Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

zamówienie na:

„Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej dla miejscowości Wałkowiska, Brzeziny, Osie – II i III etap”

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5150 000 euro
termin składania ofert: 26 maja 2009  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Nr 12 - Zakład Usług Wodnych, Andrzej Musiał, 89-500 Tuchola, ul. Świecka 90 - Kwota brutto - 2 986 994,04 zł 7147/1/09                                                                                        Osie, 2009-04-28

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej dla       miejscowości Wałkowiska, Brzeziny, Osie – II i III etap”.

I. Zamawiający:
    GMINA  OSIE
    ul. Dworcowa 6
86-150    Osie
strona www.osie.pl
e-mail  admin@osie.pl

tel (052) 33 29 540
godziny urzędowania: 730 -  1515

II. Określenie trybu zamówienia:

     Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej  5150 000 euro.

III. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
       Na wniosek wykonawcy: nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Osie
       ul. Dworcowa 6 pok. Nr 13 lub pocztą
       adres strony internetowej, na której została zamieszczona SIWZ –  www.osie.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji   o możliwości składania ofert częściowych:

       „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo – grawitacyjnej dla       miejscowości Wałkowiska, Brzeziny, Osie – II i III etap”.


Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 451000000-8, 45232410-9, 45232423-3, 45233140-2

                                                          Razem        II etap        III etap
    Kolektor grawitacyjny Ø 200          10408        4563            5845
    Kolektor grawitacyjny  Ø 160           140             -                140
    Kolektor tłoczny           Ø 75             2756        2756               -
    Kolektor tłoczny          Ø 63              2962        393             2569
    Przyłącza sanitarne     mb/szt.         1938/153     934/67     1004/86
    Przepompownie ścieków   (szt)           15              6                 9
    Wymiana sieci wodociągowej  Ø 80    364         364               -

  Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia uzupełniającego do 10% wartości zamówienia podstawowego.
  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
   
     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  

VI. Termin wykonania zamówienia:  II etap 30.10.2009r.
                                                               końcowy 30.10.2010r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny    
        spełniania tych warunków:

        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
•    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
•    Spełniają warunki określone  w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U z 2004r Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
•    Są uprawnieni do wykonywania przedmiotu zamówienia tj. prowadzą działalność związaną z budową kanalizacji sanitarnej
•    Posiadają doświadczenie polegające na wykonywaniu w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zadań o podobnym charakterze i złożoności w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej potwierdzone dokumentami (np. referencjami) stwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie
•    Dysponują osobami na stanowiskach: kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami  w zakresie kanalizacji sanitarnej
•    Dysponują sprzętem do wykonania zamówienia
•    Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia
•    Przyjmują warunki umowy.
W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, informacje
i oświadczenia , o których mowa w dziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia

VIII.   Informacja na temat wadium:

       wadium –  45 000,- zł (czterdzieści pięć tysięcy  złotych)

IX.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

      Najniższa cena 100 pkt, w toku badania i oceny ofert Zamawiający oceni spełnienie warunków   udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów złożonych przez Wykonawców na zasadzie spełnia / nie spełnia

X. miejsce i termin składania ofert:

     W siedzibie Zamawiającego:
      Urząd Gminy w Osiu
      ul.Dworcowa 6
      86 – 150  Osie – pok. Nr 10
      do dnia 26.05.2009  godz. 10:00


XI. miejsce i termin otwarcia ofert:
      
      w siedzibie Zamawiającego
       Urząd Gminy w Osiu
       ul.Dworcowa 6
        86 – 150 Osie
         Otwarcie dnia 26.05.2009r  , pok. Nr 3  – godz. 1005

XIII. termin związania ofertą

      Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia  26.06.2009r.                    

Zamawiający

Treść ogłoszenia z pełną dokumentacją przetargową znajduje się na www.osie.pl www.osie.pl

Opublikował: Marek Lejk (28 kwietnia 2009, 15:14:52)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (18 czerwca 2009, 15:15:18)
Zmieniono: Wpisano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1455

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij