwo Usługi Remontowo-Budowlane, Stosik Leszek ul. Dworcowa 9a 86-150 Osie Kwota brutto - 312 427,73 zł  
422/1/2010                                                                                      Osie, 2010-02-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

„Budowa pola biwakowego do obsługi turystycznej spływów kajakowych na wodnym szlaku turystycznym rzeki Wdy w miejscowości Żur”.

I. Zamawiający:
    GMINA  OSIE
    ul. Dworcowa 6
86-150    Osie
strona www.osie.pl
e-mail  admin@osie.pl

tel (052) 33 29 540
godziny urzędowania: 7.30 -  15.15

II. Określenie trybu zamówienia:

    Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
       Na wniosek wykonawcy: nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Osie
       ul. Dworcowa 6 pok. Nr 13 lub pocztą
       adres strony internetowej, na której została zamieszczona SIWZ –  www.osie.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji   o możliwości składania ofert częściowych:

„Budowa pola biwakowego do obsługi turystycznej spływów kajakowych na wodnym szlaku turystycznym rzeki Wdy w miejscowości Żur”.

CPV 45200000-9 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
CPV 39290000-1 – dostawa, wyposażenie różne

a) roboty budowlane – wg przedmiaru

- wiaty,  gril z wiatą, ognisko, wc, recepcja, myjnia naczyń, stojak na kajaki, śmietnik, boisko do siatkówki, tablica informacyjna, ogrodzenie, przyłącze wody, przyłącze kanalizacji sanitarnej, linia kablowa portiernia, oświetlenie terenu, plac.
     
b) dostawa – wyposażenie pola biwakowego

- ławy – szt. 26
- stoły – szt. 13
- blaty – szt. 2
- kabina wc podwójna – szt. 2

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamówienia uzupełniającego.
  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   
     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
VI. Termin wykonania zamówienia:  15 czerwiec 2010 r.
                                                               
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny    
        spełniania tych warunków:

        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
•    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
•    Spełniają warunki określone  w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U z 2004r Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
•    Są uprawnieni do wykonywania przedmiotu zamówienia tj. prowadzą działalność związaną z robotami budowlanymi
•    Posiadają doświadczenie polegające na wykonywaniu w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zadań o podobnym charakterze i złożoności w zakresie robót budowlanych (np. referencjami) stwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie
•    Dysponują osobami na stanowiskach: kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami  w zakresie robót budowlanych
•    Dysponują sprzętem do wykonania zamówienia.
•    Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia
•    Przyjmują warunki umowy.
W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, informacje
i oświadczenia , o których mowa w dziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia

VIII.   Informacja na temat wadium:

       wadium – 5000 zł ( pięć tysięcy złotych)

IX.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

      Najniższa cena 100 pkt, w toku badania i oceny ofert Zamawiający oceni spełnienie warunków   udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów złożonych przez Wykonawców na zasadzie spełnia / nie spełnia

X. miejsce i termin składania ofert:

     W siedzibie Zamawiającego:
      Urząd Gminy w Osiu
      ul.Dworcowa 6
      86 – 150  Osie – pok. Nr 10
      do dnia  10.03.2010r.   godz. 10:00

XI. miejsce i termin otwarcia ofert:
      
      w siedzibie Zamawiającego
       Urząd Gminy w Osiu
       ul. Dworcowa 6
        86 – 150 Osie
        Otwarcie dnia 10.03.2010r.  , pok. Nr 3  – godz. 10.05

XII. termin związania ofertą

      Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia  12. 04.2010r.           
       
XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

         Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 42034 – 2010 . Data zamieszczenia: 15.02.2010r.Zamawiający

Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


Pliki dotyczące przetargu do pobrania tutaj >>>

Opublikował: Marek Lejk (16 lutego 2010, 16:35:05)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (12 marca 2010, 15:02:48)
Zmieniono: Wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1383

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij