Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

zamówienie na:

„Budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur”.

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.7.2017.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 8 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę: MARBRUK Sp. z o.o.,ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy za cenę 3 308 017,21 zł brutto, okres rękojmi 60 mies.                                          Osie, 13.11.2017 r.
ROŚBiGK.271.7.2017.ZP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
„Budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur”.


Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 614950-N-2017 z dnia 2017-11-13 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.4 zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie, krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa  6 , 86150   Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail admin@osie.pl, faks 523 329 540.
Adres strony internetowej (URL): www.osie.pl , ww.bip.osie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.osie.pl , ww.bip.osie.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Urząd Gminy Osie
Adres:
ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur.
Numer referencyjny: ROŚBiGK.271.7.2017.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa - Drzycim i nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości ogółem 4,261 km. Projektowana szerokość ścieżki 2,60m – 3,30m. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Osie. Początek ścieżki pieszo-rowerowej znajduje się przy drodze powiatowej nr 1213C w miejscowości Osie przy wjeździe do RSP Osie, a koniec przy istniejącej zatoce autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 030118C (do wsi Żur). Początek ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1215C znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1213C na działce o nr ewidencyjnym: 4/1, a koniec na włączeniu do istniejącego chodnika z kostki betonowej w miejscowości Brzeziny. W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: rozbiórka elementów dróg, wycinka kolidujących drzew i krzewów, przebudowa istniejącego przepustu pod drogą powiatową nr 1213C, przestawienie kolidujących słupów telekomunikacyjnych, wykonanie rowów krytych wraz z budową wpustów deszczowych i studni kanalizacyjnych, wykonanie koryta i podbudowy pod nawierzchnię, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni zjazdów, wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego, wykonanie obustronnych poboczy, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie elementów bezpieczeństwa, regulacja istniejących zaworów wodociągowych, studni telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych, wykonanie robót wykończeniowych.

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233161-5
45233162-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali w jednym roku roboty polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 1 000.000,00 zł brutto łącznie wszystkie roboty. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownikiem budowy ( 1 osoba ) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2) Wypełniony załącznik Nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (dot. podmiotów trzecich i podwykonawców - jeżeli występują).
3) Wypełniony załącznik Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wykonawcy (jeżeli występują).
4) Dowód wniesienia wadium.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6)Wykonawcy mogą do oferty załączyć kosztorys ofertowy . Wykonawca , który wygra przetarg przed zawarciem umowy, dostarczy do Zamawiającego kosztorys ofertowy.
7)Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( informacje z sesji otwarcia ofert ) przekaże Zamawiającemu: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wg wzoru załącznika nr 5

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak

Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 30.000,00 złotych, słownie : trzydzieści tysięcy złotych. 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Osie Nr rachunku : 48 8169 0006 0010 5431 2000 0030 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: „Budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur” 3. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 5. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty : a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę : dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, b) oryginału : gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria      Znaczenie
Cena         60,00
b) Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń     40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku.
2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,
6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.
3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy dotychczasowa osoba nie może wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SIWZ.
2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy,
b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych ( silne mrozy – poniżej minus 20˚C przez okres co najmniej 10 dni, ulewne i długotrwałe deszcze, ponad normowe opady śniegu, przez okres co najmniej 10 dni ) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie,
d) siły wyższej lub klęski żywiołowej.
3) W przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą.
4) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
5) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem:
a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit.
b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
6) Zmiana Podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu Umowy, oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę.
4. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego.
5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnieni w protokole konieczności.
6. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
3) łączna wartość dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust. 1.
7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki :
1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 1) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust. 1.
8. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca :
1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
9. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli :
1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu,
2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy,
d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1.
10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w § 8 ust. 1 ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony.
11. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie),
2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie wykonawcy będzie skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
3) stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez dokonania wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów,
4) wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących :
a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy,
b) ceny oferty,
c) terminu wykonania zamówienia,
d) okresu gwarancji,
e) warunków płatności zawartych w ofercie,
5) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których wykonawca nie wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-08, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie

Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


==========================================


Dokumentacja przetargowa:

Ogłoszenie o zamówieniu: Pobierz>>> (247kB) pdf
SIWZ: Pobierz>>> (542kB) pdf
Harmonogram: Pobierz>>> (190kB) pdf
Załącznik nr 1: Pobierz>>> (278kB) pdf
Załącznik nr 2: Pobierz>>> (247kB) pdf
Załącznik nr 3: Pobierz>>> (279kB) pdf
Załącznik nr 3a: Pobierz>>> (277kB) pdf
Załącznik nr 4: Pobierz>>> (194kB) pdf
Załącznik nr 5: Pobierz>>> (186kB) pdf
Załącznik nr 6: Pobierz>>> (291kB) pdf
Załącznik nr 7: Pobierz>>> (333kB) pdf
Załącznik nr 8: Pobierz>>> (251kB) pdf

Dokumentacja techniczna:

Kosztorys ofertowy-branża drogowa: Pobierz>>> (64kB) pdf
Kosztorys ofertowy-branża kanalizacyjna: Pobierz>>> (79kB) pdf
Kosztorys ofertowy-branża telekomunikacyjna: Pobierz>>> (86kB) pdf
Kosztorys ofertowy-tabela elementów: Pobierz>>> (33kB) pdf
Dokumentacja techniczna-tom1: Pobierz>>> (7278kB) zip
Dokumentacja techniczna-tom2a: Pobierz>>> (7939kB) zip
Dokumentacja techniczna-tom2b: Pobierz>>> (6687kB) zip
Dokumentacja techniczna-tom3: Pobierz>>> (4146kB) zip
Dokumentacja techniczna-tom4: Pobierz>>> (5140kB) zip
Opinia geologiczna: Pobierz>>> (7757kB) pdf
Projekt organizacji ruchu: Pobierz>>> (2524kB) zip

Dodano dnia 29.11.2017 r.

Specyfikacje techniczne Pobierz>>> (3905kB) pdf
Uzgodnienia cz.1 Pobierz>>> (2833kB) zip
Uzgodnienia cz.2 Pobierz>>> (4903kB) zip
Uzgodnienia cz.3 Pobierz>>> (5717kB) zip
Uzgodnienia cz.4 Pobierz>>> (5306kB) zip
Uzgodnienia cz.5 Pobierz>>> (5686kB) zip


==========================================


W odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 20.11.2017 r. Zamawiający informuje:

Pytanie 1. Dotyczy pozycji kosztorysu ofertowego nr 24 i 25. Prosimy o wskazanie grubości nawierzchni bitumicznej z podbudową przeznaczonej do rozbiórki.
Odpowiedź: Dla pozycji nr 24 grubość wynosi około 50 cm, a dla pozycji nr 25 grubość wynosi około 30 cm.

Pytanie 2. Dotyczy pozycji kosztorysu ofertowego nr 27. Prosimy o wskazanie grubości nawierzchni betonowej z podbudową przeznaczonej do rozbiórki.
Odpowiedź: Grubość wynosi około 50 cm.

Pytanie 3. Dotyczy pozycji kosztorysu ofertowego nr 26 i 28. Prosimy o wskazanie grubości nawierzchni z podbudową przeznaczonej do rozbiórki.
Odpowiedź: Dla pozycji nr 26 grubość wynosi około 40 cm, a dla pozycji nr 28 grubość wynosi około 50 cm.

Pytanie 4. Dotyczy działu kosztorysu ofertowego: Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów. W związku z opisem pozycji kosztorysowych związanych z rozbiórkami: „materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac przy Urzędzie Gminy w Osiu”, prosimy o wskazanie materiałów, które należy wywieźć na plac przy Urzędzie Gminy w Osiu.
Odpowiedź: Podczas rozbiórek Inspektor Nadzoru ustali na budowie z Wykonawcą, jakie materiały należy wywieźć na plac Zamawiającego.

Pytanie 5. Prosimy o podanie Kategorii ruchu dla drogi powiatowej nr 1215C, ścieżki rowerowej i zjazdów bitumicznych.
Odpowiedź: Należy przyjąć następujące kategorie ruchu:
- KR1 - dla ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów bitumicznych
- KR2 - dla drogi powiatowej nr 1215C

Pytanie 6. Dotyczy działu kosztorysu ofertowego: Usunięcie drzew i krzewów. W związku z opisem pozycji kosztorysowych związanych z wycinką drzew: wywóz dłużyc, gałęzi i karpiny na składowisko wskazane przez Inwestora, prosimy o wskazanie miejsca wywozu powyższych materiałów (dokładnego adresu).
Odpowiedź: Drewno o grubości powyżej 7 cm średnicy należy wywieźć na plac przy Urzędzie Gminy Osie, ul. Dworcowej 6. Pozostałe materiały z usunięcia drzew i krzewów tj. gałęzie, karpiny i krzewy należy wywieźć na składowisko Wykonawcy wraz z kosztem ich utylizacji.

Pytanie 7. W materiałach przetargowych brakuje przekrojów poprzecznych zaprojektowanej ścieżki rowerowej. W związku z ryczałtowym rozliczeniem zadania i brakiem możliwości sprawdzenia oraz wyliczenia ilości robót ziemnych prosimy o ich uzupełnienie.
Odpowiedź: Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

Pytanie 8. W materiałach przetargowych brakuje tabeli robót ziemnych. W związku z ryczałtowym rozliczeniem zadania i brakiem możliwości sprawdzenia oraz wyliczenia ilości robót ziemnych prosimy o jej uzupełnienie.
Odpowiedź: Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

Pytanie 9. Przekroje normalne nr 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12 dotyczące ścieżki rowerowej opisują warstwę gruntu stabilizowaną cementem Rm=2,5 MPa gr 15 cm, której przedmiar robót nie uwzględnia. Prosimy o wyjaśnienie, czy wchodzi ona w zakres zamówienia i czy należy ją uwzględnić w wycenie. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o korektę kosztorysu ofertowego.
Odpowiedź: Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 10. Przekrój normalny nr 5 dotyczący jezdni drogi powiatowej nr 1215C z wybrukowaniem na łuku opisuje warstwę gruntu stabilizowaną cementem Rm=2,5 MPa gr 15 cm, której przedmiar robót nie uwzględnia. Prosimy o wyjaśnienie, czy wchodzi ona w zakres zamówienia i czy należy ją uwzględnić w wycenie. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o korektę kosztorysu ofertowego.
Odpowiedź: Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 11. Przekrój normalny nr 16,17 dotyczący zjazdu bitumicznego opisuje warstwę gruntu stabilizowaną cementem Rm=2,5 MPa gr 15 cm, której przedmiar robót nie uwzględnia. Prosimy o wyjaśnienie, czy wchodzi ona w zakres zamówienia i czy należy ją uwzględnić w wycenie. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o korektę kosztorysu ofertowego.
Odpowiedź: Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 12.
Przekrój normalny Rys 3.10 opisuje odmienną niż pozostałe przekroje konstrukcję ścieżki rowerowej (AC8S 5cm, KŁSM 15cm, grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa 10 cm, warstwa odsączająca 10 cm).Prosimy o wskazanie właściwej konstrukcji ścieżki.
Odpowiedź: Właściwa konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej to:
- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC 8S) gr. 5 cm
- w-wa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
- w-wa odsączająca z piasku gr. 10 cm
- istniejące podłoże gruntowe

Pytanie 13. Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 109. Prosimy o wskazanie grubości i rodzaju materiału wypełnienia szczeliny po rozbiórce istniejącego krawężnika betonowego.
Odpowiedź: Szczelinę o grubości do 10 cm należy wypełnić betonem asfaltowym.

Pytanie 14. Prosimy o wyjaśnienie, czy w wycenie pozycji kosztorysowych nr 114,115 należy uwzględnić tylko regulację czy również wymiany urządzeń. Prosimy o uzupełnienie SST.
Odpowiedź: W pozycji kosztorysowej nr 114 i 115 należy uwzględnić regulację urządzeń, a w przypadku ich uszkodzenia wymiany na nowe. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

Pytanie 15. Dotyczy pozycji kosztorysowej nr 116. Prosimy o określenie wysokości wpustu oraz długości przykanalika, który należy uwzględnić w wycenie.
Odpowiedź: Wysokość wpustu 1,5 m, długość przykanalika 1,5 m;

Pytanie 16. Prosimy o uzupełnienie brakujących STWiORB dotyczących całości zadania.
Odpowiedź: Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej brakujące STWiORB

Pytanie 17. Prosimy o określenie wymaganej długości okresu pielęgnacji obsianej trawy.
Odpowiedź: Pielęgnacja obsianej trawy nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 18. Prosimy o udostępnienie wszystkich uzyskanych decyzji, opinii, uzgodnień oraz pozwoleń dotyczących przedmiotowego zadania.
Odpowiedź: Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie skany uzyskanych decyzji, opinii, uzgodnień oraz pozwoleń dotyczących przedmiotowego zadania.

Pytanie 19. Prosimy o potwierdzenie, iż do oferty można załączyć kosztorys ofertowy ale nie trzeba.
Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem XII SIWZ Wykonawcy mogą  (nie muszą) do oferty załączyć kosztorys ofertowy. Kosztorys ofertowy jest wymagany przed podpisaniem umowy.

Pytanie 20. Dotyczy pozycji kosztorysu ofertowego nr 101. Prosimy o wskazanie typu zaprojektowanej balustrady i wyjaśnienie, czy Zamawiający zaakceptuje barierkę typu „trzepak”.
Odpowiedź: Tak. Zamawiający zaakceptuję taką balustradę.

Pytanie 21. Dotyczy pozycji kosztorysu ofertowego nr 101. Prosimy o wskazanie wymiarów balustrady U-12 oraz odległości pomiędzy słupkami.
Odpowiedź: Parametry dla balustrady U-12:
- bariera rurowa wykonana z ocynkowanej ogniowo ramy i poprzeczki wraz z malowaniem proszkowym (kolor żółty)
- długość bariery - 1,5 - 2,5 m
- wysokość bariery - 1,5 m (nad gruntem 1,1 m)
- rama - rura fi 60,3 mm (grubość ścianki min. 2 mm)
- poprzeczka - rura min. fi 48,3 mm (grubość ścianki min. 2 mm)
- mocowanie - poprzez betonowanie

Pytanie 22. Dotyczy pozycji kosztorysu ofertowego nr 100. Prosimy o wskazanie wymiarów balustrady U11a oraz odległości pomiędzy słupkami.

Odpowiedź: Parametry dla balustrady U-11a:
- bariera rurowa z pionowymi szczeblinkami wykonana z ocynkowanej ogniowo ramy, dolnej poprzeczki i szczeblinek wraz z malowaniem proszkowym (kolor niebieski)
- długość bariery - 1,5 - 2,5 m
- wysokość bariery - 1,5 m (nad gruntem 1,1 m)
- rama - rura fi 60,3 mm (grubość ścianki min. 2 mm)
- dolna poprzeczka - rura min. fi 40 mm (grubość ścianki min. 2 mm)
- szczeblinki - rura min. fi 20 mm (grubość ścianki min. 1,5 mm)
- mocowanie - poprzez betonowanie

Dodano dnia 29.11.2017 r.

==========================================

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 30.11.2017 r. Zamawiający informuje:

Pytanie 1. Dotyczy SST D.00.00.00 punkt 1.5.16. Zaplecze Zamawiającego:
„Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) pomieszczenie biurowe, sprzęt i inne urządzenia towarzyszące w bezpośrednim sąsiedztwie z biurem Kierownika Budowy”. Prosimy o potwierdzenie konieczności uwzględnienia w wycenie kosztów Zaplecza Zamawiającego i wyjaśnienie jaki sprzęt i inne urządzenia towarzyszące należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź 1: W wycenie należy pominąć konieczność zapewnienia zaplecza dla Zamawiającego (Inspektora Nadzoru).

Pytanie 2. Dotyczy SST D.08.01.02a KRAWĘŻNIKI KAMIENNE. Punkt 1.3. przedmiotowej SST opisuje Krawężniki kamienne 15x22 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej C12/15 z oporem (0,0675 m2) natomiast punkt 2.2.1. opisuje:
„Do robót przy ustawianiu krawężników należy użyć:
• Nowe krawężniki kamienne trapezowe 15x21x30 cm (proste i łukowe R=1m) na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej C12/15 z oporem (0,045 m). • Nowe oporniki kamienne o wym. 12x25 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej C12/15 z oporem (0,0675 m)”.
W związku z rozbieżnościami prosimy o wskazanie właściwych krawężników, które należy uwzględnić w wycenie.
Odpowiedź 2: W wycenie należy uwzględnić krawężniki kamienne 15x22 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej C12/15 z oporem (0,0675 m2).

Pytanie 3. Uzupełnione SST nie opisują robót z działu IX kosztorysu ofertowego. Prosimy o uzupełnienie danych i wskazanie wymiarów prefabrykowanego elementu betonowego typ holenderski.

Odpowiedź 3:  Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej wszystkie dokumenty potrzebne do właściwej wyceny i realizacji inwestycji. Prefabrykowane elementy betonowe (typ holenderski) powinny mieć następujące wymiary: długość min. 50 cm, szerokość 50 cm, grubość min. 20 cm i być ułożone na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm i na ławie betonowej C12/15 z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

Dodano dnia 01.12.2017 r.


==========================================


Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur”.


Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

Osie, 08.12.2017 r.


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.7.2017.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 000 000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: od 1 marca 2018 r. do 30 września 2018 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena,

Kryterium II : Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

Oferty złożone w wyznaczonym terminie :


1. Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK”

Marcin Kwiatkowski

ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

Cena : 3 308 017,21 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy


2. STRABAG SP. Z O.O.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Cena : 3 991 263,52 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy


3. F.H.U „KIC-TRANS”

Piotr Różycki

ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim

Cena : 3 474 560,15 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy


4. Usługi Komunalno-Transportowe „AMAR”

Mariusz Rudnik

Lichnowy, ul. Zaciszna 2, 89-620 Chojnice

Cena : 5 295 461,19 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy


5. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie

Cena : 3 768 528,88 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


==========================================

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa ścieżki rowerowej Osie-Brzeziny-Żur”

  Osie, 29.12.2017 r.
Znak sprawy: ROŚBiGK.271.7.2017.ZP                     
                           

               INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur”.


1.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1  Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK”
Marcin Kwiatkowski
ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy

2.   Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony
3.  Wpłynęły  oferty, które otrzymały punkty w kryterium I cena i II Okres rękojmi za wady  wykonanych robót i zamontowanych urządzeń:

       1. Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK”
           Marcin Kwiatkowski
           ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy
           Cena : 3 308 017,21 zł brutto (60 pkt)
           Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)
           Razem: 100 pkt
       2. STRABAG SP. Z O.O.
           ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
           Cena : 3 991 263,52 zł brutto (49,73 pkt)
           Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)
           Razem: 89,73 pkt.
       3. F.H.U „KIC-TRANS”
           Piotr Różycki
           ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim
           Cena : 3 474 560,15 zł brutto (57,12)
           Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)
           Razem: 97,12 pkt
       4. Usługi Komunalno-Transportowe „AMAR”
           Mariusz Rudnik
           Lichnowy, ul. Zaciszna 2, 89-620 Chojnice
           Cena : 5 295 461,19 zł brutto (37,48 pkt)
           Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)
           Razem: 77,48 pkt.
       5. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
           ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie
           Cena : 3 768 528,88 zł brutto (52,67 pkt)
           Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)
           Razem: 92,67 pkt.

4.  Wykonawca Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.
5.  Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
6.  Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.
7.  Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.   

               
Wójt Gminy Osie
(-)Michał Grabski


==========================================


                                        Osie, 12.01.2018 r.
ROŚBiGK.271.7.2017.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur.

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych nr 500009671-N-2018                               z dnia  12-01-2018 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.4 zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 614950-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa  6, 86150   Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail admin@osie.pl, faks 523 329 540.
Adres strony internetowej (url): www.osie.pl, www.bip.osie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ROŚBiGK.271.7.2017.ZP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie stacja kolejowa - Drzycim i nr 1215C Wałkowiska - Jeżewo, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości ogółem 4,261 km. Projektowana szerokość ścieżki 2,60m – 3,30m. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Osie. Początek ścieżki pieszo-rowerowej znajduje się przy drodze powiatowej nr 1213C w miejscowości Osie przy wjeździe do RSP Osie, a koniec przy istniejącej zatoce autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą gminną nr 030118C (do wsi Żur). Początek ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 1215C znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1213C na działce o nr ewidencyjnym: 4/1, a koniec na włączeniu do istniejącego chodnika z kostki betonowej w miejscowości Brzeziny. W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: rozbiórka elementów dróg, wycinka kolidujących drzew i krzewów, przebudowa istniejącego przepustu pod drogą powiatową nr 1213C, przestawienie kolidujących słupów telekomunikacyjnych, wykonanie rowów krytych wraz z budową wpustów deszczowych i studni kanalizacyjnych, wykonanie koryta i podbudowy pod nawierzchnię, ustawienie obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni zjazdów, wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z betonu asfaltowego, wykonanie obustronnych poboczy, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie elementów bezpieczeństwa, regulacja istniejących zaworów wodociągowych, studni telekomunikacyjnych i kanalizacyjnych, wykonanie robót wykończeniowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV: 45233161-5, 45233162-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1623777.32
Waluta PL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Usługi Ogólnobudowlane MARBRUK Marcin Kwiatkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Długa 1
Kod pocztowy: 89-606
Miejscowość: Charzykowy
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3 308 017.21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3308017.21
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5295461.19
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 79405.48
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Odpowiada za treść: Anna Pawlak
Opublikował: Kamila Sękowska (13 listopada 2017, 12:15:27)

Ostatnia zmiana: Kamila Sękowska (12 stycznia 2018, 12:16:41)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 673

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij