Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej we wsi Radańska od km. 0+000 do 0+596 ”

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2009/ZP/341/4
wartość: poniżej 5150 000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2009  10:05
wynik postępowania: ybrano ofertę Nr 2 - FHU „KIC-TRANS” Piotr Różycki ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim Kwota brutto - 88 655,88 zł.  2009/ZP/341/4                                                                                         
Osie, 2009-07-29

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Przedmiot zamówienia:
„Przebudowa drogi gminnej we wsi Radańska od km. 0+000 do 0+596 ”.

I. Zamawiający:

GMINA  OSIE
ul. Dworcowa 6
86-150    Osie

strona www.osie.pl
e-mail  admin@osie.pl

tel (052) 33 29 540
godziny urzędowania: 730 -  1515

II. Określenie trybu zamówienia:
     Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej  5150 000 euro.

III. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
       Na wniosek wykonawcy: nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 pok. Nr 13 lub pocztą,
adres strony internetowej, na której została zamieszczona SIWZ –  www.osie.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji   o możliwości składania ofert częściowych:
„Przebudowa drogi gminnej we wsi Radańska od km. 0+000 do 0+596 ”.
CPV – 45230000-8 roboty budowlane w zakresie budowy dróg
- profilowana podbudowa z kruszywa kamiennego grubości – 15  cm
- uzupełnienie dolnej warstwy podbudowy tłuczniem kamiennym 31,5-63, o grubości 15 cm   na długości 60m
- górna wzmacniająca warstwa z pokruszonego betonu asfaltowego o grubości 8 cm
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami bazaltowymi 8-11
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni grysami bazaltowymi 5-8
- odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podłużne
- oznakowanie pionowe wg projektu
 
Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia uzupełniającego do 10% wartości zamówienia podstawowego.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamówienia:  31.10.2009r.
                                                             
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
·        Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
·        Spełniają warunki określone  w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U z 2004r Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
·        Są uprawnieni do wykonywania przedmiotu zamówienia tj. prowadzą działalność związaną z budową dróg, chodników i parkingów
·        Posiadają doświadczenie polegające na wykonywaniu w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zadań o podobnym charakterze i złożoności w zakresie budowy dróg, chodników i parkingów potwierdzone dokumentami (np. referencjami) stwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie
·        Dysponują osobami na stanowiskach: kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami  w zakresie budowy dróg.
·        Dysponują sprzętem do wykonania zamówienia.
·        Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia
·        Przyjmują warunki umowy.

W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, informacje i oświadczenia , o których mowa w dziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia

VIII.   Informacja na temat wadium:
       wadium –  2 000,- zł (dwa tysiące  złotych)

IX.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
      Najniższa cena 100 pkt, w toku badania i oceny ofert Zamawiający oceni spełnienie warunków   udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów złożonych przez Wykonawców na zasadzie spełnia / nie spełnia

X. Miejsce i termin składania ofert:
     W siedzibie Zamawiającego:
      Urząd Gminy w Osiu
      ul.Dworcowa 6
      86 – 150 Osie – pok. Nr 10
      do dnia 20.08.2009  godz. 10:00

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
      W siedzibie Zamawiającego
       Urząd Gminy w Osiu
       ul. Dworcowa 6
        86 – 150 Osie

        Otwarcie dnia 20.08.2009r  , pok. Nr 3  – godz. 10:05

XII. Termin związania ofertą

      Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 20.09.2009r.                    

Zamawiający


Treść ogłoszenia z pełną dokumentacją przetargową znajduje się na www.osie.pl w dziale Przetargi 2009

Opublikował: Marek Lejk (30 lipca 2009, 15:43:18)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (21 sierpnia 2009, 09:53:53)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1059

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij