Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

zamówienie na:

„ Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nim podczas przewozu do Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 na trasie Osie –Stara Rzeka - Radańska - Osie Wybudowania - Osie”.

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK. 271.4.2016.ZP
wartość: Poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 5 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2 wykonawcy Usługi Transportowe Stanisław Betyna , ul. Gwarna 9, 86-150 Osie: kryterium cena 1,92 zł/km brutto, kryterium termin płatności faktury: 30 dni.                                                                                                                                                           Osie, 27.06.2016 r.
ROŚBiGK.271.4.2016.ZP
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
„Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nim podczas przewozu do Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 na trasie Osie -Stara Rzeka - Radańska - Osie Wybudowania – Osie”.

Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 104631 - 2016; data zamieszczenia: 27.06.2016


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie , ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, faks 52 3329540.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.osie.pl, www.bip.osie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nim podczas przewozu do Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 na trasie Osie -Stara Rzeka - Radańska - Osie Wybudowania - Osie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa polegająca na dowozie i odwozie dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi przez dodatkowego opiekuna do i z Zespołu Szkół w Osiu na i z zajęć szkolnych zgodnie z planem zajęć tych placówek. Usługa ma być wykonywana środkiem transportu osobowego umożliwiającego przewóz minimum 14 osób. Przewidywana średnio dzienna ilość kursów na trasie wynosi dwa, a przewidywana ilość kilometrów wynosi 130 .W zależności od potrzeb - organizacji zajęć w szkołach w danym dniu ilość kursów i kilometrów może ulegać zmianie. Usługa wykonywana będzie w trakcie trwania zajęć w roku szkolnym w latach 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Koordynatorem przewozów jest Urząd Gminy Osie w imieniu którego działa dyrektor Zespołu Szkół w Osiu, który będzie jednocześnie potwierdzać rzeczywistą ilość wykonanej usługi - przejechanych kilometrów oraz nadzorował prawidłowość wykonywanej usługi zgodnie z umową oraz SIWZ. Dowożenie do Zespołu Szkół w Osiu na zajęcia szkolne i odwożenie będzie się odbywać zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora placówki. Dokładana ilość uczniów będzie podana przez Dyrektora. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt: a) utrzymać w należytym porządku i czystości autobus, b) przestrzegać przepisy BHP i p.poż, c) ubezpieczyć autobus i dzieci na czas przewozów z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, d) ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia, e) oznaczyć autobus na czas przewozów, że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych.
II.1.5) nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2000,00 -zł (słownie: dwa tysiące zł). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 6) Sposób przekazania: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Osiu Nr 48 8169 0006 0010 5431 2000 0030. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia dotyczące prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób - licencję na przewóz osób;
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli wykaże, że spełnia wymagania w zakresie: - dysponowania co najmniej jednym autobusem z liczbą miejsc siedzących min. 14 /sprawnym technicznie/ przystosowanym do przewozu osób niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, - dysponuje osobami z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ten warunek, jeżeli przedstawi oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1 wypełniony i podpisany przez oferenta 2. dowód wniesienia wadium 3. oświadczenie, że oferent spełnia warunki postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 4.parafowany projekt umowy 5.oświadczenie o dysponowaniu zasobami innych podmiotów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 952 - Termin płatności - 5
IV.2.2) nie przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach: 1) zmianie może ulec zakres przedmiotu umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana trasy przejazdów, 2) Wysokość stawki za 1 km przewozu wraz z opieką na czas przewozu może ulec zmianie w przypadku udokumentowanych zmian cen paliwa lub innych składników cenotwórczych po negocjacji stron zakończonych aneksem do niniejszej umowy jednak nie wcześniej jak po upływie jednego roku od dnia podpisania umowy, a następnie nie częściej jak po upływie jednego roku od ostatniej zmiany ceny. 3) Zmiany obligatoryjne spowodowane nowelizacją przepisów prawnych, mających zastosowanie przy realizacji umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osie.pl, www.bip.osie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


Dokumentacja przetargowa do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu  Pobierz >>> (508kB) pdf
Formularz ofertowy Pobierz >>> (204kB) pdf
Formularz ofertowy POPRAWIONY Pobierz >>> (207kB) pdf
Projekt umowy Pobierz >>> (203kB) pdf
SIWZ Pobierz >>> (297kB) pdf
Zał. 3 Pobierz >>> (257kB) pdf
Zał. 4 Pobierz >>> (345kB) pdf
Zał. 5 Pobierz >>> (413kB) pdf
Zał. 6 Pobierz >>> (249kB) pdf
Zał. 7 Pobierz >>> (440kB) pdf
Zał. 8 Pobierz >>> (443kB) pdfOdpowiada za treść: Anna Pawlak
Opublikował: Anna Pawlak (27 czerwca 2016, 12:20:56)

Ostatnia zmiana: Anna Pawlak (25 lipca 2016, 12:13:55)
Zmieniono: Dodano wybór Wykonawcy.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 222

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij