Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2008

zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Osiu

zamawiający: SPZOZ Gminna Przychodnia Zdrowia w Osiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5150 000 euro
termin składania ofert: 4 września 2008  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Nr 3 - B.B. BUDOWNICTWO s.c. Czersk, ul. Budowlana 7, - Kwota brutto - 527 603,82 zł  
Nr 78/08/2008 Osie,
2008-08-05

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

„Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Osiu”

I. Zamawiający:
SPZOZ Gminna Przychodnia Zdrowia w Osiu
ul. Dworcowa 7
86-150 Osie
strona www.osie.pl
e-mail admin@osie.pl

tel (052) 33 29 540
godziny urzędowania: 730 - 1515

II. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5150 000 euro.

III. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Na wniosek wykonawcy: nieodpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Osie
ul. Dworcowa 6 pok. Nr 13 lub pocztą
adres strony internetowej, na której została zamieszczona SIWZ – www.osie.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

”Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Osiu”

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45215100-8 roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych.

- powierzchnia zabudowy istniejącej - 262,06 m2
- powierzchnia budynków projektowanych – 35,69 m2
w tym:
roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, konstrukcje dobudowy, podwyższenie i uzbrojenie istniejących kominów, stolarka okienna i drzwiowa, adaptacja pomieszczeń przychodni i roboty wykończeniowe, posadzki, elewacje i elementy zewnętrzne, instalacje wody ciepłej i zimnej, instalacje kanalizacji, kotłownia, instalacja c.o., wentylacje, instalacje elektryczne wg przedmiaru
- place postojowe, wjazdy - 345m2

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia uzupełniającego do 10% wartości zamówienia podstawowego.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

UWAGA! Prace budowlane należy prowadzić w uzgodnieniu z dyrektorem SPZOZ tak aby umożliwiały funkcjonowanie ośrodka zdrowia.

VI. Termin wykonania zamówienia: do dnia 28.11.2008r


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
• Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U z 2004r Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
• Są uprawnieni do wykonywania przedmiotu zamówienia tj. prowadzą działalność związaną z branżą ogólnobudowlaną
• Posiadają doświadczenie polegające na wykonywaniu w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zadań o podobnym charakterze i złożoności w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej potwierdzone dokumentami (np. referencjami) stwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie
• Dysponują osobami na stanowiskach: kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami w zakresie budownictwa ogólnego.
• Dysponują sprzętem do wykonania zamówienia
• Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia
• Przyjmują warunki umowy
W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, informacje
i oświadczenia , o których mowa w dziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia

VIII. Informacja na temat wadium:

wadium – 10 000,- zł (dziesięć tysięcy złotych)

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena 100 pkt, w toku badania i oceny ofert Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów złożonych przez Wykonawców na zasadzie spełnia / nie spełnia


X. miejsce i termin składania ofert:

Urząd Gminy w Osiu
ul. Dworcowa 6
86 – 150 Osie – pok. Nr 10
do dnia 04.09.2008 godz. 12:00


XI. miejsce i termin otwarcia ofert:

Urząd Gminy w Osiu
ul. Dworcowa 6
86 – 150 Osie
Otwarcie dnia 04.09.2008r , pok. Nr 3 – godz. 1200

XIII. termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 04.10.2008r.


Zamawiający


Uwaga: dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.osie.pl w dziale przetargi 2008

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W związku z zapytaniem Wykonawcy, które wpłynęło w dniu 19.08.2008r. w sprawie przetargu:
Nazwa zadania: "Przebudowa i rozbudowa ośrodka zdrowia w Osiu"
Oznaczenie sprawy: Nr 78/08/2008

Zamawiający - SP ZOZ Gminna Przychodnia Zdrowia w Osiu na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następującej odpowiedzi:
Pytanie 1 i 2:
1. Czy nowy komin w przybudówce ma być wykonany z systemowych kominów, tj. z wkładką ceramiczną i izolacją z wełny? (pkt. 34 przedmiaru robót - cz. budowlana)
2. Czy nowy komin ma być w całości obłożony cegłą klinkierową, czy zwykłą pełną? (pkt. 35 przedmiaru robót - cz. budowlana)
Odpowiedź: Projektowany komin ma być wykonany z cegły pełnej klinkierowej gr. 12 cm na zaprawie cementowej zbrojony i kotwiony do ściany budynku istniejacego co 2 spoinę z wkładką z blachy żaroodpornej i wełną mineralną. Dopuszcza się zastosowanie komina systemowego z odpowiednimi atestami w okładzinie z płytek klinkierowych (w miejscach widocznych) na pełną wysokość.
Pytanie 3: Czy płatności za wykonane roboty będą częściowe tzn. zgodnie z § 13 projektu umowy - pierwsza faktura po wykonaniu 50% zadania, druga po zakończeniu wszystkich robót?
Odpowiedź: Zgodnie z § 13 projektu umowy: Jedna faktura przejściowa po wykonaniu 50% zadania i jedna faktura końcowa po zakończeniu wszystkich robót.

Publikowane: 2007-08-25


Opublikował: Marek Lejk (5 sierpnia 2008, 15:43:02)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (26 września 2008, 13:26:08)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1225

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij