Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

zamawiający: Gmina osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.3.2018.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 25 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie, za cenę 57 863,00 zł brutto.                                       Osie, 12.04.2018 r.
ROŚBiGK.271.3.2018.ZP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych pod  nr 544079-N-2018
z dnia 2018-04-12 r.
Gmina Osie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych : Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie, krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa  6 , 86150   Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail admin@osie.pl, faks 523 329 540.
Adres strony internetowej (URL): www.osie.pl, www.bip.osie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.osie.pl, www.bip.osie.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.osie.pl, www.bip.osie.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie : Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Urząd Gminy Osie
Adres:
ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Numer referencyjny: ROŚBiGK.271.3.2018.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych a także ich zagospodarowanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 2. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych będzie realizowana zgodnie z: a) obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do niniejszej ustawy, z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.2018 r. poz. 21 z późn. zm. ) oraz z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) b) obowiązującym w czasie trwania umowy każdorazowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie oraz każdorazową uchwałą Rady Gminy Osie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w oddzielnym załączniku nr 9 do SIWZ pn. „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-07-02   lub zakończenia: 2019-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osie (rejestr prowadzi Wójt Gminy Osie); 2) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego 3) aktualne zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru , o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zmianami) - w zakresie rodzajów odpadów komunalnych, których odbiór stanowi przedmiot zamówienia; 4) aktualne zezwolenie na zbieranie lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonali co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych od nie mniej niż 1200 nieruchomości rocznie, przy czym łączna ilość odpadów w okresie 12 miesięcy musi wynosić co najmniej 1 000 Mg/rok W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8 do SIWZ oraz załączyć dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. a) dysponują bazą magazynowo - transportową: Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zorganizować bazę magazynowo-transportową, spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. U. z 2013 roku poz. 122) b) dysponują wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: Pojazdy do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych: • Co najmniej 2 pojazdy bezpylne (śmieciarki) przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 do 18 Mg z funkcją kompaktującą z normą emisji spalin minimum EURO 5 • Co najmniej 1 pojazd bezpylny wyposażony w myjkę o zamkniętym obiegu wody, przystosowaną do mycia i dezynfekcji pojemników na miejscu odbioru odpadów • Co najmniej 1 pojazd bezpylny o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 8 Mg (przeznaczony do obsługi terenów trudno dostępnych – trudno dojezdnych) – zgodnie z zapotrzebowaniem ponieważ Gmina posiada tereny trudnodojezdne. • Co najmniej 1 pojazd specjalistyczny typu „hakowiec” przystosowany do wywozu kontenerów o dopuszczalnej masie całkowitej do 26 Mg wyposażony w urządzenie hakowe (pojazdy przeznaczone do wywozu kontenerów z PSZOK oraz do odbiory odpadów problemowych (wielkogabarytowych)). Pojazdy do odbierania odpadów zbieranych selektywnie: • Co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbioru odpadów zbieranych selektywnie zebranych w workach – minimum zgodne z rozporządzeniem MŚ. • Co najmniej 1 pojazd przystosowany do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej – minimum zgodne z rozporządzeniem MŚ. • Co najmniej 1 pojazd specjalistyczny przystosowany do opróżniania pojemników typu „DZWON”, wyposażony w system HDS – hydrauliczny dźwig samochodowy – na terenie Gminy są wykorzystywane pojemniki typu „DZWON”
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osie (rejestr prowadzi Wójt Gminy Osie); 2) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzonego przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego 3) aktualne zezwolenie na transport odpadów lub wpis do rejestru , o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zmianami) - w zakresie rodzajów odpadów komunalnych, których odbiór stanowi przedmiot zamówienia; 4) aktualne zezwolenie na zbieranie lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21) w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. 5) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 7 do SIWZ 6)wykaz wykonanych robót – załącznik nr 8 do SIWZ 7) Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( informacje z sesji otwarcia ofert ) przekaże Zamawiającemu: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 6
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i podwykonawców - jeżeli występują). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Informacja o podwykonawcach
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena     60,00
Zintegrowany system bieżącego rozliczania realizacji usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (tablet u kierowcy, który odnotowuje odbiór odpadów w danej lokalizacji z możliwością dodawania notatek oraz dokumentacji fotograficznej), pozwalający na identyfikację daty, i godziny     40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie), 2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie wykonawcy będzie skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 3) stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez dokonania wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów, 4) wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących : a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, b) ceny oferty, c) terminu wykonania zamówienia, d) okresu gwarancji, e) warunków płatności zawartych w ofercie, 5) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których wykonawca nie wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-04-25, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Dokumentacja przetargowa do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu: Pobierz>>> (412kB) pdf
SIWZ: Pobierz>>> (667kB) pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ: Pobierz>>> (246kB) pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ: Pobierz>>> (294kB) pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ: Pobierz>>> (298kB) pdf
Załącznik nr 3a do SIWZ: Pobierz>>> (361kB) pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ: Pobierz>>> (278kB) pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ: Pobierz>>> (389kB) pdf
Załącznik nr 6 do SIWZ: Pobierz>>> (352kB) pdf
Załącznik nr 7 do SIWZ: Pobierz>>> (183kB) pdf
Załącznik nr 8 do SIWZ: Pobierz>>> (158kB) pdf
Załącznik nr 9 do SIWZ: Pobierz>>> (257kB) pdf
Załącznik nr 10 do SIWZ: Pobierz>>> (283kB) pdf
Załącznik nr 1 do umowy: Pobierz>>> (168kB) pdf
Załącznik nr 2 do umowy: Pobierz>>> (268kB) pdf


==========================================


PYTANIA, WNIOSKI I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU


Pytanie nr 1. UMOWA. ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIE ZBIERANYCH
§4
1. Ustala się następujący zakres selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
a. szkło,
b. papier,
c. tworzywa sztuczne,
d. metale,
e. opakowania wielomateriałowe,
f. komunalne odpady zielone
Proszę o wyjaśnienie i dokładnie doprecyzowanie, których odpadów i o jakim kodzie wskazany zapis dotyczy.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wskazany zapis dotyczy odpadów o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji.

Pytanie nr 2. UMOWA. ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH (LUB STANOWIĄCYCH POZOSTAŁOŚĆ PO SEGREGACJI)
§3
Wykonawca zapewnia bieżącą konserwację pojemników oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym (czyszczenie i dezynfekcję) nie rzadziej niż raz na kwartał   
SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - STRONA 4.
Mycie i dezynfekcja pojemników będzie się odbywać nie rzadziej niż 1 raz na kwartał a w okresie letnim (czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień) nie rzadziej niż raz na miesiąc   
Proszę o jasne wskazanie, który zapis jest prawidłowy - obowiązujący.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zapewnia utrzymanie pojemników w należytym stanie technicznym i sanitarnym (czyszczenie i dezynfekcja) nie rzadziej niż raz na kwartał., natomiast w okresie letnim tj. czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.

Pytanie nr 3. UMOWA. ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH (LUB STANOWIĄCYCH POZOSTAŁOŚĆ PO SEGREGACJI)
§3
18. Wykonawca zobowiązuje się do zlecenia wykonania na własny koszt harmonogramu wywozu odpadów oraz przekazania go mieszkańcom.
ZASADY ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SELEKTYWNIE ZBIERANYCH
§4
Wykonawca zobowiązuje się do zlecenia wykonania na własny koszt kolorowego harmonogramu wywozu odpadów selektywnie zbieranych oraz przekazania go mieszkańcom. Dopuszcza się wykonanie jednego harmonogramu, zawierającego informacją na temat zbiórki odpadów zmieszanych oraz surowcowych.
Proszę, który zapis jest obowiązujący i jasno określenie formy harmonogramu (jednostronicowy, dwustronicowy, kolorowy czy czarnobiały itp.).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie harmonogramu czarno-białego pod warunkiem podania dat odbioru odpadów. Zamawiający dopuszcza wykonanie jednego harmonogramu zawierającego informację na temat odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych. Harmonogram winien być czytelny dla użytkownika.

Pytanie nr 4. SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
4. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Wykonawca odpowiada za obsługę PSZOK w terminach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego oraz po każdorazowej zbiórce odpadów jest zobowiązany do uprzątnięcia terenu.
Poza godzinami otwarcia PSZOK użytkownikiem wskazanego terenu jest Gminny Zakład Komunalny w Osiu. Rozumiemy, że gmina jako instytucja nadzorująca GZK oraz zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie gminy Osie poza godzinami otwarcia PSZOK za wskazany teren i porządek odpowiada gmina, która zapewnia utrzymanie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez bieżące czyszczenie, dezynfekcję i dezynsekcję.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK zastał zlokalizowany na terenie Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Osiu.  Przedmiotem zamówienia jest m. in. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK oraz jego obsługa w całym okresie wykonywania umowy.

Pytanie nr 5. SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
4. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zbiórka odpadów, -zużyte opony:
* zużyte opony o kodzie odpadu 16 01 03.
Proszę o doprecyzowanie, że wskazany kod odpadów dotyczy tylko i wyłącznie odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i należą do niego odpady m.in. opon od samochodów osobowych, motorowerów i rowerów.
Odpady opon m.in. od maszyn rolniczych, przyczep, samochodów ciężarowych i ciągników nie należą do tej kategorii odpadów ponieważ pochodzą z prowadzenia działalności gospodarczej.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zużyte opony o kodzie odpadu 16 01 03 dotyczą odpadów pochodzących z gospodarstw domowych (nie prowadzących działalności gospodarczej) i należą do niego odpady m.in. opony od samochodów osobowych, motorowerów, rowerów, bez możliwości przyjmowania opon rolniczych, opon od samochodów ciężarowych, od ciągników, przyczep.

Dodano: 20.04.2018 r.


==========================================

Osie, 25.04.2018 r.
Gmina Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
                                               
                       
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr ROŚBiGK.271.3.2018.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.


INFORMACJA
z otwarcia ofert


                 Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”

 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 274 000,00 zł brutto na okres 02.07. – 31.12.2018 r.
      Termin wykonania zamówienia:  od 2 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
II) Kryterium :
      Kryterium I : cena,
      Kryterium II : Zintegrowany system bieżącego rozliczania realizacji usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (tablet u kierowcy, który odnotowuje odbiór odpadów w danej lokalizacji z możliwością dodawania notatek oraz dokumentacji fotograficznej), pozwalający na identyfikację daty, i godziny realizacji usługi z możliwością podglądu przez Zamawiającego powyższego systemu (Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą na wezwanie Zamawiającego zaprezentuje dostęp do takiego systemu)

Oferta złożona w wyznaczonym terminie :
1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ul. Ciepła 4
86-100 Świecie
Cena : 57 863,00 zł brutto / miesięcznie
Zintegrowany system bieżącego rozliczania realizacji usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (tablet u kierowcy, który odnotowuje odbiór odpadów w danej lokalizacji z możliwością dodawania notatek oraz dokumentacji fotograficznej), pozwalający na identyfikację daty, i godziny realizacji usługi z możliwością podglądu przez Zamawiającego powyższego systemu (Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą na wezwanie Zamawiającego zaprezentuje dostęp do takiego systemu) – Wykonawca posiada.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

==========================================

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.3.2018.ZP
Osie, 29.05.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.


 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ul. Ciepła 4 , 86-100 Świecie

2. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

3. Wpłynęła jedna oferta, która otrzymała punkty w kryterium : I cena i II Zintegrowany system bieżącego rozliczania realizacji usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (tablet u kierowcy, który odnotowuje odbiór odpadów w danej lokalizacji z możliwością dodawania notatek oraz dokumentacji fotograficznej), pozwalający na identyfikację daty, i godziny realizacji usługi z możliwością podglądu przez Zamawiającego powyższego systemu.

Oferta złożona w wyznaczonym terminie :

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Ul. Ciepła 4

86-100 Świecie

Cena : 57 863,00 zł brutto / miesięcznie

Wykonawca posiada zintegrowany system bieżącego rozliczania realizacji usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

4. Wykonawca Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6. Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski


==========================================


                                        Osie, 07.06.2018 r.
ROŚBiGK.271.3.2018.ZP


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych nr 500128220-N-2018 z dnia 07-06-2018 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 544079-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa  6, 86150   Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail admin@osie.pl, faks 523 329 540.
Adres strony internetowej (url): www.osie.pl, www.bip.osie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ROŚBiGK.271.3.2018.ZP

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych a także ich zagospodarowanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych będzie realizowana zgodnie z: a) obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.), rozporządzeniami wykonawczymi do niniejszej ustawy, z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.2018 r. poz. 21 z późn. zm. ) oraz z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) b) obowiązującym w czasie trwania umowy każdorazowym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie oraz każdorazową uchwałą Rady Gminy Osie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV: 90511000-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 873 000.00
Waluta pl

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ciepła 4
Kod pocztowy: 86-100
Miejscowość: Świecie
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 57 863.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57 863.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 57 863.00
Waluta: pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 30%

IV.8) Informacje dodatkowe:
Kwota wybranej oferty 57 863,00 zł brutto jest kwotą za usługę miesięczną.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał GrabskiOdpowiada za treść: Anna Pawlak
Opublikował: Kamila Sękowska (12 kwietnia 2018, 13:42:10)

Ostatnia zmiana: Kamila Sękowska (7 czerwca 2018, 14:20:29)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia oraz wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 683

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij