Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2019

zamówienie na:

„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II”

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.7.2018.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 8 stycznia 2019  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 7 Wykonawcy Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak Ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny za cenę 899 440,00 zł brutto, okres rękojmi - 60 miesięcy.                        Osie, 18.12.2018 r.   

ROŚBiGK.271.7.2018.ZP


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II”.Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 662714-N-2018 z dnia
2018-12-18 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający :Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania :Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających : Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej : Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie, krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa  6 , 86150   Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail admin@osie.pl, faks 523 329 540.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) : Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia : Tak
www.osie.pl, www.bip.osie.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem : Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie : Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Urząd Gminy Osie
Adres:
ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II.
Numer referencyjny: ROŚBiGK.271.7.2018.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II”, które zakłada realizację dwóch zadań: Zadanie 1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie Etap I - ul. Boczna i Wyb. pod Nowe Zadanie 2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie Etap II - Osie Stary Tartak Zakres rzeczowy dla zadania nr 1 1. kanały grawitacyjne PCV d=200mm DŁUGOŚĆ L=684,6m 2. kanał grawitacyjny PE1OORC d=200x11,9mm SDR17 długość 97,0m 3. przyłącza sanitarne PCV d=160mm DŁUGOŚĆ L=109,5m ilość 14 szt. 4. rurociąg tłoczny PE100RC D=90x5,4mm SDR17 długość L=13,2m 5. przepompownia główna PS wydajność Q=4,1 l/s wys. podnoszenia H=3,0m Zakres rzeczowy dla zadania nr 2 I. Sieć kanalizacji sanitarnej: - kanały grawitacyjne PCV-U (lite) 200x5,9mm SN8 SDR34 L = 794,3 m - przyłącza kan. sanit. (24szt.) PCN/-U (lite) 160x4,7mm SN8 SDR34 L = 166,7 m - rurociąg tłoczny PE RC 63x3,8mm PE100 SDR17 L = 177,7 m - zbiornikowe przepompownie ścieków sieciowe 1 szt. II. Sieć wodociągowa: -wodociąg PCV-U 90mmPN 10 długość 617,6 m -hydranty nadziemne 80mm PN 10 ilość 1 szt.
II.5) Główny kod CPV: 45232410-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232423-3
45232440-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty polegające na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto każda robota. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownikiem budowy ( 1 osoba ) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sieci wodno-kanalizacyjnej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca , który wygra przetarg przed zawarciem umowy, dostarczy do Zamawiającego kosztorys ofertowy. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( informacje z sesji otwarcia ofert ) przekaże Zamawiającemu: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 5 Formularz ofertowy. Obowiązek informacyjny RODO
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria    Znaczenie
Cena    60,00
b) Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń     40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku.
2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,
6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.
3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy dotychczasowa osoba nie może wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SIWZ.
2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy,
b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych ( silne mrozy ,ulewne i długotrwałe deszcze, ponadnormowe opady śniegu) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, d) siły wyższej lub klęski żywiołowej.
3) W przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą.
4) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
5) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem:
a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych,
b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
6) Zmiana Podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu Umowy, oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę.
4. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego.
5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnieni w protokole konieczności.
6. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
3) łączna wartość dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust. 1.
7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki :
1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 1) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust. 1.
8. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca :
1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
9. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli :
1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu,
2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy,
d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1.
10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w § 8 ust. 1 ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony.
11. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie),
2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie wykonawcy będzie skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
3) stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez dokonania wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów,
4) wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących : a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, b) ceny oferty, c) terminu wykonania zamówienia, d) okresu gwarancji, e) warunków płatności zawartych w ofercie,
5) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których wykonawca nie wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


Wójt Gminy Osie
(-) Michał GrabskiDokumentacja przetargowa do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu: Pobierz>>> (414kB) pdf
SIWZ: Pobierz>>> (1113kB) pdf
Zał. nr 1: Pobierz>>> (613kB) pdf
Zał. nr 2: Pobierz>>> (436kB) pdf
Zał. nr 3: Pobierz>>> (630kB) pdf
Zał. nr 3a: Pobierz>>> (620kB) pdf
Zał. nr 4: Pobierz>>> (425kB) pdf
Zał. nr 5: Pobierz>>> (409kB) pdf
Zał. nr 6: Pobierz>>> (581kB) pdf
Zał. nr 7: Pobierz>>> (591kB) pdf
Zał. nr 8: Pobierz>>> (412kB) pdf
Zał. nr 11: Pobierz>>> (775kB) pdf

Dokumentacja techniczna:

Przedmiar robót 1 Stary Tartak: pobierz>>> (109kB) pdf
Przedmiar robót 2: Wybudowanie pod Nowe: Pobierz>>> (99kB) pdf
Stary Tartak - WOD-KAN: Pobierz>>> (4778kB) rar
Stary Tartak - branża elektryczna: Pobierz>>> (757kB) rar
Wybudowanie pod Nowe - branża elektryczna: Pobierz>>> (834kB) rar
Wybudowanie pod Nowe 1 - WOD-KAN: Pobierz>>> (3606kB) rar
Wybudowanie pod Nowe 2 - WOD_KAN: Pobierz>>> (1737kB) rar
Wybudowanie pod Nowe - STWIORB: Pobierz>>> (284kB) pdf=======================================

Osie, 08.01.2019 r.

Gmina Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
                                              
                       
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr ROŚBiGK.271.7.2018.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II”.

                                                                  INFORMACJA
                                                                z otwarcia ofert

                 Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II”


 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 000 000,00 zł brutto w roku budżetowym 2019
        Termin wykonania zamówienia: do 15 sierpnia 2019 r.
II) Kryterium :
     Kryterium I : cena
     Kryterium II : okres rękojmi za wady  wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

Oferty złożone w wyznaczonym terminie :
1.PPUH „MEL-KAN” Sp. z o.o.
Ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz
Kryterium I : Cena oferty brutto : 994 689,63 zł
Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy
2. Przedsiębiorstwo Budowlane WODKAN Sp. z o.o.
Ul. Gieryna 2/7, 85-795 Bydgoszcz
Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 287 810,00 zł
Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy
3. Rollstick Toruń Sp. z o.o.
Ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń
Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 105 238,87 zł
Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy
4. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych
I Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o.
Ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice
Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 057 792,16 zł
Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy
5. WIMAR Sp. z o.o.
Ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo
Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 168 425,04 zł
Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy
6. P.W. Art.-Bud Robert Smoliński
Ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 89-200 Rynarzewo
Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 570 000,01 zł
Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy
7. Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O.
Dariusz Bartczak
Ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny
Kryterium I : Cena oferty brutto : 899 440,00 zł
Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy

Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


                         =======================================


                                                                                                Osie. dn. 29.01.2019 r.


Znak sprawy: ROŚBiGK.271.7.2018.ZP
              
                           
                                 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II”.

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1  Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O.
Dariusz Bartczak
Ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny

2. Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

3. Wpłynęły   oferty, które otrzymały punkty w kryterium :
      Kryterium I : cena
      Kryterium II : okres rękojmi za wady  wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

1.PPUH „MEL-KAN” Sp. z o.o.
   Ul. Ossowskiego 26, 86-300 Grudziądz
   Kryterium I : Cena oferty brutto : 994 689,63 zł (54,25 pkt)
   Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)
   Razem: 94,25 pkt
2. Przedsiębiorstwo Budowlane WODKAN Sp. z o.o.
   Ul. Gieryna 2/7, 85-795 Bydgoszcz
   Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 287 810,00 zł (41,91 pkt)
   Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)
   Razem: 81,91 pkt
3. Rollstick Toruń Sp. z o.o.
   Ul. Wschodnia 34, 87-100 Toruń
   Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 105 238,87 zł (48,83 pkt)
   Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)
   Razem: 88,83 pkt
4. Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych
   I Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o.
   Ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice
   Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 057 792,16 zł (51,02 pkt)
   Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)
   Razem: 91,02 pkt
5. WIMAR Sp. z o.o.
   Ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo
   Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 168 425,04 zł (46,19 pkt)
   Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)
   Razem: 86,19 pkt
6. P.W. Art.-Bud Robert Smoliński
   Ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 89-200 Rynarzewo
   Kryterium I : Cena oferty brutto : 1 570 000,01 zł (34,37 pkt)
   Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)
   Razem: 74,37 pkt
7. Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O.
   Dariusz Bartczak
   Ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny
   Kryterium I : Cena oferty brutto : 899 440,00 zł (60 pkt)
   Kryterium II : Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)
   Razem: 100 pkt

 4.Wykonawca Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak
  Ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osięciny spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona  godnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

 5.Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 6.Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

 7.Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Wójt Gminy Osie
(-)Michał Grabski   


                             =======================================

                                        Osie, 07.02.2019 r.
ROŚBiGK.271.7.2018.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II.

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień nr 510024535-N-2019 z dnia 07-02-2019 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Nazwa projektu lub programu:
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 662714-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa  6, 86150   Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail admin@osie.pl, faks 523 329 540.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ROŚBiGK.271.7.2018.ZP
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem inwestycji jest przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie - etap I i II”, które zakłada realizację dwóch zadań: Zadanie 1. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie Etap I - ul. Boczna i Wyb. pod Nowe Zadanie 2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Osie Etap II - Osie Stary Tartak Zakres rzeczowy dla zadania nr 1 1. kanały grawitacyjne PCV d=200mm DŁUGOŚĆ L=684,6m 2. kanał grawitacyjny PE1OORC d=200x11,9mm SDR17 długość 97,0m 3. przyłącza sanitarne PCV d=160mm DŁUGOŚĆ L=109,5m ilość 14 szt. 4. rurociąg tłoczny PE100RC D=90x5,4mm SDR17 długość L=13,2m 5. przepompownia główna PS wydajność Q=4,1 l/s wys. podnoszenia H=3,0m Zakres rzeczowy dla zadania nr 2 I. Sieć kanalizacji sanitarnej: - kanały grawitacyjne PCV-U (lite) 200x5,9mm SN8 SDR34 L = 794,3 m - przyłącza kan. sanit. (24szt.) PCN/-U (lite) 160x4,7mm SN8 SDR34 L = 166,7 m - rurociąg tłoczny PE RC 63x3,8mm PE100 SDR17 L = 177,7 m - zbiornikowe przepompownie ścieków sieciowe 1 szt. II. Sieć wodociągowa: -wodociąg PCV-U 90mmPN 10 długość 617,6 m -hydranty nadziemne 80mm PN 10 ilość 1 szt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232410-9
Dodatkowe kody CPV: 45232423-3, 45232440-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 791165.08
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7 w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowy Wodno-Kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak
Email wykonawcy:--------------
Adres pocztowy: Ul. Sienkiewicza 1
Kod pocztowy: 88-220
Miejscowość: Osięciny
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 899440.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 899440.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1570000.01
Waluta: pl
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom : nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Wójt Gminy Osie
(-)Michał Grabski


Odpowiada za treść: Anna Pawlak
Opublikował: Kamila Sękowska (18 grudnia 2018, 13:36:13)

Ostatnia zmiana: Kamila Sękowska (7 lutego 2019, 12:16:19)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia oraz wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 484

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij