Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2008

zamówienie na:

„Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla miejscowości Wałkowiska, Brzeziny, Osie – I etap”

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5150000 euro
termin składania ofert: 12 maja 2008  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 4 . Zakład Instalacyjno-Sanitarny, Wojciech Bartczak, ul. Łokietka 4, 88-230 Piotrków Kujawski - Kwota 998 074,81 zł. brutto 
7147/3/08
Osie, 2008-04-17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przedmiot zamówienia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla miejscowości Wałkowiska, Brzeziny, Osie – I etap”

I. Zamawiający:
GMINA OSIE
ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
strona www.osie.pl
e-mail admin@osie.pl

tel (052) 33 29 540
godziny urzędowania: 730 - 1515

II. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 5150 000 euro.


III. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Na wniosek wykonawcy: nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Osie
ul. Dworcowa 6 pok. Nr 13 lub pocztą
adres strony internetowej, na której została zamieszczona SIWZ – www.osie.pl


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

”Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla miejscowości Wałkowiska, Brzeziny, Osie – I etap”

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45 00 00 00 - 7 roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji

- kolektor grawitacyjny Ø 200 1867,0 mb
- kolektor tłoczny Ø 63 1259,0 mb
- kolektor tłoczny Ø 110 3530,0 mb
- przyłącza sanitarne m/szt 368/23
- przepompownie ścieków 5 szt.
Zamawiający dopuszcza możliwość zamówienia uzupełniającego do 10% wartości zamówienia podstawowego.
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


VI. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.10.2008r


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
· Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
· Spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U z 2004r Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
· Są uprawnieni do wykonywania przedmiotu zamówienia tj. prowadzą działalność związaną z budową kanalizacji sanitarnej
· Posiadają doświadczenie polegające na wykonywaniu w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zadań o podobnym charakterze i złożoności w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej potwierdzone dokumentami (np. referencjami) stwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie
· Dysponują osobami na stanowiskach: kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami w zakresie kanalizacji sanitarnej.
· Dysponują sprzętem do wykonania zamówienia
· Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia
· Przyjmują warunki umowy
W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, informacje
i oświadczenia , o których mowa w dziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia

VIII. Informacja na temat wadium:

wadium – 10 000,- zł (dziesięć tysięcy złotych)

IX.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena 100 pkt, w toku badania i oceny ofert Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów złożonych przez Wykonawców na zasadzie spełnia / nie spełnia


X. miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy w Osiu
ul.Dworcowa 6
86 – 150 Osie – pok. Nr 10
do dnia 12.05.2008 godz. 10:00


XI. miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie Zamawiającego
Urząd Gminy w Osiu
ul.Dworcowa 6
86 – 150 Osie
Otwarcie dnia 12.05.2008r , pok. Nr 3 – godz. 1000


XIII. termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.06.2008r.


ZamawiającyDo pobrania:
- ogłoszenie - pobierz >>> (119kB) pdf
-SIWZ - pobierz >>> (116kB) pdf
- formularz ofertowy - pobierz >>> (69kB) pdf
- przedmiar - pobierz >>> (154kB) pdf
- harmonogram - pobierz >>> (60kB) pdf
- projekt umowy - pobierz >>> (125kB) pdf
- załącznik 4a - pobierz >>> (36kB) pdf
- załącznik 4b - pobierz >>> (32kB) pdf
- załącznik 4c - pobierz >>> (36kB) pdf
- załącznik 4d - pobierz >>> (37kB) pdf
- załącznik 4e - pobierz >>> (38kB) pdf
- załącznik 4f - pobierz >>> (38kB) pdf


Pytania i wyjaśnienia do przetargu:
"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla miejscowości Wałkowiska, Brzeziny, Osie - I etap"


Pytanie 1
Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:
- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002
- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004
Odpowiedź: Tak
----------------------
Pytanie 2
W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.
Odpowiedź: Tak

Publikowane: 2007-04-23

----------------------------------------------

W odpowiedzi na pytania do przetargu:
"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla miejscowości Wałkowiska, Brzeziny, Osie - I etap"
zamieszczamy opis techniczny branży elektrycznej wraz ze schematami instalacji elektrycznej dla przepompowni
Do pobrania:
Opis techniczny str. 1 - pobierz >>> (112kB) jpg
Opis techniczny str. 2 - pobierz >>> (121kB) jpg
Opis techniczny str. 3 - pobierz >>> (135kB) jpg
Opis techniczny str. 4 - pobierz >>> (145kB) jpg
Opis techniczny str. 5 - pobierz >>> (136kB) jpg
Opis techniczny str. 6 - pobierz >>> (100kB) jpg
Opis techniczny str. 7 - pobierz >>> (124kB) jpg

Schemat str. 1 - pobierz >>> (115kB) jpg
Schemat str. 2 - pobierz >>> (111kB) jpg
Schemat str. 3 - pobierz >>> (117kB) jpg
Schemat str. 4 - pobierz >>> (113kB) jpg
Schemat str. 5 - pobierz >>> (119kB) jpg

Publikowane: 2007-04-30

Pytania i wyjaśnienia do przetargu:
"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej dla miejscowości Wałkowiska, Brzeziny, Osie - I etap"

W związku z zapytaniem Wykonawców, które wpłynęło w dniu 25.04.2008r. i 28.04.2008r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:
1. System monitoringu stosowany w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Osiu
W skład monitoringu jednej przepompowni wchodzi:
- Sterownik monitoringu
- Akumulator
- Zasilacz
- Moduł wejść binarnych
- Modem GPRS
- Materiały pomocnicze
- Montaż + rozruch + robocizna
Monitoring w GZK w Osiu wykonała firma MIKROMAD – Zakład Automatyki Przemysłowej ul. Królowej Jadwigi 9B/5, 76-150 Darłowo
Wszystkie prace związane z uruchomieniem monitoringu obciążają Wykonawcę.
---------------------------------------------
2. W zakresie danych dotyczących kolektorów grawitacyjnych:
Materiały systemu WAVIN lub Connex produkcji Funke Polska Sp. z. o.o.
PVC fi 200/5,9 mm klasy S
PVC fi 160/4,0 mm klasy S
Nie dopuszcza się stosowania rur kielichowych PVC o ściankach z rdzeniem spienionym.

Publikowane: 2007-04-30


Opublikował: Marek Lejk (17 kwietnia 2008, 15:23:34)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (4 czerwca 2008, 13:20:52)
Zmieniono: Podano wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1532

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij