Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK. 271.6.2016.ZP
wartość: Poniżej kwot określonych w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 28 października 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 - Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie za cenę 45 150,00 zł, miesięcznie brutto. 
                                         Osie, 17.10.2016 r.

ROŚBiGK.271.6.2016.ZP          
                            
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.


Ogłoszenie nr 324669 - 2016 z dnia 2016-10-17 r. zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie, krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. ul. Dworcowa  6, 86150   Osie, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail , faks 523 329 540.
Adres strony internetowej (URL): www.osie.pl. www.bip.osie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.osie.pl, www.bip.osie.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.osie.pl, www.bip.osie.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Urząd Gminy Osie
Adres:
ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Numer referencyjny: ROŚBiGK.271.6.2016.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych a także ich zagospodarowanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:90511000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 774000.00
Waluta: PL
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące : - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osie (rejestr prowadzi Wójt Gminy Osie); - zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie art. 41ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 21 ze zmianami);
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej: 500.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zorganizować bazę magazynowo-transportową, spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ( Dz. U. z 2013 roku poz. 122). b) posiadać wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: Pojazdy do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych: • Co najmniej 2 pojazdy bezpylne (śmieciarki) przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 do 18 Mg z funkcją kompaktującą z normą emisji spalin minimum EURO 5 • Co najmniej 1 pojazd bezpylny wyposażony w myjkę o zamkniętym obiegu wody, przystosowaną do mycia i dezynfekcji pojemników na miejscu odbioru odpadów • Co najmniej 1 pojazd bezpylny o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 8 Mg (przeznaczony do obsługi terenów trudno dostępnych – trudno dojezdnych) – zgodnie z zapotrzebowaniem ponieważ Gmina posiada tereny trudnodojezdne. • Co najmniej 1 pojazd specjalistyczny typu „hakowiec” przystosowany do wywozu kontenerów o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 do 26 Mg wyposażony w urządzenie hakowe (pojazdy przeznaczone do wywozu kontenerów z PSZOK oraz do odbiory odpadów problemowych (wielkogabarytowych)). Pojazdy do odbierania odpadów zbieranych selektywnie: • Co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbioru odpadów zbieranych selektywnie zebranych w workach – minimum zgodne z rozporządzeniem MŚ. • Co najmniej 1 pojazd przystosowany do odbioru odpadów bez funkcji kompaktującej – minimum zgodne z rozporządzeniem MŚ. • Co najmniej 1 pojazd specjalistyczny przystosowany do opróżniania pojemników typu „DZWON”, wyposażony w system HDS – hydrauliczny dźwig samochodowy – na terenie Gminy są wykorzystywane pojemniki typu „DZWON” c) utrzymać odpowiedni stan techniczny i sanitarny pojazdów i urządzeń poprzez: - zabezpieczenie ich przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu; - poddawane ich myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie; oraz posiadanie dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotowych czynności - na koniec każdego dnia roboczego opróżnianie pojazdów z odpadów i parkowanie ich wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej. d) zapewnić odpowiednie wymagania techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Osie (rejestr prowadzi Wójt Gminy Osie); 2)zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie art. 41ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 21 ze zmianami); 3) opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500.000,00 zł 4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 7 do SIWZ 5) wykaz wykonanych robót - załącznik nr 8 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- Wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy, - Kopia dowodu wniesienia wadium. - Parafowany projekt umowy – zał. nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 2 - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,- zł słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: k-to Gminy Osie Nr 48 8169 0006 0010 5431 2000 0030 w Banku Spółdzielczym Osie „wadium - Nazwa zadania" 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez gwaranta warunków do spełnienia przez Zamawiającego celem wypłaty pełnej kwoty wadium wniesionego w formie gwarancji. 6.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 5) zobowiązanie gwaranta o poddaniu się rygorowi określonemu w pkt 5. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 8.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, że odwołanie zostało ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do jego wnoszenia. 10.W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
    

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria
Znaczenie
Cena
85.00
Zintegrowany system bieżącego rozliczania realizacji usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (tablet u kierowcy, który odnotowuje odbiór odpadów w danej lokalizacji z możliwością dodawania notatek oraz dokumentacji fotograficznej), pozwalający na identyfikację daty, i godziny realizacji usługi z możliwością podglądu przez Zamawiającego powyższego systemu (Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą na wezwanie Zamawiającego zaprezentuje dostęp do takiego systemu)15.00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
    

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, d) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 2) Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej. 3) Zamawiający przewiduje zmiany umowy w następujących przypadkach: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a łączna wartość zmian nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; b) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca powstały w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


Dokumentacja przetargowa do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu: Pobierz >>> (654kB) pdf
Formularz ofertowy: Pobierz >>> (403kB) pdf
Projekt umowy: Pobierz >>> (291kB) pdf
Zał. nr 1 do umowy: Pobierz >>> (267kB) pdf
Zał. nr 2 do umowy: Pobierz >>> (395kB) pdf
SIWZ: Pobierz (583kB) pdf
Zał. 2: Pobierz >>> (559kB) pdf
Zał. 3: Pobierz >>> (472kB) pdf
Zał. 4: Pobierz >>> (485kB) pdf
Zał. 6: Pobierz >>> (369kB) pdf
Zał. 7: Pobierz >>> (334kB) pdf
Zał. 8: Pobierz >>> (248kB) pdf

================================================

Pytania i odpowiedzi do przetargu:

W związku zapytaniem oferenta, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:


Pytania do przetargu 1
Pytanie 1. Jakie sankcje Zamawiający wyciągnie wobec Wykonawcy w przypadku jeżeli Wykonawca nie będzie wykonywał zapisów z opisu przedmiotu zamówienia załączonego do SIWZ w sprawie mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne niezgodnie z harmonogramem ?
Odpowiedź:  Czyszczenie i dezynfekcja pojemników wynika zarówno z opisu przedmiotu zamówienia jak również z umowy (§ 3 pkt 14), w przypadku jej nie przestrzegania przewidziane są kary umowne zawarte w  §13 projektu umowy.

Pytanie 2. Czy Zamawiający żąda dowodów mycia i dezynfekcji pojemników z podaniem dat mycia i dezynfekcji, ilości umytych pojemników, które to wymogi są określone w SIWZ?
Jeżeli tak proszę , aby Zamawiający precyzyjnie określił sposób przedstawienia dowodów mycia i dezynfekcji pojemników z terenu Gminy Osie podczas wykonywania kontraktu.
Odpowiedź: Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Rozdz. VI pkt 3 c) Wykonawca winien posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie przedmiotowej czynności . W celu potwierdzenia wykonania przedmiotowej czynności dokumenty winny zostać udostępnione Zamawiającemu na jego wezwanie.

Pytanie 3. Czy Wykonawca wykazując w ofercie dwa samochody EURO 5 będzie musiał wykonać zadanie przy pomocy tych pojazdów i bezwzględnie przestrzegać zapisów SIWZ w tej sprawie ?
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w SIWZ i umowie. Zgodnie z zapisem zawartym w Rodz. VI pkt. 3 b) SIWZ  w sprawie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi posiadać co najmniej 2 pojazdy bezpylne przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 do 18 Mg z funkcją kompaktującą z normą emisji spalin minimum EURO 5. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. nr 3 do SIWZ). Również w § 2 pkt 7 projektu umowy zawarto zapis iż Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług pojazdami zgłoszonymi w ofercie przetargowej.

Pytanie 4. Jakie sankcje grożą Wykonawcy jeżeli zamiast dwóch pojazdów EURO 5 wykazanych w ofercie będą wykorzystane inne np. EURO 3 ?
Odpowiedź:  Zgodnie z zapisem zawartym w Rodz. VI pkt. 3 b) SIWZ  w sprawie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi posiadać co najmniej 2 pojazdy bezpylne przystosowane do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych o dopuszczalnej masie całkowitej od 12 do 18 Mg z funkcją kompaktującą z normą emisji spalin minimum EURO 5. W § 2 pkt 7 projektu umowy zawarto zapis iż Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług pojazdami zgłoszonymi w ofercie przetargowej. W przypadku wykorzystywania przy świadczeniu usługi innego sprzętu niż wskazanego w ofercie mają zastosowanie zapisy § 13 umowy z Wykonawcą – kary umowne.


Pytanie 5. Proszę wyjaśnić punkt 3 b OPZ „ Zbiórka odpadów selektywnych winna odbywać się z częstotliwością jeden raz w miesiącu lub częściej, jeżeli zajdzie taka potrzeba” . Proszę wyjaśnić czy Wykonawca ma uwzględnić w kalkulacji oferty przetargowej odbiór odpadów selektywnie zbieranych z całego terenu Gminy Osie czy odbiór odpadów selektywnie zbieranych z części terenu Gminy Osie i ile razy w czasie trwania umowy taka zbiórka może zostać wykonana na wezwanie Zamawiającego.
Odpowiedź: Wykonawca odpowiedzialny jest za odbiór odpadów selektywnych z terenu całej Gminy Osie. Zamawiający w żadnym miejscu dokumentacji przetargowej nie dzieli gminy na części. W poprzednich latach nie wystąpiła potrzeba zwiększenia częstotliwości zbiórki odpadów selektywnych, jednak Wykonawca nie może wykluczyć takiej sytuacji. Ponadto w Rozdz. XVIII SIWZ Zamawiający przewiduje  zmiany umowy między innymi w przypadku wystąpienia okoliczności, których działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a łączna wartość zmian nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.


Pytanie 6. Proszę wyjaśnić punkt 4 OPZ „Zamawiający dopuszcza możliwość uruchomienia mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Osie. Zbierane byłyby następujące odpady komunalne: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony i odpady wielkogabarytowe w terminach podanych wcześniej do wiadomości mieszkańców, w wyznaczonym punkcie w sołectwie z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku”.
Proszę , aby Zamawiający wyraźnie wskazał, czy mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na ternie Gminy Osie zostanie uruchomiony czy też nie , ponieważ mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów ma istotny wpływ na cenę oferty przetargowej ?
Odpowiedź: W poprzednich latach nie wystąpiła potrzeba uruchamiania mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, co związane było   ze sprawnym działaniem  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Osiu. Niemniej jednak, Wykonawca winien przewidzieć taką sytuację. Ponadto w Rozdz. XVIII SIWZ Zamawiający przewiduje  zmiany umowy między innymi w przypadku wystąpienia okoliczności, których działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a łączna wartość zmian nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

================================================

W związku zapytaniem oferenta, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie:
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w SIWZ w pkt. 4 - Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wskazano, że jednym z rodzajów odpadów, który należy odbierać od mieszkańców Gminy Osie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych są odpady o kodzie 16 01 03 - Zużyte opony.
Biorąc pod uwagę fakt, że przedmiotowe zadanie dotyczy odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz to, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie - Rozdział 4, § 7, ust. 7) ,,właściciele nieruchomości,. na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości…” zwracamy się z prośbą o doprecyzowania powyższego zapisu o odbieraniu zużytych opon, w taki sposób aby było jasne, że mieszkańcy mogą oddawać tylko i wyłącznie zużyte opony pochodzące z posesji indywidualnych np. zużyte opony rowerowe, zużyte opony motorowerowe, zużyte opony od samochodów osobowych. Do tego rodzaju wskazanych w SIWZ odpadów w żadnym wypadku nie należą odpady zużytych opon od samochodów ciężarowych, samochodów dostawczych, ciągników rolniczych i wszelkiego rodzaju maszyn rolniczych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstwo - gospodarstwo rolnicze).

Odpowiedź:  Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz.391): „Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”. Odpady powstające w ramach działalności gospodarczej i w gospodarstwach rolnych są odpadami powstającymi z tytułu prowadzenia tej działalności, a nie bytowania ludzi. Gospodarstwo rolne w części, w której zamieszkuje osoba prowadząca to gospodarstwo, oraz jego rodzina, klasyfikuje się jako nieruchomość zamieszkałą i z takiej nieruchomości jest zapewniony odbiór odpadów komunalnych. Natomiast opony od samochodów ciężarowych, samochodów dostawczych, ciągników rolniczych i wszelkiego rodzaju maszyn rolniczych w ramach indywidualnych umów powinny być przekazywane podmiotom, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia.


================================================

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych :

Gmina Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

Osie, 28.10.2016 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr ROŚBiGK.271.6.2016.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.
 
INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:   
820 000,00 zł brutto
II) Kryterium : Kryterium I : cena,
Kryterium II : Zintegrowany system bieżącego rozliczania realizacji usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (tablet u kierowcy, który odnotowuje odbiór odpadów w danej lokalizacji z możliwością dodawania notatek oraz dokumentacji fotograficznej), pozwalający na identyfikację daty, i godziny realizacji usługi z możliwością podglądu przez Zamawiającego powyższego systemu.

Oferty złożone w wyznaczonym terminie :
1.    Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie
Kryterium I :     Cena : 45 150,00 miesięcznie brutto
Kryterium II : Zintegrowany system bieżącego rozliczania realizacji usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (tablet u kierowcy, który odnotowuje odbiór odpadów w danej lokalizacji z możliwością dodawania notatek oraz dokumentacji fotograficznej), pozwalający na identyfikację daty, i godziny realizacji usługi z możliwością podglądu przez Zamawiającego powyższego systemu – Tak , posiada.

Termin wykonania zamówienia : 01.01.2017 r. – 30.06.2018 r.
Termin płatności : 30 dni od daty wystawienia faktury.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski=================================================


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”


Znak sprawy: ROŚBiGK.271.6.2016.ZP                                                Osie, 14.11.2016 r.
   
                       
               INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”.


1.    Działając na podstawie art. 92 ust. 1  Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Ul. Ciepła 4
86-100 Świecie

Cena oferty : 45 150,00 zł miesięcznie brutto.

2.    Tryb postępowania:  przetarg nieograniczony

W powyższym postępowaniu złożono jedną ofertę, której przyznano w I kryterium cena – 85 pkt, a w II kryterium : zintegrowany system bieżącego rozliczania realizacji usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (tablet u kierowcy, który odnotowuje odbiór odpadów w danej lokalizacji z możliwością dodawania notatek oraz dokumentacji fotograficznej), pozwalający na identyfikację daty, i godziny realizacji usługi z możliwością podglądu przez Zamawiającego powyższego systemu  – 15 pkt.
Łącznie firma uzyskała 100 pkt.

3.    Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

4.    Nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

5.    Nie odrzucono żadnego Wykonawcy.

6.    Nieustanowiono dynamicznego systemu zakupów.Wójt Gminy Osie
Michał GrabskiOdpowiada za treść: Anna Pawlak
Opublikował: Anna Pawlak (17 października 2016, 11:49:22)

Ostatnia zmiana: Anna Pawlak (18 listopada 2016, 10:35:16)
Zmieniono: Dodano wynik postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 363

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij