Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2008

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej od km. 0+003 do 0+539 w Osiu”

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5150 000 euro
termin składania ofert: 16 maja 2008
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 3 - Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o. ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola - Kwota 617 930,95 zł brutto 
7220/13/08
Osie, 2008-04-18

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

„Przebudowa drogi gminnej od km. 0+003 do 0+539 w Osiu”

I. Zamawiający:
GMINA OSIE
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
strona www.osie.pl
e-mail admin@osie.pl

tel (052) 33 29 540
godziny urzędowania: 730 - 1515

II. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5150 000 euro.

III. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Na wniosek wykonawcy: nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Osie
ul. Dworcowa 6 pok. Nr 13 lub pocztą
adres strony internetowej, na której została zamieszczona SIWZ – www.osie.pl

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

”Przebudowa drogi gminnej od km. 0+003 do 0+539 w Osiu”.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45 23 0000-8 roboty budowlane w zakresie budowy dróg

- roboty ziemne – zgodnie z przedmiarem
- jezdnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej 15 cm - 3689,26 m2
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej 10 cm - 209,50 m2
- chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm - 639,00 m2
- krawężniki betonowe 15x30 cm - 1000 mb
- ława pod krawężniki z oporem - 60 m3
- obrzeża betonowe 30x8 cm - 719,50 mb


Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia uzupełniającego do 10% wartości zamówienia podstawowego.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.10.2008r


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
• Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U z 2004r Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
• Są uprawnieni do wykonywania przedmiotu zamówienia tj. prowadzą działalność związaną z budową dróg i ulic.
• Posiadają doświadczenie polegające na wykonywaniu w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zadań o podobnym charakterze i złożoności w zakresie budowy dróg i ulic potwierdzone dokumentami (np. referencjami) stwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie
• Dysponują osobami na stanowiskach: kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami w zakresie budowy dróg i ulic.
• Dysponują sprzętem do wykonania zamówienia
• Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia
• Przyjmują warunki umowy
W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, informacje
i oświadczenia , o których mowa w dziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia

VIII. Informacja na temat wadium:

wadium – 8 000,- zł (osiem tysięcy złotych)

IX.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena 100 pkt, w toku badania i oceny ofert Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów złożonych przez Wykonawców na zasadzie spełnia / nie spełnia


X. miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Osiu
ul.Dworcowa 6
86 – 150 Osie – pok. Nr 10
do dnia 16.05.2008 godz. 12:00


XI. miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy w Osiu
ul.Dworcowa 6
86 – 150 Osie
Otwarcie dnia 16.05.2008r , pok. Nr 3 – godz. 1200

XIII. termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.06.2008r.


Zamawiający

Do pobrania:
- Ogłoszenie pobierz >>> (119kB) pdf
- SIWZ pobierz >>> (114kB) pdf
- Formularz ofertowy pobierz >>> (69kB) pdf
- Przedmiar robót pobierz >>> (900kB) pdf
- Projekt umowy pobierz >>> (124kB) pdf
- Załącznik 4a pobierz >>> (32kB) pdf
- Załącznik 4b pobierz >>> (32kB) pdf
- Załącznik 4c pobierz >>> (36kB) pdf
- Załącznik 4d pobierz >>> (37kB) pdf
- Załącznik 4e pobierz >>> (38kB) pdf
- Załącznik 4f pobierz >>> (38kB) pdf

Opublikował: Marek Lejk (21 kwietnia 2008, 14:53:10)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (4 czerwca 2008, 13:29:20)
Zmieniono: Podanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1252

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij