Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

zamówienie na:

„Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu”

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.6.2017.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 8 grudnia 2017  12:00
wynik postępowania: Do realizacji zamówienia wybrano Wykonawcę: DBM SERVICES Sp. z o.o. ul. Grzybowska 12/14, lok. 22, 00-132 Warszawa za cenę: 1 586 314,85 zł brutto, okres rękojmi 60 m-cy.                                                                                                                                                        Osie, 06.11.2017 r.
ROŚBiGK.271.6.2017.ZP


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


„Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu”.

 

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych pod  nr 611419-N-2017 z dnia 2017-11-06 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Pilotażowy program modernizacji infrastruktury sportowej - Mały Klub.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie, krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa  6 , 86150   Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail admin@osie.pl, faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (URL): www.osie.pl, www.bip.osie.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.osie.pl, www.bip.osie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Urząd Gminy Osie

Adres:

ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu.

Numer referencyjny: ROŚBiGK.271.6.2017.ZP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu obejmująca wykonanie nawierzchni boiska sportowego z trawy syntetycznej o wym. 50 x 100 m wraz z strefami bezpieczeństwa o szer. 1 m., wykonanie drenażu odwadniającego z odprowadzeniem do dwóch szczelnych wybieralnych studni, budowę dwóch piłkochwytów, budowę oświetlenia płyty boiska wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną, budowę instalacji nagłośnienia, budowę trybun stacjonarnych na 144 miejsca i dwóch wiat dla zawodników oraz budowę ogrodzenia i utwardzenie powierzchni gruntu na działkach o nr ewid. 443 i 130 położonych w miejscowości Osie, w gminie Osie.

II.5) Główny kod CPV: 45212200-8

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , wykonali w jednym roku roboty polegające na budowie boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej na łączną kwotę nie mniej jak 1 500 000,00 zł. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownikiem budowy ( 1 osoba ) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólnobudowlanej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową;

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; ) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

3) Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: a) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta b) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia c) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. d) Certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla nawierzchni e) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (Dopuszcza się przedłożenie badania laboratoryjnego dla wymaganej nawierzchni z SBR z zastrzeżeniem, że nawierzchnia na boisku objętym przetargiem będzie wypełniona SBR powleczonym PU. f) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawcy mogą do oferty załączyć kosztorys ofertowy. UWAGA! Wykonawca , który wygra przetarg przed zawarciem umowy, dostarczy do Zamawiającego kosztorys ofertowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 20.000,00 złotych, słownie : dwadzieścia tysięcy złotych.
2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Osie Nr rachunku : 48 8169 0006 0010 5431 2000 0030 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: „Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu”
3. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
4. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.
5. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty : a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę : dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, b) oryginału : gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej.
6. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji;
8. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria               Znaczenie

Cena                  60,00

b) Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń 40,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

 

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku.
2. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
5) czas wykonania zmiany,
6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.
3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza zmiany osób, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy dotychczasowa osoba nie może wykonywać powierzonych zadań, przy czym nowa osoba musi spełniać wymogi określone w SIWZ.
2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku: a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych ( silne mrozy – poniżej minus 20˚C przez okres co najmniej 10 dni, ulewne i długotrwałe deszcze, ponad normowe opady śniegu, przez okres co najmniej 10 dni ) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, d) siły wyższej lub klęski żywiołowej.
3) W przypadku wykrycia poważnych wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy, które będą miały istotny wpływ na wykonywanie przedmiotu Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą.
4) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy.
5) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem: a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmian w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodnionej możliwości wprowadzenia uzasadnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót budowlanych, która nie odstępuje w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub zmiany dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
6) Zmiana Podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu Umowy, oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Podwykonawcę.
4. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego.
5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnieni w protokole konieczności.
6. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) łączna wartość dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust. 1.
7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki : 1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 1) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 8 ust. 1.
8. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca : 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.
9. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli : 1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1.
10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w § 8 ust. 1 ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony.
11. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-29, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

 
==========================================

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

                                        Osie, 20.11.2017 r.
ROŚBiGK.271.6.2017.ZP

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
„Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu”.

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 500061303-N-2017 z dnia 20-11-2017 r.
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 611419-N-2017
Data: 06/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa  6, 86150   Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail admin@osie.pl, faks 523 329 540.
Adres strony internetowej (url): www.osie.pl, www.bip.osie.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.

Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy , wykonali w jednym roku roboty polegające na budowie boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej na łączną kwotę nie mniej jak 1 500 000,00 zł.
W ogłoszeniu powinno być: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonali w jednym roku roboty polegające na budowie boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej na łączną kwotę nie mniej jak 1 500 000,00 zł lub wykonali (wybudowali) co najmniej jedno boisko pełnowymiarowe o nawierzchni z trawy syntetycznej o pow. min. 5000 m2.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III

Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: 3) Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: a) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta b) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia c) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. d) Certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla nawierzchni e) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (Dopuszcza się przedłożenie badania laboratoryjnego dla wymaganej nawierzchni z SBR z zastrzeżeniem, że nawierzchnia na boisku objętym przetargiem będzie wypełniona SBR powleczonym PU. f) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium
W ogłoszeniu powinno być: Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: a) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. b) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. c) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. d) Certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla nawierzchni. e) Aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer. f) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (Dopuszcza się przedłożenie badania laboratoryjnego dla wymaganej nawierzchni z SBR). g) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-29, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-05, godzina: 10:00,


==========================================

 
                                        Osie, 29.11.2017 r.
ROŚBiGK.271.6.2017.ZP
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
„Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu”.


Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 500066351-N-2017 z dnia 29-11-2017 r.
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 611419-N-2017
Data: 06/11/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa  6, 86150   Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail admin@osie.pl, faks 523 329 540.
Adres strony internetowej (url): www.osie.pl, www.bip.osie.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
III
Punkt: 6) 3)
W ogłoszeniu jest: Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: a) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. b) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. c) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. d) Certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla nawierzchni. e) Aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer. f) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (Dopuszcza się przedłożenie badania laboratoryjnego dla wymaganej nawierzchni z SBR). g) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium
W ogłoszeniu powinno być: Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej: a) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. b) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. c) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. d) Certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla nawierzchni. e) Aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensed Producer (FLP) f) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (Dopuszcza się przedłożenie badania laboratoryjnego dla wymaganej nawierzchni z SBR). g) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
IV
Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-05, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-08, godzina: 12:00,
 

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


==========================================


Dokumentacja przetargowa do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu: Pobierz>>> (244kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nieaktualne Pobierz>>> (197kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia AKTUALNE Pobierz>>> (197kB) pdf
SIWZ: Pobierz>>> (656kB) pdf
SIWZ nieaktualne: Pobierz>>> (223kB) pdf
SIWZ AKTUALNE Pobierz>>> (221kB) pdf
Harmonogram: Pobierz>>> (179kB) pdf
Przedmiar robót: Pobierz>>> (81kB) pdf
Załącznik nr 1: Pobierz>>> (330kB) pdf
Załącznik nr 2: Pobierz>>> (247kB) pdf
Załącznik nr 3: Pobierz>>> (278kB) pdf
Załącznik nr 3a: Pobierz>>> (276kB) pdf
Załącznik nr 4: Pobierz>>> (246kB) pdf
Załącznik nr 5: Pobierz>>> (187kB) pdf
Załącznik nr 6: Pobierz>>> (290kB) pdf
Załącznik nr 7: Pobierz>>> (333kB) pdf
Załącznik nr 8: Pobierz>>> (251kB) pdf

Dokumentacja techniczna:

Projekt techniczny cz.1: Pobierz>>> (8994kB) pdf
Projekt techniczny cz.2: Pobierz>>> (9291kB) pdf

STOWiOR Pobierz >>> (475kB) pdf

==========================================

PYTANIA, WNIOSKI I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 09.11.2017 r. Zamawiający informuje:

Pytanie 1.
W przetargu na Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu, przedmiotem zamówienia jest przebudowa boiska sportowego w Osiu obejmująca m.in. wykonanie nawierzchni boiska sportowego z trawy syntetycznej.
W dokumencie: Projekt budowlany, str. 14-15, zamieściliście Państwo wymagania dotyczące trawy syntetycznej nawierzchni do piłki nożnej.
Jako uznany producent sztucznej trawy pragniemy poinformować, iż zamieszczone przez Państwa parametry sztucznej trawy, określają produkt jednego konkretnego producenta. W związku z powyższym, prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego o następujących parametrach:
1. Trawa tkana o wysokości od 45 mm do 50 mm, spełniająca wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf. Tkanie to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, wątku i włókien runa w jeden produkt, na tym samym krośnie, w tym samym czasie.
2. Wypełnienie: EPDM szary z recyclingu.
3. Dtex pęczka - min. 12.000,
4. Grubość włókna - min. 300 µm,
5. Ilość pęczków - min. 10.000/m2,
6. Masa runa - min. 1600 g/m2,
7. Rodzaj włókna: Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum trzy różne rodzaje przekrojów poprzecznych włókien.
8. Podkład: 100 % tkany jednocześnie z włóknem runa.
9. Nie dopuszcza się zastosowania warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu,
10. Kolor nawierzchni: zielony w trzech różnych odcieniach,
11. Linie białe wklejane w nawierzchnie.
Ponieważ oferowany system będzie wypełniony granulatem gumowym EPDM szarym z recyclingu, wnosimy o odstąpienie wymagania Raportu z badań, wyszczególnionego w: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, rozdział VIII: Wykaz dokumentów, punkt 2., podpunkt 3) e), ponieważ raport ten dotyczy SBR.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że:
  Nawierzchnia trawiasta z trawy syntetycznej winna spełniać następujące minimalne wymagania techniczne
–    Wysokość włókna: 60 mm
–    Typ włókna: monofil
–    Rodzaj włókna: 100 % polietylen
–    Dtex: min 13.000 dtex
–    Ilość włókien: min. 102.000/ m2
–    Waga całkowita: min 2.400 g/ m2
–   Grubość każdego włókna: min. 350 mikronów (mierzona zgodnie z  FIFA Quality Programme for Football Turf,
     Handbook od Test Methods – Edycja 2015)
–   Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą min. 75 N
–   Siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą min. 30 N
–   Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR (z recyklingu z  produktów technicznych) w ilości zgodnej z kartą techniczną producenta trawy syntetycznej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 20.11.2017 r. dokonał zmiany ogłoszenia i SIWZ w zakresie wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, zmiany w zakresie doświadczenia oraz zmiany terminu składania ofert.

Osie, dnia 20.11.2017 r.


==========================================

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 14.11.2017 r. Zamawiający informuje:

Pytanie 1
Zwracam się z prośbą o modyfikację SIWZ w zakresie wymaganych do złożenia wraz z ofertą przetargową dokumentów systemu nawierzchni ze sztucznej trawy.
Jedynym sposobem na prawidłową weryfikację jakości systemu nawierzchni ze sztucznej trawy już na etapie składania ofert jest postawienie wymogu złożenia wraz z ofertą (w trybie art. 26 ust. 2 ustawy PZP) dokumentów na potwierdzenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Zamawiającego. W związku z powyższym wnoszę o modyfikację SIWZ w tym zakresie i potwierdzenie, że w celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni ze sztucznej trawy Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą n/w dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ tj.:
1.    Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta
2.    Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia
3.    Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
4.    Certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla nawierzchni
5.    Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (Dopuszcza się przedłożenie badania laboratoryjnego dla wymaganej nawierzchni z SBR z zastrzeżeniem, że nawierzchnia na boisku objętym przetargiem będzie wypełniona SBR powleczonym PU.
6.    Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium.

Odpowiedź na pytanie 1
Zamawiający informuje, że w dniu 20.11.2017 r. dokonał zmiany ogłoszenia i SIWZ w zakresie wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, zmiany w zakresie doświadczenia oraz zmiany terminu składania ofert.

Celem uzyskania pewności dostarczenia produktów o wysokiej jakości  Zamawiający wymaga n/w oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczących systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia, które należy dołączyć do oferty:
a) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
b) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
c) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z  potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
d) Certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla nawierzchni.
e) Aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer.
f) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (Dopuszcza się przedłożenie badania laboratoryjnego dla wymaganej nawierzchni z SBR).
g) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium

Osie, dnia 20.11.2017 r.


==========================================

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.11.2017 r. Zamawiający informuje:

Pytanie 1.
W projekcie określono poniższe wymagania odnośnie parametrów nawierzchni:
Nawierzchnia trawiasta winna spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
-    Wysokość włókna: 60 mm -Typ włókna: monofil
-    Rodzaj włókna: 100 % polietylen
-    Dtex: min 13.000 dtex
-    Ilość włókien: min. 102.000/ m2
-    Waga całkowita: min 2.400 g/ m2
-    Grubość każdego włókna: min. 650 mikronów
- Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą min. 80 N
-    Siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą min. 80 N
Interesuje nas informacja w jaki sposób został wykonany pomiar grubości włókna? Według FIFA Quality Progamme for Football Turf, Handbook of Test Methods jasno określa się sposób pomiaru grubości włókna:
Włókno należy mierzyć w taki sposób by okrąg wpisujący się w przekrój włókna określał jego grubość tylko tak by pole wpisanego okręgu nie zawierało pustych przestrzeni wewnątrz tego pola. Bazując na informacjach dotyczących oferowanego produktu o tych parametrach wskazuje na pomiar okręgu opisanego na przekroju o kształcie litery X co jest metodą nieprawidłową pomiaru określanego przez FIFA. Taki sposób przedstawiania grubości da wynik 650 mikronów, a przypadku prawidłowej metody pomiaru grubość takiego włókna byłaby zdecydowanie mniejsza co bezpośrednio wpłynęłoby na jakość produktu.
W związku z powyższym proszę o dopuszczenie niniejszych parametrów:
-    Wysokość włókna: 60 mm
-    Typ włókna: monofil
-    Rodzaj włókna: 100 % polietylen
-    Dtex: min 13.000 dtex
-    Ilość włókien: min. 102.000/ m2
-    Waga całkowita: min 2.400 g/ m2
-    Grubość każdego włókna: min. 350 mikronów
W projekcie wymaga się również wartości, które przewyższają wymogi minimalne oraz jakościowe FIFA Quality Progremme for Football turf co może ograniczyć konkurencje:
-Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą min. 80N
-    Siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą min. 80 N
Proszę o dopuszczenie zastosowania minimalnych wymogów, które egzekwują wysokie parametry użytkowe nawierzchni zgodnie ze wspomnianymi wymogami FIFA (FIFA Quality Program me for Football Turf):
-    Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą min. 75 N
-    Siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą min. 30 N

Celem uzyskania pewności dostarczenia produktów o wysokiej jakości proszę także o uwzględnienie tylko producentów posiadających aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer.

Odpowiedź na pytanie 1.
Zamawiający informuje, że:
  Nawierzchnia trawiasta z trawy syntetycznej winna spełniać następujące minimalne wymagania techniczne
–    Wysokość włókna: 60 mm
–    Typ włókna: monofil
–    Rodzaj włókna: 100 % polietylen
–    Dtex: min 13.000 dtex
–    Ilość włókien: min. 102.000/ m2
–    Waga całkowita: min 2.400 g/ m2
–   Grubość każdego włókna: min. 350 mikronów (mierzona zgodnie z  FIFA Quality Programme for Football Turf, Handbook od Test Methods – Edycja 2015)
–   Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą min. 75 N
–   Siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą min. 30 N
–   Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR (z recyklingu z  produktów technicznych) w ilości zgodnej z kartą techniczną producenta trawy syntetycznej.

Celem uzyskania pewności dostarczenia produktów o wysokiej jakości  Zamawiający wymaga n/w oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczących systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia, które należy dołączyć do oferty:

a) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
b) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
c) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z 
    potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
d) Certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla nawierzchni.
e) Aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer.
f) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (Dopuszcza się przedłożenie badania  
   laboratoryjnego dla wymaganej nawierzchni z SBR).
g) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w dniu 20.11.2017 r. dokonał zmiany ogłoszenia i SIWZ w zakresie wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, zmiany w zakresie doświadczenia oraz zmiany terminu składania ofert.

Osie, dnia 20.11.2017 r.


==========================================

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.11.2017 r. Zamawiający informuje:


Wniosek 1
Zamawiający wskazał szczegółowe parametry nawierzchni z trawy syntetycznej. Taki opis części przedmiotu zamówienia eliminuje większość wiodących producentów, którzy produkują nawierzchnie zgodnie z wymaganiami FIFA. Wskazanie tak wielu szczegółowych parametrów wskazuje na konkretną nawierzchnię, do której dostęp jest ograniczony przez co całkowicie ogranicza możliwość zaoferowania produktów, które jakościowo nie odbiegają od określonych w specyfikacji i są z powodzeniem stosowane na całym świecie.
W ten sposób Zamawiający ogranicza dostęp do postępowania dla firm, które posiadają w swojej ofercie inne równie dobre, ale różniące się (minimalnie) poszczególnymi parametrami.
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego systemu, który spełnia wysokie wymagania jakościowe FIFA Quality Pro – potwierdzone dokumentami -  i posiada następujące parametry równoważności:
– Wysokość włókna: min. 60 mm
– Typ włókna: monofil
–Rodzaj włókna: 100 % polietylen
– Dtex: min 12 000 dtex
- Ilość włókien: min. 114 000/ m2
– Waga całkowita: min 2 900  g/ m2
– Grubość każdego włókna: min. 390 mikronów
– Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą min. 90 N
– Siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą min. 54 N
– Wypełnieni: piasek kwarcowy i granulat SBR powleczony PU ( kolor zielony ) w ilości zgodnej z kartą techniczną producenta trawy syntetycznej

W tym miejscu należy podkreślić, że Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi FIFA opisanymi w dokumencie FIFA Quality Programme for Football Turf, Handbook of Test Methods (Edycja 2015) określono szczegółowo sposoby i metody badania grubości włókna sztucznej trawy.
Zgodnie z tymi metodami za grubość włókna trawy uznaje się średnicę okręgu wpisanego w przekrój trawy (żadne część okręgu nie może wystawać poza przekrój włókna). Od 2015 r. wszystkie akredytowane przez FIFA laboratoria zobowiązane są do badania grubości włókna wg tej metody i żadne boisko nie uzyska certyfikaty FIFA Qality/Pro jeśli producent nie okaże badań wg nowej procedury. Jedynie na podstawie tej metody należy uznać równoważność i miarodajność metody badania grubości włókna.


Wniosek 2
Prosimy o potwierdzenie czy wymagane parametry mają być potwierdzone badaniem laboratoryjnym wykonanym zgodnie z aktualnymi wytycznymi FIFA wskazanymi w  FIFA Quality Concept for Football Turf edycja 2015?
W tym miejscu należy podkreślić, iż wiele osób w zakresie projektowania oraz inwestycji nie ma wiedzy w tym zakresie lub osoby te są celowo wprowadzane w błąd przez oferentów lub producentów sztucznych traw.
W przeszłości tj. do 2015 r. nie było określonej metody badania grubości włókna sztucznej trawy i można było dowolnie przyjmować sposób badania, dowolnie definiować co jest szerokością, a co grubością. Tym bardziej było to niedookreślone, gdyż producenci sztucznej trawy mają bardzo zróżnicowane kształty włókien jak  np.: Y, X, C, S, kształt banana, rombu, karo itd. I tak na przykład przy kształcie X grubość definiowana była jako długość ramienia. Ponieważ zamawiający nie określił w zestawie dokumentów edycji 2012 Handbook of test Methodswg której można maja być dołączone badania istnieje duże zagrożenie, iż oferenci będą posługiwali się badaniami z różnych edycji :
a)    Edycja 2015 definiująca i badająca grubość włókna jako średnicę okręgu wpisanego w przekrój trawy
b)    Edycja 2012 i wcześniejsze gdzie definiuje się grubość włóka dowolnie, bez żadnych wytycznych na podstawie luźnej umowy Producent – Laboratorium

Odpowiedź na wniosek nr 1 i 2


Zamawiający informuje, że:
  Nawierzchnia trawiasta z trawy syntetycznej winna spełniać następujące minimalne wymagania techniczne
–    Wysokość włókna: 60 mm
–    Typ włókna: monofil
–    Rodzaj włókna: 100 % polietylen
–    Dtex: min 13.000 dtex
–    Ilość włókien: min. 102.000/ m2
–    Waga całkowita: min 2.400 g/ m2
–   Grubość każdego włókna: min. 350 mikronów (mierzona zgodnie z  FIFA Quality Programme for Football Turf, Handbook od Test Methods – Edycja 2015)
–   Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą min. 75 N
–   Siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą min. 30 N
–   Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR (z recyklingu z  produktów technicznych) w ilości zgodnej z kartą techniczną producenta trawy syntetycznej.

Celem uzyskania pewności dostarczenia produktów o wysokiej jakości  Zamawiający wymaga n/w oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczących systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia, które należy dołączyć do oferty:
a) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
b) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
c) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z  potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
d) Certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla nawierzchni.
e) Aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer.
f) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (Dopuszcza się przedłożenie badania laboratoryjnego dla wymaganej nawierzchni z SBR).
g) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium

Zamawiający informuje, że w dniu 20.11.2017 r. dokonał zmiany ogłoszenia i SIWZ w zakresie wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, zmiany w zakresie doświadczenia oraz zmiany terminu składania ofert.

Wniosek 3
Czy wymagany certyfikat FIFA Quality Pro ma potwierdzać wykonanie nawierzchni we wskazanym systemie, tj. trawa plus wypełnienie SBR? Czy procedura nadania certyfikatu ma być wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami FIFA Podręcznik metod edycja 2015 czy wcześniejszej wersji?

Odpowiedź na wniosek nr 3
Nie ma takiej konieczności, by na certyfikacie było wskazane jakiego rodzaju użyto wypełnienia.

Wniosek 4
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca na etapie złożenia oferty nie jest zobowiązany do podania danych (nazw) podwykonawców, jeśli na tym etapie jeszcze nie dokonał ich wyboru.
Mając na uwadze cel i funkcję przedmiotowego zapisu oraz biorąc pod uwagę brzmienie art. 36 b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazany wymóg dotyczy wyłącznie podwykonawców, którzy są znani Wykonawcy na etapie przygotowania i złożenia oferty.
Taką wykładnię tego przepisu potwierdza Włodzimierz Dzierżanowski w artykule „weryfikacja podwykonawców” – Zamówienia Publiczne Doradca nr 6/2016. Wskazuje on, że obowiązek wskazania firm Podwykonawców dotyczy jedynie Podwykonawców określonych na danym etapie, tj. którzy są znani Wykonawcy i których dotyczy istniejący po stronie Wykonawcy zamiar powierzenia im wykonania określonych w ofercie części Zamówienia.

Odpowiedź na wniosek nr 4
Zamawiający potwierdza, że na etapie złożenia oferty Wykonawca nie jest zobowiązany do podania danych podwykonawców, jeśli na tym etapie jeszcze nie dokonał ich wyboru. Wykonawcę będą obowiązywać zapisy §14, 15 i 16 zawarte w projekcie umowy, a dotyczące podwykonawców.

Wniosek 5
Prosimy o dopuszczenie możliwości fakturowania częściowego. W związku z wysokością kontraktu i (odległym) terminem zakończenia robót wykonawcy w celu realizacji zadania najprawdopodobniej będą musieli skorzystać z kredytu, a to w znaczny sposób i niepotrzebnie podwyższa wartość inwestycji, więc rozliczenie fakturą końcową jest niekorzystne z interesem Zamawiającego.

Odpowiedź na wniosek 5

Zamawiający umożliwił Wykonawcy swobodne zaplanowanie robót w okresie od 1 marca do 30 września 2018 r., by zadanie zrealizować sprawnie, w możliwie najkrótszym terminie i zgodnie z wymaganą technologią.  Sprawne i terminowe wykonanie zadania jest korzystne dla Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości fakturowania częściowego.

Osie, dnia 20.11.2017 r.


=======================================

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.11.2017 r. Zamawiający informuje:

Pytanie 1.
Projekt podaje wymagania dla trawy sztucznej:
– Wysokość włókna: 60 mm
– Typ włókna: monofil
– Rodzaj włókna: 100 % polietylen
– Dtex: min 13.000 dtex
– Ilość włókien: min. 102.000/ m2
– Waga całkowita: min 2.400 g/ m2
– Grubość każdego włókna: min. 650 mikronów
– Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą min. 80 N
– Siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą min. 80 N
Stwierdzamy, że ww. opis wskazuje na tylko jeden konkretny produkt firmy DESSO ponieważ tylko ta firma stosuje włókna o grubości 650 mikronów. Żadna inna trawa na świecie produkująca wyczynowe trawy sztuczne do piłki nożnej nie stosuje włókien o grubości 650 mikronów.
Stwierdzamy, że ww. wymagania zostały określone w sposób niefortunny ponieważ ograniczają możliwość zaoferowania wielu wyczynowych piłkarskich traw sztucznych, co powoduje znaczne ograniczenie konkurencyjności do firm, które mają dostęp do zaprojektowanego produktu.
Tak określone wymagania są niekorzystne nie tylko dla wykonawców zainteresowanych przedmiotowym zamówieniem ale dla samego Zamawiającego, który winien doprowadzić do warunków uczciwej konkurencji w celu uzyskania jak najkorzystniejszej oferty przetargowej.
Określone przez Zamawiającego parametry trawy sztucznej praktycznie uniemożliwiają uczciwą konkurencję.
Zwracamy uwagę, że o ile wg wymaganych parametrów grubość włókna jest wysoka to pozostałe parametry (równie istotne dla właściwości trawy sztucznej) są dość niskie. Wskazana minimalna ilość włókien, Dtex oraz waga całkowita nie gwarantują najlepszych właściwości użytkowych dla piłki nożnej.
Należy obiektywnie stwierdzić, że nie tylko grubość włókna odpowiada jednie za dobre właściwości trawy sztucznej lecz połączenie wszystkich poszczególnych parametrów w całość.
Zwracamy uwagę, że określone w projekcie wymagania dotyczące siły potrzebnej do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą min. 80 N – są przepisane z wyniku badań bez uwzględnienia wartości wymaganych przez FIFA i normę EN 15330, które określone są dla wszystkich traw sztucznych >30 N. Wprowadzenie wymogu większego o 50 N nie ma żadnego sensu ponieważ w praktyce nie zachodzą takie siły więc wartość 80 ma znaczenie tylko teoretyczne. FIFA i norma EN 15330 nie bez powodu ustaliły dla wszystkich traw sztucznych wyczynowych (w tym w klasie QUALITY PRO) wartość >30 N.
Informujemy, że wytrzymałość łączenia klejonego między brytami to zawsze wynik danej próbki więc jakiekolwiek wymagania w tym zakresie są nieporozumieniem. Ten parametr nie jest objęty badaniem na zgodność z normą EN 15330.
Zamawiający zamieszczając ww. wskazane wymagania dotyczące właściwości trawy syntetycznej zamyka dostęp do zamówienia innych produktów tj. wyczynowych piłkarskich traw sztucznych, które posiadają w sumie lepsze parametry niż wskazane w projekcie oraz posiadają wszystkie wymagane w projekcie dokumenty.
Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jako największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie wyczynowej piłkarskiej trawy syntetycznej posiadającej dokumenty wg projektu oraz następujące parametry:
- wysokość włókna: 60 mm (wg projektu: 60 mm) - spełnia
- typ włókna: monofil z rdzeniem (wg projektu: monofil) – spełnia i jest lepsze
- rodzaj włókna: 100% polietylen (wg projektu: 100% polietylen) - spełnia
- Dtex łącznie: 18.000 (wg projektu: min. Dtex 13.000) – spełnia i jest znacznie lepszy wyższy = lepszy
- ilość włókien: 138.576/m2 (wg projektu: min. 102.000/m2) – spełnia i jest znacznie większa = lepsza
- waga całkowita: 3.243 g/m2 (wg projektu: 2.400 g/m2) – spełnia i jest znacznie wyższa = lepsza
– grubość każdego włókna: 320 mikronów (wg projektu: min. 650 mikronów) – mniejsza ale to nie jest najważniejszy parametr
– wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą min. 80 N – wg projektu
– siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą 52 N (wg projektu: min. 80 N) – wartość o 22 N większa niż wymaga FIFA i norma EN 15330.
Należy obiektywnie stwierdzić, że proponowana trawa syntetyczna posiada łącznie znacznie lepsze parametry, które gwarantują najwyższy poziom jakości klasy FIFA QUALITY PRO.         
Powyższe dowodzi, że ww. parametry proponowanej przez nas trawy sztucznej zagwarantują Zamawiającemu lepsze parametry użytkowe niż w przypadku projektowanej.
Jeżeli Zamawiający stałby na stanowisku, że projekt dopuszcza inne trawy wyczynowe w klasie FIFA 2 STAR lub QUALITY PRO, to prosimy o wskazanie nazw co najmniej 3 produktów (traw sztucznych) różnych producentów o parametrach minimalnych jak wskazane w projekcie. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie wskazać minimum 3 produktów oznaczać może to, że rzeczywiście opisując przedmiot zamówienia wzorowano się na konkretnym produkcie jednego producenta.

Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający informuje, że:
  Nawierzchnia trawiasta z trawy syntetycznej winna spełniać następujące minimalne wymagania techniczne
–    Wysokość włókna: 60 mm
–    Typ włókna: monofil
–    Rodzaj włókna: 100 % polietylen
–    Dtex: min 13.000 dtex
–    Ilość włókien: min. 102.000/ m2
–    Waga całkowita: min 2.400 g/ m2
–   Grubość każdego włókna: min. 350 mikronów (mierzona zgodnie z  FIFA Quality Programme for Football Turf, Handbook od Test Methods – Edycja 2015)
–   Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą min. 75 N
–   Siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą min. 30 N
–   Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR (z recyklingu z  produktów technicznych) w ilości zgodnej z kartą techniczną producenta trawy syntetycznej.

Celem uzyskania pewności dostarczenia produktów o wysokiej jakości  Zamawiający wymaga n/w oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, dotyczących systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia, które należy dołączyć do oferty:
a) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
b) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
c) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z  potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
d) Certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla nawierzchni.
e) Aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer.
f) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (Dopuszcza się przedłożenie badania laboratoryjnego dla wymaganej nawierzchni z SBR).
g) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium

Zamawiający informuje, że w dniu 20.11.2017 r. dokonał zmiany ogłoszenia i SIWZ w zakresie wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, zmiany w zakresie doświadczenia oraz zmiany terminu składania ofert.


Pytanie 2.
Projekt podaje że do wypełnienia trawy sztucznej ma być użyty granulat SBR powleczony PU ( kolor zielony ).
Informujemy, że na rynku dostępny jest granulat EPDM z recyklingu barwiony powierzchniowo tzn. powlekany lakierem poliuretanowym w kolorze zielonym jednak trwałość tego produktu jest bardzo niska, co powoduje że w trakcie eksploatacji powłoka lakieru się wyciera. Nie występują na rynku granulaty SBR barwione powierzchniowo w pełni odporne na ścieranie powłoki lakieru pu.
Informujemy, że podczas gry dochodzi o dużego tarcia granulatu gumowego wywołanego przez graczy.
Informacje te przedstawiamy po to aby Zamawiający miał świadomość dużego prawdopodobieństwa wystąpienia wytarcia lakieru w okresie gwarancji w związku z tym element ten nie jest nigdy objęty gwarancją.
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie do wypełnienia trawy sztucznej granulatu EPDM z recyklingu w kolorze szarym, który jest powszechnie stosowany i jest tańszy niż SBR powlekany lakierem pu.
Informujemy, że granulat SBR barwiony tak samo jak niebarwiony emituje nieprzyjemny zapach typowy dla tego typu wyrobów gumowych i dodatkowo specyficzny zapach lakieru pu.
W przypadku podtrzymania przez Zamawiającego decyzji o wyborze granulatu wg projektu, wnosimy o wyłączenie odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy za wycieranie się powłoki lakieru pu.

Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający informuje, że:
  Nawierzchnia trawiasta z trawy syntetycznej winna spełniać następujące minimalne wymagania techniczne
–    Wysokość włókna: 60 mm
–    Typ włókna: monofil
–    Rodzaj włókna: 100 % polietylen
–    Dtex: min 13.000 dtex
–    Ilość włókien: min. 102.000/ m2
–    Waga całkowita: min 2.400 g/ m2
–   Grubość każdego włókna: min. 350 mikronów (mierzona zgodnie z  FIFA Quality Programme for Football Turf,
     Handbook od Test Methods – Edycja 2015)
–   Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą min. 75 N
–   Siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą min. 30 N
–   Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat SBR (z recyklingu z  produktów technicznych) w ilości zgodnej z kartą techniczną producenta trawy syntetycznej.


Pytanie 3.
Zamawiający wymaga zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ,
wykonali w jednym roku roboty polegające na budowie boisk sportowych o nawierzchni z
trawy syntetycznej na łączną kwotę nie mniej jak 1 500 000,00 zł.
Tak określone wymagania są niefortunne i niekorzystne dla Zamawiającego.
Powyższe wymaganie ograniczają dostęp do przedmiotowego zamówienia wykonawcom, którzy wykonali roboty polegające na budowie boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej na łączną kwotę nie mniej jak 1 500 000,00 zł jednak nie w jednym roku lub wykonali co najmniej jedno boisko pełnowymiarowe o nawierzchni z trawy syntetycznej, którego o wartości robót mniejszej niż 1 500 000,00 zł.
Taka sytuacja jest niczym nieuzasadniona i wyjątkowo niekorzystna dla samego Zamawiającego.
Należy obiektywnie stwierdzić, że wartość robót nie określa doświadczenia wykonawcy a jedynie wartość oferty danego zamówienia. Cena ofertowa nie odzwierciedla bezpośrednio doświadczenia wykonawcy a jedynie cenę za jaką w danym momencie wykonawca chciał wykonać zadanie. Wprowadzanie podziału okresu jednego roku w którym należy się wykazać określoną subiektywnie wysoką wartością robót jest zupełnie nielogiczna i niestosowana w analogicznych zamówieniach publicznych.
Należy zwrócić uwagę, że wartość robót nie jest ustalona żadnymi normami i zależy w większości od przygotowania wykonawcy i przyjętego zysku.
Powyższe dowodzi, że określone w SIWZ wymagania są niczym nieuzasadnione ponieważ wyklucza doświadczonych wykonawców w budowie boisk z trawy syntetycznej.
Określone w SIWZ wymagania dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia spowodują znaczne ograniczenie konkurencyjności, co wpłynie na zwiększenie wartości zamówienia a to nie jest w interesie Zamawiającego.
Rezygnacja z wymogu wartości robót w żadnym stopniu nie obniża wymaganego doświadczenia od potencjalnych wykonawców.
W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie zdolności technicznej/zawodowej w zakresie doświadczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, wykonali roboty polegające na budowie boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej na łączną kwotę nie mniej jak 1 500 000,00 zł lub wykonali (wybudowali) co najmniej jedno boisko pełnowymiarowe o nawierzchni z trawy syntetycznej (czyli o pow. min. 6000 m2).
Odpowiedź na pytanie 3.
Zamawiający informuje, że w dniu 20.11.2017 r. dokonał zmiany ogłoszenia i SIWZ w zakresie wykazu oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, zmiany w zakresie doświadczenia oraz zmiany terminu składania ofert.

Pytanie 4.
Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.
Odpowiedź na pytanie 4.
Za termin wykonania robót określonych umową przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu o zakończeniu robót wraz z wpisem wykonanym przez Wykonawcę do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

Pytanie 5.
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna, odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie 5
Zamawiający informuje, iż zamieścił na stronie BIP całą dokumentację projektową przedmiotu zamówienia. Dokumentacja jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny.

Pytanie 6.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odpowiedź na pytanie 6
Zamawiający dysponuje wszelkimi ważnymi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji.

Pytanie 7.
Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót.
Odpowiedź na pytanie 7
Wynagrodzenie za przedmiot umowy ma charakter ryczałtowy. Dołączony do SIWZ przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Załączony przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, ma funkcje pomocniczą i nie stanowi podstawy wyceny ofert. Wykonawca kalkuluje cenę ryczałtową na podstawie dokumentacji projektowej i projektu umowy. Skalkulowana cena musi obejmować pełny zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania dzieła, niezależnie od tego czy roboty zostały uwzględnione w przekazanym pomocniczo przedmiarze, czy też zostały w nim pominięte.

Pytanie 8.
Projekt umowy podaje w § 18 pkt 3. 2) c) warunki zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:
szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych ( silne mrozy – poniżej minus 20˚C
przez okres co najmniej 10 dni, ulewne i długotrwałe deszcze, ponad normowe opady śniegu,
przez okres co najmniej 10 dni ) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z
zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie
odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie,
Powyższy zapis nie uwzględnia możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie.
Dotyczy to szczególnie nawierzchni z trawy sztucznej, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki w tym atmosferyczne.
Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią jakiekolwiek warunki atmosferyczne, nie jak podaje projekt umowy – ww. cytat - lecz zbyt wysoka wilgotność powietrza, zbyt niska temperatura powietrza, zbyt niska temperatura podłoża, mokre podłoże (wcześniej wykonane warstwy nawierzchni pu) mimo braku opadów, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.
Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować jakiekolwiek (a nie wyjątkowo niekorzystne) warunki (w tym atmosferyczne) uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.
Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.
W związku z powyższym wnosimy o potwierdzenie, że w ramach ww. cytowanego zapisu projektu umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakończenia robót w przypadku wystąpienia warunków w tym atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią.
Odpowiedź na pytanie 8
Wyznaczony przez Zamawiającego termin  zakończenia robót (do 30 września) umożliwia Wykonawcy wykonanie zadania w terminie. Zamawiający przewidział możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia w przypadku szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii. Wykonawca winien tak zaplanować prace, aby roboty o określonej technologii wykonać w odpowiednim terminie i w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Zamawiający zauważa też, że ryzyko wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w październiku i listopadzie jest zdecydowanie wyższe. Wobec powyższego, Zamawiający nie  dopuszcza możliwości zmiany umowy w tym zakresie.

Pytanie 9.
Proszę o potwierdzenie, że w zakres robót/obowiązków wykonawcy nie wchodzi konserwacja nawierzchni.
Odpowiedź na pytanie 8
Zamawiający potwierdza, że w zakres robót/obowiązków wykonawcy nie wchodzi konserwacja nawierzchni.


Osie, dnia 20.11.2017 r.


===============================================

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.11.2017 r. Zamawiający informuje:

Wniosek 1. Zamawiający w dniu 20.11.2017 roku opublikował ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmieniając zapisy odnośnie dokumentów dotyczących systemu nawierzchni z trawy syntetycznej. Powyższa zmiana wprowadziła wymóg posiadania „aktualnego certyfikatu FIFA Preferred Producer”.
Niniejszym  zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania przez producenta trawy syntetycznej statusu FIFA Preffered Producer. Powyższy wymóg stoi w sprzeczności z zasadą przestrzegania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Posiadanie statusu FPP jest związane wyłącznie z przynależnością producenta do określonej grupy,  nie jest związane z parametrami jakościowymi oferowanej nawierzchni, więc dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FPP nie jest dokumentem, którego zamawiający może żądać na potwierdzenie, że oferowane roboty/materiały spełniają wymagania wskazane w specyfikacji. Wszystkie trawy sztuczne są weryfikowane przez autoryzowane przez FIFA laboratoria, czego efektem są raporty z badań.

Odpowiedź na wniosek 1: Zamawiający informuje, że zmienił treść ogłoszenia i SIWZ w zakresie wykazu oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę poprzez dopuszczenie certyfikatu FIFA Preferred Producer (FPP) lub FIFA Licensed Producer (FLP).


Wniosek 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią zgodnie z zapisami wzoru umowy (par. 3 i 8). W związku z brakiem zgody na fakturowanie częściowe zgoda na powyższe znacznie ułatwiłaby realizację Zamówienia.

Odpowiedź na wniosek 2: Tak istnieje możliwość przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią po pisemnym wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowę przeniesienia wierzytelności.


Dodano dnia 29.11.2017 r.

=======================================

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27.11.2017 r. Zamawiający informuje:

Pytanie 1. Czy Zamawiający zaakceptuje producenta trawy, który posiada licencje FIFA na swoje produkty, a nie jest w grupie preferowanych producentów FIFA? Chcielibyśmy zaznaczyć, że grupa Preferowanych producentów FIFA w ostatnich dwóch, trzech latach zmniejszyła się o 50%. Tym samym grupa producentów posiadających aktualny certyfikat FPP jest mocno zawężona, co może doprowadzić do ograniczenia konkurencyjności. Posiadanie statusu licencjobiorcy FIFA jest wystarczającym gwarantem jakości oferowanych produktów ze sztucznej trawy.

Odpowiedź na pytanie 1: Zamawiający informuje, że zmienił treść ogłoszenia i SIWZ w zakresie wykazu oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę poprzez dopuszczenie certyfikatu FIFA Preferred Producer (FPP) lub FIFA Licensed Producer (FLP).

Dodano dnia 29.11.2017 r.

=======================================

W odpowiedzi na zawiadomienie z dnia 24.11.2017r. Zamawiający informuje:

Treść zawiadomienia:
Zawiadomienie o niezgodnej z przepisami prawa zamówień publicznych czynności Zamawiającego

Działając w imieniu Zawiadamiającego - Wykonawcy Panorama Obiekty Sportowe Spółka z o.o. w Piasecznie, na podstawie art. 181 ust 1 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych [dalej: PZP] niniejszym zawiadamiam, iż Zamawiający dokonał niezgodnej z przepisami PZP czynności polegającej na:
- niezgodnej z ustawą zmianie postanowień SIWZ polegającej na dodanie wymogu posiadania „aktualnego certyfikatu FIFA Preferred Producer".
Powyższy wymóg stoi w sprzeczności z zasadą przestrzegania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Posiadanie statusu FPP jest związane wyłącznie z przynależnością producenta do określonej grupy, nie jest związane z parametrami jakościowymi oferowanej nawierzchni, więc dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FPP nie jest dokumentem, którego zamawiający może żądać na potwierdzenie, że oferowane roboty/materiały spełniają wymagania wskazane w specyfikacji.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmienił treść ogłoszenia i SIWZ w zakresie wykazu oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawcę poprzez dopuszczenie certyfikatu FIFA Preferred Producer (FPP) lub FIFA Licensed Producer (FLP).

Dodano dnia 29.11.2017r.

=======================================

W odpowiedzi na pytanie z dnia 30.11.2017r. Zamawiający informuje:

Pytanie 1. W związku ze zmianą ogłoszenia z dnia 29.11.2017r. informujemy, iż nie są wydawane certyfikaty FIFA Licensed Producer ( FLP). Lista podmiotów posiadający status FIFA Licensed znajduje się na stronie :
https://football-technology.fifa.com/en/resource-hub/certified-product-database/football-turf/producers/
Proszę zatem o potwierdzenie, że zamawiający zaakceptuje wydruk ze strony internetowej FIFA ze wskazaniem źródła pobrania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zaakceptuje wydruk ze strony internetowej FIFA ze wskazaniem źródła pobrania.

Dodano dnia 01.12.2017r.


=======================================

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 30.11.2017 r. Zamawiający informuje:

Pytanie 1.       Zgodnie z zapisem SIWZ / rozdział IV, punkt  1 zakres wykonania robót określa między innymi STWiORB  prosimy o udostępnienie  specyfikacji.
Odpowiedź: STWIORB dołączono do dokumentacji technicznej (załącznik).
Pytanie 2.       Czy w zakres zadania wchodzi wycinka drzew?
Odpowiedź: Nie.
Pytanie 3.       Czy w zakres zadania wchodzi demontaż słupów oświetleniowych, demontaż ogrodzenia ? prosimy o podanie ilości
Odpowiedź: W zakres zadania wchodzi demontaż słupów oświetleniowych – 4 szt. oraz demontaż ogrodzenia o długości ca 86 mb.
Pytanie 4.       Czy w zakres zadania wchodzi budowa drogi pożarowej, czy tylko plac manewrowy i plac z miejscami parkingowymi?
Odpowiedź: W zakres zadania wchodzi budowa drogi pożarowej, plac manewrowy i plan z miejscami parkingowymi.
Pytanie 5.       Przedmiar robót nie uwzględnia podbudowy z kruszywa gr. 15 cm pod nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm, natomiast projekt zakłada wykonanie tej podbudowy  - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności
Odpowiedź: Przyjąć   zgodnie  z  dokumentacją  podbudowę  z kruszywa gr. 15 cm pod nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8 cm
Pytanie 6.       Przedmiar robót nie uwzględnia podbudowy z kruszywa gr. 25 cm pod nawierzchnię z płyt ażurowych, natomiast projekt zakłada wykonanie tej podbudowy  - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
Odpowiedź: Przyjąć   zgodnie  z  dokumentacją  podbudowę z  kruszywa gr. 25 cm pod nawierzchnię z płyt ażurowych
Pytanie 7.       Przedmiar robót nie uwzględnia wywozu urobku z korytowania z pod nawierzchni utwardzonych  czy wykonawca ma uwzględnić wywóz urobku czy pozostanie on na działce Inwestora?
Odpowiedź: Uwzględnić  wywóz  urobku  na  odległość 1 km
Pytanie 8.       Przedmiar robót nie uwzględnia wywozu urobku z wykonania drenażu €“ czy wykonawca ma uwzględnić wywóz urobku czy pozostanie on na działce Inwestora?
Odpowiedź: Przyjąć  wywóz  urobku  z  wykopu  pod  rury  PCV 160   na odległość 1 km
Pytanie 9.       Czy należy ująć w wycenie koszt składowania nadmiaru urobku ?
Odpowiedź: Nie  ujmować  w  wycenie kosztu  składowania  urobku.


Dodano dnia 05.12.2017 r.


==========================================


Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu”.

Gmina Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie
                                                 Osie, 08.12.2017 r.
                       
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr ROŚBiGK.271.6.2017.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu”.

 
INFORMACJA
z otwarcia ofert

                 Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu”.

 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 950 000,00 zł brutto
        Termin wykonania zamówienia:  od 1 marca 2018 r. do 30 września 2018 r.
II) Kryterium :
      Kryterium I : cena,
      Kryterium II : Okres rękojmi za wady  wykonanych robót i zamontowanych urządzeń
Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

1. Gardenia Sport Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa
Cena : 1 699 646,50 zł brutto
Okres rękojmi: 60 miesięcy

2. DBM SERVICES Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 12/14, lok. 22, 00-132 Warszawa
Cena : 1 586 314,85 zł brutto
Okres rękojmi: 60 miesięcy

3. InterHall Sp. z o.o.
ul. Milowicka 1F, 40-312 Katowice
Cena : 1 983 740,48 zł brutto
Okres rękojmi: 60 miesięcy

4. HEMET Sp. z o.o.
ul. Sulechowska 39A, 65-022 Zielona Góra
Cena : 1 927 796,02 zł brutto
Okres rękojmi: 60 miesięcy

5. SOLID-STET Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Arkońska (stadion), 71- 245 Szczecin
Cena : 2 271 735,58 zł brutto
Okres rękojmi: 60 miesięcy

6. ELSIK Sp. z o.o.
Lniska 22, 83-330 Żukowo
Cena : 1 746 600,00 zł brutto
Okres rękojmi: 60 miesięcy

7. Przedsiębiorstwo Usługowe
„HYDRO-EKO” Rożek Mirosław
ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice
Cena : 1 998 993,48 zł brutto
Okres rękojmi: 60 miesięcy

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


==========================================


  Osie, 20.12.2017 r.
Znak sprawy: ROŚBiGK.271.6.2017.ZP                     

                           
               INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu”

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1  Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:
DBM SERVICES Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 12/14, lok. 22, 00-132 Warszawa
2.    Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony
3.    Wpłynęły  oferty, które otrzymały punkty w kryterium I cena i II Okres rękojmi za wady  wykonanych robót i zamontowanych urządzeń :
1.    Gardenia Sport Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa
Cena : 1 699 646,50 zł brutto , (56 pkt)
Okres rękojmi: 60 miesięcy, (40 pkt)
Razem: 96 pkt.
2.    DBM SERVICES Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 12/14, lok. 22, 00-132 Warszawa
Cena : 1 586 314,85 zł brutto, (60 pkt)
Okres rękojmi: 60 miesięcy, (40 pkt)
Razem: 100 pkt
3.    InterHall Sp. z o.o.
ul. Milowicka 1F, 40-312 Katowice
Cena : 1 983 740,48 zł brutto, (47,98 pkt)
Okres rękojmi: 60 miesięcy, (40 pkt)
Razem: 87,98
4.    HEMET Sp. z o.o.
ul. Sulechowska 39A, 65-022 Zielona Góra
Cena : 1 927 796,02 zł brutto, (49,37 pkt)
Okres rękojmi: 60 miesięcy, (40 pkt)
Razem: 89,37 pkt
5.    SOLID-STET Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Arkońska (stadion), 71- 245 Szczecin
Cena : 2 271 735,58 zł brutto, (41,89 pkt)
Okres rękojmi: 60 miesięcy, (40 pkt)
Razem: 81,89 pkt
6.    ELSIK Sp. z o.o.
Lniska 22, 83-330 Żukowo
Cena : 1 746 600,00 zł brutto, (54,49 pkt)
Okres rękojmi: 60 miesięcy (40 pkt)
Razem: 94,49 pkt
7.    Przedsiębiorstwo Usługowe
„HYDRO-EKO” Rożek Mirosław
ul. G. Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice
Cena : 1 998 993,48 zł brutto, (47,61 pkt)
Okres rękojmi: 60 miesięcy, (40 pkt)
Razem: 87,61 pkt
4.    Wykonawca DBM SERVICES Sp. z o.o. ul. Grzybowska 12/14, lok. 22, 00-132 Warszawa
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.
5.    Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
6.    Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.
7.    Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.   

               
Wójt Gminy Osie
(-)Michał Grabski


==========================================


                                        Osie, 16.01.2018 r.
ROŚBiGK.271.6.2017.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu.

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych nr 500011904-N-2018 z dnia 16-01-2018 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Pilotażowy program modernizacji infrastruktury sportowej - Mały Klub.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 611419-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 500061303-N-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa  6, 86150   Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail admin@osie.pl, faks 523 329 540.
Adres strony internetowej (url): www.osie.pl, www.bip.osie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ROŚBiGK.271.6.2017.ZP

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska sportowego (piłkarskiego) w Osiu obejmująca wykonanie nawierzchni boiska sportowego z trawy syntetycznej o wym. 50 x 100 m wraz z strefami bezpieczeństwa o szer. 1 m., wykonanie drenażu odwadniającego z odprowadzeniem do dwóch szczelnych wybieralnych studni, budowę dwóch piłkochwytów, budowę oświetlenia płyty boiska wraz z zewnętrzną instalacją elektryczną, budowę instalacji nagłośnienia, budowę trybun stacjonarnych na 144 miejsca i dwóch wiat dla zawodników oraz budowę ogrodzenia i utwardzenie powierzchni gruntu na działkach o nr ewid. 443 i 130 położonych w miejscowości Osie, w gminie Osie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/01/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1564008.37
Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: DBM SERVICES Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Grzybowska 12/14, lok. 22
Kod pocztowy: 00-132
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1586314.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1586314.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1998993.48
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 39%

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

==========================================


Odpowiada za treść: Anna Pawlak
Opublikował: Kamila Sękowska (6 listopada 2017, 12:11:14)

Ostatnia zmiana: Kamila Sękowska (19 stycznia 2018, 11:27:12)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2522

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij