Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

zamówienie na:

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO – ORLIK 2012"

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2009/ZP/341/3
wartość: poniżej kwoty 5150000 Euro
termin składania ofert: 12 sierpnia 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Nr 4 - Firma Handlowo-Usługowo-Budowlana „MAXI-MIX”, Kazimierz Felski, ul. Wybickiego 17, 83-424 Lipusz Kwota brutto - 988 500,00 zł.  GMINA OSIE, telefon . 52 3329540, e-mail ug@osie.pl
Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.
Przedmiot zamówienia: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”,
powiat świecki, województwo Kujawsko-Pomorskie
Numer ogłoszenia w BZP:  UZP 247610-2009 z dnia 21.07.2009; zmiana: nr UZP 247676-2009 z dnia 21.07.2009


Sygnatura akt:  2009/ZP/341/3
Osie, 2009-07-21
                                                                                    
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO
 
Przedmiot zamówienia:
„Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”.
 
I. Zamawiający:
    GMINA  OSIE
    ul. Dworcowa 6
86-150    Osie
strona www.osie.pl
e-mail  admin@osie.pl
 
tel. (052) 33 29 540
godziny urzędowania: 7.30 -  15.15

II. Określenie trybu zamówienia:
     Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej  5150 000 euro.

III. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
       Na wniosek wykonawcy: nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Osie, ul. Dworcowa 6 pok. Nr 13 lub pocztą
       adres strony internetowej, na której została zamieszczona SIWZ –  www.osie.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji   o możliwości składania ofert częściowych:
„Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”
w miejscowości Osie.
 
Kompleks obejmuje:
-Boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2  na podbudowie przepuszczalnej , nawierzchnia -sztuczna trawa,
-Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2  na podbudowie przepuszczalnej i nawierzchni poliuretanowa.
-Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu .
-Oświetlenie terenu - projektory zamocowane na 10 masztach o wysokości min. 9m.
gr. min 6 cm, na podbudowie cementowo-piaskowej, zamknięta obrzeżem betonowym.
Szczegółowe rozwiązania zawiera dokumentacja projektowa.
 
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45.21.22.21-1
 
V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
       Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
VI. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VII. Termin wykonania zamówienia:   31.10.2009r.
                                                               
VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   spełniania tych warunków:

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
 
1.1.   Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,  dysponowania  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :
 
1)         udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).
a)        dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności  konstrukcyjno-budowlanej,
b)        instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
c)        instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych.
2)        ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
 
2.       Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

IX.   Informacja na temat wadium:
       Wadium –  15 000,- zł (piętnaście tysięcy  złotych)

X.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium oceny ofert - najniższa cena .
Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt
KC=(CN/COB)*100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
 
XI. Miejsce i termin składania ofert:

     W siedzibie Zamawiającego:
      Urząd Gminy w Osiu
      ul.Dworcowa 6
      86 – 150  Osie – pok. Nr 10
      do dnia 12.08.2009  godz. 10:00

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert:
     
      w siedzibie Zamawiającego
       Urząd Gminy w Osiu
       ul.Dworcowa 6
        86 – 150 Osie
        Otwarcie dnia 12.08.2009r,  pok. Nr 3  – godz. 10:15

XIII. Termin związania ofertą
      Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia  14.09.2009r.                    

 
                                                                                         Zamawiający
 
 
UWAGA!
Treść ogłoszenia z pełną dokumentacją przetargową znajduje się na www.osie.pl w dziale Przetargi 2009
 
 


Opublikował: Marek Lejk (21 lipca 2009, 16:23:02)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (14 sierpnia 2009, 10:54:50)
Zmieniono: podano wynik postępowania przetargowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1132

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij