Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2018

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej we wsi Pruskie

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.1.2018.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 23 stycznia 2018  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 4 Wykonawcy Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz, ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz, za cenę 249 470,67 zł brutto, okres rękojmi - 60 miesięcy.  Osie, 04.01.2018 r.
ROŚBiGK.271.1.2018.ZP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej we wsi Pruskie”


Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych nr 500962-N-2018 z dnia 2018-01-04 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie, krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa  6 , 86150   Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail admin@osie.pl, faks 523 329 540.
Adres strony internetowej (URL): www.osie.pl, www.bip.osie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.osie.pl, www.bip.osie.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.osie.pl, www.bip.osie.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Urząd Gminy Osie
Adres:
ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej we wsi Pruskie.
Numer referencyjny: ROŚBiGK.271.1.2018.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej we wsi Pruskie. Długość odcinka przewidzianego do przebudowy – 0,32 km. Początek inwestycji znajduje się w Pruskich na skrzyżowaniu z utwardzoną drogą gminną. Droga stanowi dojazd do nieruchomości zabudowanych położonych we wsi Pruskie. Teren posiada niezbędne sieciowe uzbrojenie techniczne. Klasa drogi „D”, Kategoria ruchu: KR1, Szerokość jezdni 5 mb. Szerokość poboczy 0,5mb. W ramach inwestycji przewiduje się: Roboty pomiarowe – 0,32 km; Roboty ziemne i przygotowawcze – 0,1910 m2; Podbudowę z kruszywa łamanego – 1750 m2, Krawężniki betonowe – 200 mb; Studnie chłonne – 2 szt; Jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. – 1600 m2; Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. – 150 m2; Pobocza – 320m2, Roboty wykończeniowe, w tym oznakowanie pionowe; Inwentaryzację powykonawczą – 0,32 km.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda robota. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownikiem budowy ( 1 osoba ) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy Kosztorys ofertowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena    60,00
b) Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń     40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy dotychczasowa osoba nie może wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SIWZ. 2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych ( silne mrozy – poniżej minus 20˚C przez okres co najmniej 10 dni, ulewne i długotrwałe deszcze, ponad normowe opady śniegu, przez okres co najmniej 10 dni ) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, d) siły wyższej lub klęski żywiołowej. 3) W przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą. 4) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 5) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem: a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 6) Zmiana Podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu Umowy, oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę. 4. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. 5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnieni w protokole konieczności. 6. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) łączna wartość dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust. 1. 7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki : 1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 1) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust. 1. 8. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca : 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 9. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli : 1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1. 10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w § 8 ust. 1 ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 11. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie), 2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie wykonawcy będzie skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 3) stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez dokonania wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów, 4) wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących : a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, b) ceny oferty, c) terminu wykonania zamówienia, d) okresu gwarancji, e) warunków płatności zawartych w ofercie, 5) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których wykonawca nie wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


==========================================


                                        Osie, 11.01.2018 r.
ROŚBiGK.271.1.2018.ZP

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
„Przebudowa drogi gminnej we wsi Pruskie”.

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych  nr 500008438-N-2018
z dnia 11-01-2018 r.
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 500962-N-2018
Data: 04/01/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa  6, 86150   Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail admin@osie.pl, faks 523 329 540.
Adres strony internetowej (url): www.osie.pl, www.bip.osie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II

Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej we wsi Pruskie. Długość odcinka przewidzianego do przebudowy – 0,32 km. Początek inwestycji znajduje się w Pruskich na skrzyżowaniu z utwardzoną drogą gminną. Droga stanowi dojazd do nieruchomości zabudowanych położonych we wsi Pruskie. Teren posiada niezbędne sieciowe uzbrojenie techniczne. Klasa drogi „D”, Kategoria ruchu: KR1, Szerokość jezdni 5 mb. Szerokość poboczy 0,5mb. W ramach inwestycji przewiduje się: Roboty pomiarowe – 0,32 km; Roboty ziemne i przygotowawcze – 0,1910 m2; Podbudowę z kruszywa łamanego – 1750 m2, Krawężniki betonowe – 200 mb; Studnie chłonne – 2 szt; Jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. – 1600 m2; Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. – 150 m2; Pobocza – 320m2, Roboty wykończeniowe, w tym oznakowanie pionowe; Inwentaryzację powykonawczą – 0,32 km.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej we wsi Pruskie. Długość odcinka przewidzianego do przebudowy – 0,32 km. Początek inwestycji znajduje się w Pruskich na skrzyżowaniu z utwardzoną drogą gminną. Droga stanowi dojazd do nieruchomości zabudowanych położonych we wsi Pruskie. Teren posiada niezbędne sieciowe uzbrojenie techniczne. Klasa drogi „D”, Kategoria ruchu: KR1, Szerokość jezdni 5 mb. Szerokość poboczy 0,5mb. W ramach inwestycji przewiduje się: Roboty pomiarowe – 0,32 km; Roboty ziemne i przygotowawcze – 0,1910 m2; Podbudowę z kruszywa łamanego – 1750 m2, Oporniki betonowe – 800 mb; Jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. – 1600 m2; Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. – 150 m2; Pobocza – 320m2, Roboty wykończeniowe, w tym oznakowanie pionowe; Inwentaryzację powykonawczą – 0,32 km.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda robota.
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni z kostki betonowej o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto każda robota.
 

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Dokumentacja przetargowa do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz >>> (661kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu aktualne Pobierz>>> (195kB) pdf
SIWZ Pobierz >>> (998kB) pdf
SIWZ aktualne Pobierz>>> (272kB) pdf
Załącznik nr 1 Pobierz >>> (474kB) pdf
Załącznik nr 2 Pobierz >>> (404kB) pdf
Załącznik nr 3 Pobierz >>> (486kB) pdf
Załącznik nr 3a Pobierz >>> (476kB) pdf
Załącznik nr 4 Pobierz >>> (362kB) pdf
Załącznik nr 5 Pobierz >>> (341kB) pdf
Załącznik nr 6 Pobierz >>> (483kB) pdf
Załącznik nr 7 Pobierz >>> (529kB) pdf
Załącznik nr 8 Pobierz >>> (382kB) pdf
Kosztorys ofertowy Pobierz >>> (134kB) pdf

Dokumentacja techniczna:
Lokalizacja zadania Pobierz >>> (212kB) pdf
Projekt techniczny Pobierz >>> (378kB) pdf
Plan zagospodarowania terenu Pobierz >>> (6809kB) pdf
Przekroje Pobierz >>> (153kB) pdf
Uzgodnienie Pobierz >>> (966kB) pdf
Specyfikacje techniczne  04_sst.zip (5152kB) zip


==========================================

PYTANIA, WNIOSKI I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.01.2018 r. Zamawiający informuje:

Pytanie 1. Z projektu budowlanego wynika, że w trakcie przebudowy drogi nie przewiduje się rozbudowy  i przebudowy odwodnienia, a wg SIWZ należy wykonać dwie studnie chłonne. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź 1: Zamawiający potwierdza, że projekt nie przewiduje rozbudowy  i przebudowy odwodnienia. Zamawiający w dniu 11.01.2018 r. dokonał zmiany treści ogłoszenia i SIWZ.

Pytanie 2. W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis, że należy wycenić ustawienie krawężnika w ilości 200m, a wg kosztorysu 800m opornika betonowego. Czy Zamawiający potwierdza ilości opornika ujęte w kosztorysie do wyceny?
Odpowiedź 2: Zgodnie z projektem do wyceny należy przyjąć 800 m. opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Zamawiający w dniu 11.01.2018 r. dokonał zmiany treści ogłoszenia i SIWZ.

Osie, dnia 11.01.2018 r.


==========================================

Gmina Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
                                                 Osie, 23.01.2018 r.
                       
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr ROŚBiGK.271.1.2018.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowa drogi gminnej we wsi Pruskie”.


 
INFORMACJA
z otwarcia ofert


                 Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Przebudowa drogi gminnej we wsi Pruskie”


 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250 000,00 zł brutto
        Termin wykonania zamówienia:  do 15 czerwca 2018 r.
II) Kryterium :
      Kryterium I : cena,
      Kryterium II : Okres rękojmi za wady  wykonanych robót i zamontowanych urządzeń
Oferty złożone w wyznaczonym terminie :
1. TOMBRUK Tomasz Parszewski
Ul. Opoczyńska 4, 26-425 Odrzywół
Cena :  298 647,69 zł brutto
Okres rękojmi: 60  miesięcy
2. TIT BRUK Tomasz Knopik
Ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9
26-420 Nowe Miasto
Cena :  274 912,63 zł brutto
Okres rękojmi: 60  miesięcy
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c.
Danuta Gliszczyńska, Andrzej Gliszczyński
Ul. Szczecińska 9, 77-300 Człuchów
Cena :  477 777,77 zł brutto
Okres rękojmi: 60  miesięcy
4. Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz
Ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz
Cena :  249 470,67 zł brutto
Okres rękojmi: 60  miesięcy
5. Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK”
Marcin Kwiatkowski
Ul. Długa 1 , 89-606 Charzykowy
Cena :  312 897,24 zł brutto
Okres rękojmi: 60  miesięcy
6. Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD
Michał Podralski
Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
Cena :  292 869,89 zł brutto
Okres rękojmi: 60  miesięcy
7. Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech
Ul. Poprzeczna 7/9, 86-200 Chełmno
Cena :  287 990,23 zł brutto
Okres rękojmi: 60  miesięcy


Wójt Gminy Osie

(-)Michał Grabski


==========================================


Osie, 31.01.2018 r.

Znak sprawy: ROŚBiGK.271.1.2018.ZP                      
                           
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Przebudowa drogi gminnej we wsi Pruskie”.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1  Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz
Ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz

2. Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony
3. Wpłynęły  oferty, które otrzymały punkty w kryterium I cena i II Okres rękojmi za wady  wykonanych robót i zamontowanych urządzeń :
1.TOMBRUK Tomasz Parszewski
Ul. Opoczyńska 4, 26-425 Odrzywół
Cena: 298 647,69 zł brutto ( 50,12 pkt)
Okres rękojmi: 60  miesięcy (40 pkt)
Razem: 90,12 pkt
2.TIT BRUK Tomasz Knopik
Ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9
26-420 Nowe Miasto
Cena: 274 912,63 zł brutto (54,45 pkt)
Okres rękojmi: 60  miesięcy (40 pkt)
Razem: 94,45 pkt
3.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c.
Danuta Gliszczyńska, Andrzej Gliszczyński
Ul. Szczecińska 9, 77-300 Człuchów
Cena: 477 777,77 zł brutto (31,33 pkt)
Okres rękojmi: 60  miesięcy (40 pkt)
Razem: 71,33 pkt
4.Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz
Ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz
Cena: 249 470,67 zł brutto (60 pkt)
Okres rękojmi: 60  miesięcy (40 pkt)
Razem: 100 pkt
5.Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK”
Marcin Kwiatkowski
Ul. Długa 1 , 89-606 Charzykowy
Cena: 312 897,24 zł brutto (47,84 pkt)
Okres rękojmi: 60  miesięcy (40 pkt)
Razem: 87,84 pkt
6.Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD
Michał Podralski
Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
Cena: 292 869,89 zł brutto (51,11 pkt)
Okres rękojmi: 60  miesięcy (40 pkt)
Razem: 91,11 pkt
7.Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech
Ul. Poprzeczna 7/9, 86-200 Chełmno
Cena :  287 990,23 zł brutto (51,97 pkt)
Okres rękojmi: 60  miesięcy (40 pkt)
Razem: 91,97 pkt
4. Wykonawca Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz
ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta    złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.
5. Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
6. Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.
7. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.   

Wójt Gminy Osie
(-)Michał Grabski==========================================                                        Osie, 12.02.2018 r.
ROŚBiGK.271.1.2018.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej we wsi Pruskie”.

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych pod  nr 500031173-N-2018 z dnia 12-02-2018 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500962-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500008438-N-2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa  6, 86150   Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail admin@osie.pl, faks 523 329 540.
Adres strony internetowej (url): www.osie.pl,www.bip.osie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej we wsi Pruskie.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ROŚBiGK.271.1.2018.ZP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej we wsi Pruskie. Długość odcinka przewidzianego do przebudowy – 0,32 km. Początek inwestycji znajduje się w Pruskich na skrzyżowaniu z utwardzoną drogą gminną. Droga stanowi dojazd do nieruchomości zabudowanych położonych we wsi Pruskie. Teren posiada niezbędne sieciowe uzbrojenie techniczne. Klasa drogi „D”, Kategoria ruchu: KR1, Szerokość jezdni 5 mb. Szerokość poboczy 0,5mb. W ramach inwestycji przewiduje się: Roboty pomiarowe – 0,32 km; Roboty ziemne i przygotowawcze – 0,1910 m2; Podbudowę z kruszywa łamanego – 1750 m2, Krawężniki betonowe – 200 mb; Studnie chłonne – 2 szt; Jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. – 1600 m2; Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. – 150 m2; Pobocza – 320m2, Roboty wykończeniowe, w tym oznakowanie pionowe; Inwentaryzację powykonawczą – 0,32 km.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 226543.75
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Kormoranów 154
Kod pocztowy: 85-432
Miejscowość: Bydgoszcz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 249470.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 249470.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 477777.77
Waluta: pl
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom : nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Odpowiada za treść: Anna Pawlak
Opublikował: Marek Lejk (4 stycznia 2018, 12:09:27)

Ostatnia zmiana: Kamila Sękowska (12 lutego 2018, 11:55:18)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia oraz wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1303

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij