Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

zamówienie na:

"Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu"

zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Osiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOK.271.1.2017.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 28 lutego 2017  10:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 3 firmy Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego IZOGAZ, ul. Kościuszki 43, 82-500 Kwidzyn za cenę 339 649,38 zł brutto , okres rękojmi za wady - 60 miesięcy.                                         Osie, 10.02.2017 r.
GOK.271.1.2017.ZP

                  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
                          „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu”.

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 23112 - 2017 z dnia 2017-02-10 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, krajowy numer identyfikacyjny 55900044950000, ul. Rynek  2, 86150   Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 52 33 29 568, e-mail biuro@gokosie.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.gok.osie.pl, www.bip.osie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 2 86 – 150 Osie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.gok.osie.pl, www.bip.osie.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Gminny Ośrodek Kultury
Adres:
ul. Rynek 2, 86-150 Osie
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.
Numer referencyjny: GOK.271.1.2017.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w centrum wsi Osie. Obiekt ma charakter publiczny z usługami dla mieszkańców i turystów. Ośrodek jest czynny w każdy dzień tygodnia (w tym soboty i niedziele). Obiekt posiada niezbędne sieciowe uzbrojenie techniczne. W ramach inwestycji przewiduje się: Roboty przygotowawcze, Izolacje i ocieplenie dachu na powierzchni 976,5 m2 wraz z obróbkami, Wymiana stolarki okiennej, Izolacje i ocieplenie ścian fundamentowych – 114 m2, Ocieplenie ścian zewnętrznych – 751 m2, Gruntowanie i malowanie, Wykonanie instalacji odgromowej – 259mb. Roboty wykończeniowe.

II.5) Główny kod CPV: 45321000-3
Dodatkowe kody CPV:45421000-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 351610.13
Waluta:
PL
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 04/05/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 400 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto każda robota. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownikiem budowy ( 1 osoba ) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót dla budowy będącej przedmiotem zamówienia oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 3) potwierdzenie , że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 10.000,00 złotych, słownie : dziesięć tysięcy złotych. 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Osie Nr rachunku : 93 8169 0006 0010 5444 2000 0010 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu „. 3. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 5. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty : a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę : dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, b) oryginału : gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 6. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 8. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 13. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 15. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena        60
b) Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń     40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w następujących sytuacjach: 1) podjęcia uchwały, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy, 2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego części, który jest niezbędny do realizacji przedmiotu Umowy, 3) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy za pomocą Podwykonawców (dalszych Podwykonawców), w stosunku do których Zamawiający nie zaakceptował umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą), 4) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem wykonywania prac lub poszczególnych etapów prac tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je wykonać w umówionym terminie oraz nie podejmuje wykonania tych prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 5) gdy Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, w tym nie respektuje uzasadnionych nakazów Zamawiającego lub Inżyniera i pomimo wyznaczenia mu dodatkowego 7-dniowego terminu do naprawy sposobu realizacji przedmiotu Umowy, w dalszym ciągu przedmiot Umowy jest wykonywany niezgodnie z warunkami Umowy. 2. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały / decyzji o likwidacji powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 3. W przypadku rozwiązania Umowy Zamawiający może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obciążenia Wykonawcy skutkami wynikającymi z jego działań, stosownie do art. 636 Kodeksu cywilnego. 4. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bez uzasadnienia odmawia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, pomimo dodatkowego wezwania w ustalonym przez Wykonawcę terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze. 5. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej po rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 6. Odstąpienie od umowy wzajemnej musi być poprzedzone: 1) wyznaczeniem terminu do wykonania zobowiązania, nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania wraz z zagrożeniem odstąpienia od umowy; 2) złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy (po bezskutecznym upływie terminu do spełnienia świadczenia). 7. Prawo rozwiązania Umowy przysługuje Stronie w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt. 2). 8. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Strony mają następujące obowiązki szczegółowe: 1) w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień złożenia oświadczenia o rozwiązaniu lub odstąpienia od Umowy, 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy, 3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych Umową, jeżeli rozwiązanie nastąpiło z winy leżącej po stronie Zamawiającego, 4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpiło z winy leżącej po stronie Wykonawcy, 5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 9. Zamawiający w razie rozwiązania lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy leżącej po stronie Zamawiającego, obowiązany jest do: 1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia, 2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny być one oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie), 2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie wykonawcy będzie skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 3) stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez dokonania wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów, 4) wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących : a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, b) ceny oferty, c) terminu wykonania zamówienia, d) okresu gwarancji, e) warunków płatności zawartych w ofercie, 5) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których wykonawca nie wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiającego.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/02/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


DYREKTOR GOK
(-) Andrzej Kowalski


Dokumentacja przetargowa do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu: Pobierz>>>>> (653kB) pdf
SIWZ: Pobierz>>>>> (805kB) pdf
Załącznik nr 1 Pobierz>>>>> (473kB) pdf
Załącznik nr 2 Pobierz>>>>> (468kB) pdf
Załącznik nr 3 Pobierz>>>>> (487kB) pdf
Załącznik nr 3a Pobierz>>>>> (479kB) pdf
Załącznik nr 4 Pobierz>>>>> (361kB) pdf
Załącznik nr 5 Pobierz>>>>> (343kB) pdf
Załącznik nr 6 Pobierz>>>>> (472kB) pdf
Załącznik nr 7 Pobierz>>>>> (528kB) pdf
Załącznik nr 8 Pobierz>>>>> (383kB) pdf
Przedmiar robót: Pobierz>>>>> (132kB) pdf

Dokumentacja techniczna:

Plan sytuacyjny: Pobierz>>>>> (433kB) pdf
Opis techniczny: Pobierz>>>>> (159kB) pdf
Rys 01 Pobierz>>>>> (230kB) pdf
Rys 02 Pobierz>>>>> (328kB) pdf
Rys 03 Pobierz>>>>> (366kB) pdf
Rys 04 Pobierz>>>>> (136kB) pdf
Rys 05 Pobierz>>>>> (149kB) pdf
Rys e1 Pobierz>>>>> (195kB) pdf
Rys e2 Pobierz>>>>> (171kB) pdf
Rys e3 Pobierz>>>>> (161kB) pdf
Rys e4 Pobierz>>>>> (181kB) pdf
Rys e5 Pobierz>>>>> (168kB) pdf
Specyfikacja techniczna: Pobierz>>>>> (651kB) pdf
Technologia docieplenia dachu: Pobierz>>>>> (562kB) pdf
Kolorystyka: Pobierz>>>>> (888kB) pdf=========================================

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu"


Gminny Ośrodek Kultury
ul. Rynek 2
86 – 150 Osie

                                                 Osie, 28.02.2017 r.

                       
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr GOK.271.1.2017.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu”.

 
INFORMACJA
z otwarcia ofert


        Gminny Ośrodek Kultury  działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu”.
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250 000,00 zł brutto

II) Kryterium : Kryterium I : cena,
     Kryterium II : Okres rękojmi za wady  wykonanych robót i zamontowanych urządzeń
Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

1.    Malarstwo-Tapeciarstwo Usługi Remontowo Budowlane Stosik Leszek
Ul. Dworcowa 9a, 86-150 Osie
Cena oferty brutto : 353 371,47 zł  , okres gwarancji 60 miesięcy.

2.    Zakład Usług Budowlanych „DEK-MAL” Jolanta Rożeńska
Ul. Śniadeckich 29A, 86-300 Grudziądz
Cena oferty brutto : 412 780,35 zł  , okres gwarancji 48 miesięcy.

3.    Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ” Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 43, 82-500 Kwidzyn
Cena oferty brutto : 339 649,38 zł  , okres gwarancji 60 miesięcy.

4.    REMBUD Zakład Remontowo Budowlany Arkadiusz Niebojewski
Mały Rudnik 5a, 86-302 Grudziądz 4
Cena oferty brutto : 460 627,04 zł  , okres gwarancji 60 miesięcy.

5.    P.H.U. „DORBUD”
Ul. Szkolna 19, 86-105 Terespol Pomorski
Cena oferty brutto : 396 008,04 zł  , okres gwarancji 60 miesięcy.

Termin wykonania zamówienia : 04.05.2017 r. – 04.08.2017 r.
Termin płatności : do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Andrzej Kowalski=========================================


Osie, 08.03.2017 r.

Znak sprawy: GOK.271.1.2017.ZP

                           
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

 „Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu”.

1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1  Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:
          Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ” Sp. z o.o.
             Ul. Kościuszki 43, 82-500 Kwidzyn
             Cena oferty brutto : 339 649,38 zł  , okres gwarancji 60 miesięcy.

2.    Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony
3.    Punktacja przyznana złożonym ofertom w kryterium I cena i II Okres rękojmi za wady  wykonanych robót i zamontowanych urządzeń:

1.    Malarstwo-Tapeciarstwo Usługi Remontowo Budowlane Stosik Leszek
Ul. Dworcowa 9a, 86-150 Osie
Cena oferty brutto : 353 371,47 zł (55,42 pkt) ,
okres rękojmi za wady: 60 miesięcy (40 pkt)
Razem : 95,42 pkt.

2.    Zakład Usług Budowlanych „DEK-MAL” Jolanta Rożeńska
Ul. Śniadeckich 29A, 86-300 Grudziądz
Cena oferty brutto : 412 780,35 zł (49,37 pkt)
okres rękojmi za wady: 48 miesięcy (32 pkt)
Razem : 81,37 pkt.

3.    Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ” Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 43, 82-500 Kwidzyn
Cena oferty brutto : 339 649,38 zł  (60 pkt)
okres rękojmi za wady: 60 miesięcy (40 pkt)
Razem: 100 pkt.

4.    REMBUD Zakład Remontowo Budowlany Arkadiusz Niebojewski
Mały Rudnik 5a, 86-302 Grudziądz 4
Cena oferty brutto : 460 627,04 zł (44,24 pkt)
 okres rękojmi za wady: 60 miesięcy (40 pkt)
Razem: 84,24 pkt.

5.    P.H.U. „DORBUD”
Ul. Szkolna 19, 86-105 Terespol Pomorski
Cena oferty brutto : 396 008,04 zł  (51,46 pkt)
 okres rękojmi za wady: 60 miesięcy (40 pkt)
Razem: 91,46 pkt.

4.    Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „IZOGAZ” Sp. z o.o.
Ul. Kościuszki 43, 82-500 Kwidzyn spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

5.    Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

6.    Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

7.    Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.   

               

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
Andrzej Kowalski=========================================


                                        Osie, 31.03.2017 r.
GOK.271.1.2017.ZP


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 „ Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu”.

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych pod nr 55780 - 2017 z dnia 2017-03-31 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 23112-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury w Osiu, krajowy numer identyfikacyjny 55900044950000, ul. Rynek  2, 86150   Osie, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 33 29 568, faks , e-mail biuro@gokosie.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gok.osie.pl, www.bip.osie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GOK.271.1.2017.ZP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne pn. Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w centrum wsi Osie. Obiekt ma charakter publiczny z usługami dla mieszkańców i turystów. Ośrodek jest czynny w każdy dzień tygodnia (w tym soboty i niedziele). Obiekt posiada niezbędne sieciowe uzbrojenie techniczne. W ramach inwestycji przewiduje się: Roboty przygotowawcze, Izolacje i ocieplenie dachu na powierzchni 976,5 m2 wraz z obróbkami, Wymiana stolarki okiennej, Izolacje i ocieplenie ścian fundamentowych – 114 m2, Ocieplenie ścian zewnętrznych – 751 m2, Gruntowanie i malowanie, Wykonanie instalacji odgromowej – 259mb. Roboty wykończeniowe.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 45321000-3
Dodatkowe kody CPV: 45421000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:    
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT351610.13
WalutaPL
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego IZOGAZ Sp. z o.o.,  ,  ul. Kościuszki 3,  82-500,  Kwidzyn,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 339649.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 339649.38
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 460627.04
Waluta: PL
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dyrektor GOK
Andrzej Kowalski

Odpowiada za treść: Andrzej Kowalski
Opublikował: Kamila Sękowska (10 lutego 2017, 11:22:05)

Ostatnia zmiana: Kamila Sękowska (31 marca 2017, 14:31:27)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamóienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 302

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij