Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2008

zamówienie na:

„Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Sosnowej w Osiu”

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5150 000 euro
termin składania ofert: 16 maja 2008  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1 - Instalatorstwo Elektryczne - T.E. Kaszubowscy, ul. Kościelna 16, 86-140 Drzycim - Kwota: 101 119,00 zł brutto 
7220/12/08 Osie, 2008-04-18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

„Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Sosnowej w Osiu”

I. Zamawiający:
GMINA OSIE
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
strona www.osie.pl
e-mail admin@osie.pl

tel (052) 33 29 540
godziny urzędowania: 730 - 1515

II. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5150 000 euro.

III. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Na wniosek wykonawcy: nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Osie
ul. Dworcowa 6 pok. Nr 13 lub pocztą
adres strony internetowej, na której została zamieszczona SIWZ – www.osie.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

”Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Sosnowej w Osiu”

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45 231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy
linii energetycznych.

- kabel wielożyłowy - 1115 mb
- słupy stalowe wraz z fundamentem - 24 szt.
- wysięgnik - 24 szt.
- oprawa oświetleniowa - 24 szt.
- szafka oświetleniowa ulicy - 1 szt.
- inne – zgodnie z przedmiarem.

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia uzupełniającego do 10% wartości zamówienia podstawowego.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.09.2008r


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
• Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U z 2004r Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
• Są uprawnieni do wykonywania przedmiotu zamówienia tj. prowadzą działalność związaną z budową linii energetycznych i oświetlenia.
• Posiadają doświadczenie polegające na wykonywaniu w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zadań o podobnym charakterze i złożoności w zakresie budowy linii energetycznych i oświetlenia potwierdzone dokumentami (np. referencjami) stwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie
• Dysponują osobami na stanowiskach: kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami w zakresie linii energetycznych i oświetlenia.
• Dysponują sprzętem do wykonania zamówienia
• Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia
• Przyjmują warunki umowy.
W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, informacje
i oświadczenia , o których mowa w dziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia

VIII. Informacja na temat wadium:

wadium – 3 000,- zł (trzy tysiące złotych)

IX.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena 100 pkt, w toku badania i oceny ofert Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów złożonych przez Wykonawców na zasadzie spełnia / nie spełnia

X. miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Osiu
ul.Dworcowa 6
86 – 150 Osie – pok. Nr 10
do dnia 16.05.2008 godz. 10:00


XI. miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy w Osiu
ul.Dworcowa 6
86 – 150 Osie
Otwarcie dnia 16.05.2008r , pok. Nr 3 – godz. 1000

XIII. termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.06.2008r.Zamawiający

Do pobrania:
- Ogłoszenie pobierz >>> (116kB) pdf
- SIWZ pobierz >>> (114kB) pdf
- Przedmiar robót pobierz >>> (76kB) pdf
- Formularz ofertowy pobierz >>> (68kB) pdf
- Projekt umowy pobierz >>> (125kB) pdf
- Załącznik 4a pobierz >>> (36kB) pdf
- Załącznik 4b pobierz >>> (32kB) pdf
- Załącznik 4c pobierz >>> (36kB) pdf
- Załącznik 4d pobierz >>> (37kB) pdf
- Załącznik 4e pobierz >>> (38kB) pdf
- Załącznik 4f pobierz >>> (38kB) pdf

----------------------------------------------------
W związku z zapytaniem Wykonawcy, które wpłynęło w dniu 23.04.2008r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:
1. Z dokumentacją techniczną inwestycji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.15.
-----------------------------------------------------
W dniu 24.04.2008 r. dodano do pobrania zestawienia materiałów:
1. Zestawienie materiałowe do przedmiaru pobierz >>> (58kB) pdf
2. Zestawienie montażowe kabli i osprzętu kablowego oświetlenia ulicznego pobierz >>> (2406kB) pdf


Opublikował: Marek Lejk (21 kwietnia 2008, 15:15:36)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (4 czerwca 2008, 13:36:14)
Zmieniono: Podanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1319

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij