Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej w Osiu

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.3.2016.ZP
wartość: Poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 2 marca 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2 Konsorcjum I.Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD Henryk Taczyński Skurgwy 17, 86-318 Rogóźno, II. TACZBUD-BIS Mariusz Taczyński ul. Jodłowa 16, 86-300 Grudziądz za cenę 1 678 388,27 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy. Osie, 05.02.2016 r.
ROŚBiGK.271.3.2016.ZP
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

                   „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej w Osiu”.

Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 25428 - 2016; data zamieszczenia: 05.02.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V    zamówienia publicznego
    zawarcia umowy ramowej
    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie , ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, faks 52 3329540.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.osie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej w Osiu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane we wsi Osie pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej w Osiu. Obiekt pełni funkcję oświatową dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego. Teren posiada niezbędne sieciowe uzbrojenie techniczne. W ramach inwestycji przewiduje się: Roboty rozbiórkowe; Przebudowę części obiektu; Rozbudowę obiektu - pow. 290,5 m2; Roboty branży elektrycznej; Roboty branży C.O. i wod.-kan.;
UWAGA! Dokumentacja projektowa dotyczy również termomodernizacji części szkoły, natomiast postępowanie przetargowe dotyczy przebudowy, rozbudowy oraz rozbiórki, nie dotyczy termomodernizacji !.

II.1.5)
V    przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•    Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.12.00-2, 45.33.20.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 50 000,- zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: k-to Urzędu Gminy Osie Nr 48 8169 0006 0010 5431 2000 0030 w Banku Spółdzielczym Osie wadium - Nazwa zadania 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia , wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 3c. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia. Wykonawca wykaże się , że w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej: a) jedną lub więcej prac (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegających na robotach budowlanych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (słownie : dwa miliony brutto) wykonanych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia , wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca wykaże dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej: - 1 kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego wykazu, wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót. Wzór umowy - projekt parafowany przez Wykonawcę. Dowód wniesienia wadium. Harmonogram rzeczowo-finansowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•    1 - Cena - 95
•    2 - Okres gwarancji – 5

IV.2.2)
     przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dokona zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi : wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych b) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego) c) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót d) zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osie.pl, www.bip.osie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


Dokumentacja przetargowa do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu Pobierz >>> (571kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie Pobierz >>> (325kB) pdf
Formularz ofertowy Pobierz >>> (278kB) pdf
Projekt umowy Pobierz >>> (473kB) pdf
Harmonogram Pobierz >>> (419kB) pdf
SIWZ Pobierz >>> (859kB) pdf
Ogłoszenie o zmianie SIWZ Pobierz >>> (401kB) pdf
Zał. 3a Pobierz >>> (255kB) pdf
Zał. 3b Pobierz >>> (325kB) pdf
Zał. 3c Pobierz >>> (245kB) pdf
Zał. 3d Pobierz >>> (307kB) pdf
Zał. 3e Pobierz >>> (101kB) pdf
Zał. 3f Pobierz >>> (472kB) pdf


Dokumentacja techniczna do pobrania:

Lokalizacja zadania Lokalizacja zadania
Przedmiar robót - budowlany Pobierz >>> (8332kB) pdf
Przedmiar robót - rozbiórka Pobierz >>> (38kB) pdf
Przedmiar robót - instalacje CO, wod-kan. Pobierz >>> (203kB) pdf
Przedmiar robót - instalacje elektryczne Pobierz >>> (276kB) pdf

Projekt techniczny budowlany cz.1 Pobierz >>> (7342kB) zip
Projekt techniczny budowlany cz.2 Pobierz >>> (7554kB) zip
Projekt techniczny - konstrukcja Pobierz >>> (8607kB) zip
Projekt techniczny - instalacje sanitarne Pobierz >>> (6269kB) zip
Projekt techniczny - instalacje elektryczne Pobierz >>> (5185kB) zip
STWIOR 1 Pobierz >>> (3475kB) zip
STWIOR 2 Pobierz >>> (215kB) pdf
STWIOR 3 Pobierz >>> (245kB) pdf=============================================


Osie, 15.02.2016 r.

ROŚBiGK.271.3.2016.ZP


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 32414 - 2016; data zamieszczenia: 15.02.2016

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 25428 - 2016 data 05.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, fax. 52 3329540.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
    W ogłoszeniu jest: o Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 3c. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia. Wykonawca wykaże się , że w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej: a) jedną lub więcej prac (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegających na robotach budowlanych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (słownie : dwa miliony brutto) wykonanych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
    W ogłoszeniu powinno być: o Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 3c. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia. Wykonawca wykaże się , że w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej: a) jedną lub więcej prac (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegających na robotach budowlanych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (słownie : dwa miliony brutto) każda robota.

 

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski


===================================================


Osie, 15.02.2016 r.


ROŚBiGK.271.3.2016.ZP.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE

treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540,
fax. 52 3329540.
Zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej w Osiu”.


Tekst, który należy zmienić:
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: pkt 5.2 )

    W SIWZ jest: Wiedza i doświadczenia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 3c. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia. Wykonawca wykaże się , że w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej:

a) jedną lub więcej prac (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegających na robotach budowlanych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (słownie : dwa miliony brutto) wykonanych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

•    W SIWZ powinno być: Wiedza i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

    Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 3c. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia. Wykonawca wykaże się , że w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej:

a) jedną lub więcej prac (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegających na robotach budowlanych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (słownie : dwa miliony brutto) każda robota.

 

 

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski


====================================================


PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU


W związku zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 10.02.2016 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie:
Zgodnie z uPzp oraz SIWZ pkt 12 zwracam się do Zamawiającego o wyjaśnienie - doprecyzowanie wymagań opisanych w dokumentacji przetargowej.
Zamawiający w dziale 5. "Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków" sformułował warunek wiedzy i doświadczenie w następujący sposób cyt.: „Wykonawca wykaże się, że w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej: a) jedną lub więcej prac (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegających na robotach budowlanych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2.000.000.00 zł (słownie: dwa miliony zł brutto) wykonanych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy”.
Czy zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli np. wartość robót wynosząca 3.000.000.00 zł została wykonana w 8 miesięcy?
Przy założeniu właśnie takiego stosunku okresu do wartości robót jednoznacznie można wykazać iż:
3 000 000,00  - 8 miesięcy
x - 6 miesięcy
więc w ciągu 6 miesięcy proporcjonalna wartość wykonanych robót wyniosła 2.250.000.00 zł w związku z czym spełnione zostały wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:
Zamawiający zmienił zapisy treści SIWZ w pkt 5.2 Wiedza i doświadczenia. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. oraz ogłoszeniu Rozdz.III.3) „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków” i dalej III.3.2) Wiedza i doświadczenie.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 3c. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia. Wykonawca wykaże się , że w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej: a) jedną lub więcej prac (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegających na robotach budowlanych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony brutto) każda robota.


================================================


W związku zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 12.02.2016 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1.
Stolarka okienna PCV – w poz. 87 przedmiaru widnieje 12 sztuk okien, wg projektu jest ich 13. Proszę o weryfikację i wskazanie liczby okien którą należy ująć w wycenie.
Odpowiedź:
W wycenie należy ująć 13 sztuk okien O5 - zgodnie z projektem.

Pytanie 2.
Proszę o doprecyzowanie materiałów i wymagań dla kraty osłonowej, która ma zostać zamontowana pod schodami zewnętrznymi (rys. Elewacja 3) oraz kraty montowanej wewnątrz budynku na parterze przy schodach obok toalet.
Odpowiedź:
Konstrukcja z profili stalowych lakierowanych lakierem poliestrowym w kolorze wg palety RAL - dokładny kolor uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji. Wypełnienie: siatka karbowana o wymiarach 30 x 30 z drutu stalowego fi 3mm malowanego lakierem poliestrowym wg palety RAL - dokładny kolor uzgodnić z Inwestorem na etapie realizacji.
Kraty zewnętrzne wyposażyć w trzy "furtki" wejścia - wyposażone w zawiasy, klamki i zamki. Krata wewnętrzna stała osłona schodów - wyposażyć w pochwyt schodów wewnętrznych. Wymiary do wyceny odczytać z rysunków w skali, rzeczywiste wymiary sprawdzić na budowie.

Pytanie 3.

Proszę o dopisanie do przedmiaru pochwytu na ścianę, który ma zostać zamontowany na schodach zewnętrznych (rys. Elewacja 3).
Odpowiedź:
W wycenie należy ująć również pochwyt przyścienny dla schodów zewnętrznych. Cenę należy uwzględnić w pozycji balustrady przedmiaru (komplet balustrada zewnętrzna łącznie z pochwytem przyściennym). Przy mocowaniu balustrad i pochwytów należy zachować prześwit, dystans miedzy pochwytami w świetle 128 cm nie mniej niż 125 cm.

Pytanie 4.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kabin sanitarnych i prysznicowych z płyt HPL grubości 8 lub 12mm?
Odpowiedź:
Kabiny sanitarne należy wykonać z płyt LPW grubości 28 mm. Płyta LPW - wiórowa, to sprasowane w warunkach wysokiej temperatury oraz ciśnienia z udziałem środków wiążących wióry drzewne. Jej wierzchnią warstwę stanowi dekoracyjne pokrycie melaminowe w bogatej palecie kolorów. Płyty wilgocioodporne.  Proszę zastosować jeden z systemów dedykowany specjalnie dla szkół. Kolory kabin uzgodnić należy z Inwestorem na etapie realizacji. Dobór koloru z palety podstawowej.


=================================================

W związku zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 10.02.2016 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:


Starając się o uzyskanie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu proszę o wyjaśnienie SIWZ w następującym zakresie:

1.    Czy Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.
Odpowiedź: Zamawiający dysponuje prawomocnym pozwoleniem na budowę. Pozwolenie na budowę zostanie dołączone jako plik .pdf do dokumentacji do pobrania.

2.    Prosimy o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zadania oraz pozyskanie opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Nadzoru Budowlanego leży po stronie Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wystąpi do Nadzoru Budowlanego o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie po odbiorze budynku oraz po otrzymaniu od Wykonawcy wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

3.    W związku z zapisami zawartymi w §3 pkt. 1. 1 wzoru umowy prosimy o uzupełnienie zapisów o ilość dni od dnia podpisania umowy np. 7 dni lub wskazanie daty w jakiej zostanie przekazany plac budowy.
Odpowiedź: Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

4.    Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający dołączył do SIWZ dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia.

5.    Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odpowiedź: Zamawiający posiada wszelkie dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia.

6.    Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź: Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie
końcowej faktury VAT, która zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego kosztorysu
powykonawczego oraz protokołu odbioru końcowego.

7.    Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.
Odpowiedź: W pkt 23 SIWZ, a także projekcie umowy Zamawiający zawarł zapis, że Zamawiający dokona zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, m.in. w następujących przypadkach:
b) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego)
d) zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano
Zamawiającego.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie
końcowej faktury VAT, która zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego kosztorysu
powykonawczego oraz protokołu odbioru końcowego.

8.    Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.
Odpowiedź: Termin wykonania robót może ulec zmianie w przypadkach opisanych w §3 projektu umowy i powtórzonych w  pkt 23 SIWZ oraz Rozdz. IV.3 ogłoszenia.
Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowej faktury VAT, która zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego kosztorysu powykonawczego oraz protokołu odbioru końcowego.

9.    Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnił wszystkie znane sobie dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy.
Termin wykonania robót może ulec zmianie w przypadkach opisanych w §3 projektu umowy i powtórzonych w  pkt 23 SIWZ oraz Rozdz. IV.3 ogłoszenia.
Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowej faktury VAT, która zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego kosztorysu powykonawczego oraz protokołu odbioru końcowego.

10.    Prosimy o potwierdzenie, że data zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jest równoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie oraz pozwala na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robót lub nieobecności przedstawicieli komisji. Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi.
Odpowiedź: Zakończenie robót winno nastąpić do dnia 30.09.2016 r. Zgłoszenie przez wykonawcę (Kierownika budowy) wpisem do Dziennika Budowy o gotowości do odbioru jest równoznaczne z terminem wykonania przedmiotu umowy.

11.    Projekt umowy § 8 - Kary umowne - brak zapisu o karach umownych płaconych przez Zamawiającego np. z tytułu zwłoki w przekazaniu placu budowy, za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w robotach, gdy Zamawiający nie zwalnia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wnosimy o uzupełnienie zapisów we wzorze umowy.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

12.    W nawiązaniu do zapisów SIWZ pkt. 18.5 oraz zapisów oraz pkt. 3 Opisu technicznego Wykonawca wskazuje, że zgodnie z Art. 29 PZP to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Na etapie przetargu Wykonawca nie jest w stanie zbadać kompleksowo całej dokumentacji projektowej. Projekt jest sporządzony przez uprawnionego architekta i to on ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za błędy w przygotowanej dokumentacji. Zamawiający nie może nakładać na wykonawców obowiązku ujęcia w cenie wszystkich kosztów niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej. Potwierdza to orzecznictwo KIO: Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11:"Zatem     Izba    zwróciła również uwagę na obowiązek wykonawców dokonania wizji lokalnej. Powyższe postanowienia specyfikacji potwierdzają, że Zamawiający nie dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny wyczerpujący. Tak sprecyzowanymi zapisami specyfikacji Zamawiający przerzucił na wykonawców, ciążący na nim ustawowy obowiązek precyzyjnego i dokładnego określenia opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający obciążył w ten sposób wykonawców wykonaniem obowiązku, który w świetle ustawy ciąży na Zamawiającym". Ustalone wynagrodzenie winno zawierać wszystkie elementy kosztów wykonania zamówienia opisane w SIWZ i w umowie, a nie do prac, których SIWZ nie obejmuje, a zatem których umowa nie przewiduje. Wobec powyższego wykonawca wnosi o: wykreślenie słowa „wszelkie” w pkt 18.5 SIWZ jako sprzecznego z prawem.

Odpowiedź:  Zgodnie z art.29 Pzp Zamawiający dokonał wszelkich starań w celu opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń oraz z uwzględnieniem ilości zamawianych dóbr lub usług. Przedmiot zamówienia został ściśle określony w § 1 ust. 2 umowy.  Na tym etapie postępowania art. 38 p.z.p. w związku z art. 354 § 2 k.c. nie tylko daje wykonawcy uprawnienie, ale także nakłada na niego obowiązek zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Czynności tej nie można zrealizować bez przeprowadzenia analizy dokumentacji projektowej. Zaniechanie tej powinności może być podstawą zarzucenia wykonawcy niedochowania należytej staranności wymaganej od przedsiębiorcy przez art. 355 § 2 k.c.
Zamawiający wyjaśnia, że jego intencją nie jest nałożenie na wykonawców obowiązku ujęcia w cenie wszelkich kosztów niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, ale jedynie tych kosztów, które podmiot profesjonalnie działający na rynku jest w stanie przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.
Dodatkowo w Rozdz.II.1.5 SIWZ Zamawiający zawarł zapis, że dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający nie nakazał dokonania wizji lokalnej.
Zamawiający podkreśla też fakt, że rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie końcowej faktury VAT, która zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego kosztorysu powykonawczego oraz protokołu odbioru końcowego.
Wobec powyższego Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

13.    Zarówno w SIWZ jak i projekcie umowy brakuje przesłanek do zmiany umowy Wykonawca wnosi o dopisanie m.in.:
1)    wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
2)    wysokości wynagrodzenia z uwagi na:
a)    zwiększony zakres robót - roboty uzupełniające lub wynikające ze zmiany dokumentacji projektowej,
b)    ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
3)    w przypadku zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4)    zmiany osób uczestniczących w procesie budowlanym
5)    o możliwość zmiany ceny w przypadku, gdy na skutek przedłożona dokumentacji projektowa zawierać będzie wady, przez co konieczne stanie się wprowadzenie robót zamiennych
Odpowiedź: Zamawiający biorąc pod uwagę okres realizacji robót tj. od 1.05.2016 do 30.09.2016 r. oraz kosztorysowe rozliczenie robót, a także możliwość udzielenia zamówień uzupełniających i możliwość zmiany umowy w przypadku   następstw zdarzeń losowych nie widzi dalszej potrzeby rozszerzenia przesłanek do zmiany umowy. Wobec powyższego Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ i projektu umowy bez zmian.

14.    Prosimy o udostępnienie dokumentacji w formacie DWG.
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją w formacie dwg a jedynie w formacie pdf. Projektant może udostępnić wybranemu w wyniku rozstrzygniętego przetargu wykonawcy, kluczowe rysunki np. projekt zagospodarowania terenu w formie pliku dwg.

15.    Prosimy o potwierdzenie, że wysokość całkowita kabin sanitarnych ze stopkami ma wynosić
2,0 m.
Odpowiedź: Całkowita wysokość kabin sanitarnych wynosi standardowo 203,0 do 205,0 cm i takie powinny być zastosowane.

16.    Prosimy o podanie kolorystyki kabin sanitarnych lub potwierdzenie, że będą to kolory z palety podstawowej bez dopłaty.
Odpowiedź: Kolory kabin uzgodnić należy z Inwestorem na etapie realizacji. Dobór koloru z palety podstawowej.

17.    Prosimy o wyrażenie zgody na wykonanie ścian kabin systemowych z płyty standartowej gr. 24mm wykończonej laminatem.
Odpowiedź: Kabiny należy wykonać z płyt LPW grubości 28 mm. Płyta LPW - wiórowa, to sprasowane w warunkach wysokiej temperatury oraz ciśnienia z udziałem środków wiążących wióry drzewne. Jej wierzchnią warstwę stanowi dekoracyjne pokrycie melaminowe w bogatej palecie kolorów. Płyty wilgocioodporne.  Proszę zastosować jeden z systemów dedykowany specjalnie dla szkół.

18.    Prosimy o podanie wyposażenia kabin sanitarnych np. indykator zajętości, wieszak itp.
Odpowiedź: Należy każdą z kabin wyposażyć w indykator zajętości i wieszak.

19.    Prosimy o potwierdzenie, że zakres oferty nie obejmuje wyposażenia w akcesoria łazienek ogólnodostępnych takie jak, kosze na śmieci, dozowniki mydła, szczotki wc, podajniki papieru, lustra itp.
Odpowiedź: Zakres oferty nie obejmuje akcesoriów łazienkowych ruchomych, a obejmuje wszystkie elementy stałe typu umywalki, miski ustępowe, armatura itp.

20.    Prosimy o potwierdzenie, że zakres oferty nie obejmuje wyposażenia klas lekcyjnych w ławki, krzesła tablice itp.
Odpowiedź: Zakres oferty nie obejmuje wyposażenia ruchomego klas (umeblowanie).

21.    W nawiązaniu do zapisów pkt. 3 SIWZ opisującego przedmiot zamówienia prosimy o potwierdzenie, że zakres oferty nie obejmuje wykonania wzmocnienia spękanych murów, wzmocnienia nadproży oraz przemurowania ścian i ubytków, remont schodów zewnętrznych i studzienek okiennych części budynku podlegającej termomodernizacji.
Odpowiedź: Zakres oferty został określony w przedmiarze robót i nie obejmuje żadnych elementów dotyczących termomodernizowanej części szkoły (termomodernizacja dotyczy starego skrzydła szkoły).

22.    Prosimy o podanie wzoru i koloru luksferów.
Odpowiedź: Należy zastosować pustaki szklane (luksfery): bezbarwne, matowe, nieprzezierne.

23.     Z uwagi na konieczność dogłębnej analizy dokumentacji zwracamy się z prośbą o przesuniecie
terminu składania ofert o 10 dni.
Odpowiedź: Zamawiający ogłosił przetarg w dniu 5.02.2016 r. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 02.03.2016 r. Odpowiedzi na powyższe pytania udzielono w dniu 15.02.2016 r. Jest to wystarczający czas na przygotowanie i złożenie oferty, toteż Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert o 10 dni.

=============================================================

W związku zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 15.02.2016 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1. W STWIOR br. elektrycznej (str. 3, pkt 4.4. 3.9) wśród przewodów które należy użyć w wykonywanej instalacji, wymieniony jest przewód HDGS 2x1mm2. Brak ww. przewodu w przedmiarze. Przewód ten jest wykorzystywany do instalacji ppoż, której wykonanie nie jest przedmiotem przetargu. Proszę o wyjaśnienie i ewentualne zmiany w przedmiarze.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w projekcie i przedmiarze nie ma w/w przewodu. Nie należy go przyjmować.

Pytanie 2. Ponieważ montowane są dwie nowe szafy rozdzielcze, w rozdzielni głównej należy dołożyć zabezpieczenie. Proszę o dopisanie pozycji do przedmiaru.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zabezpieczenie należy przyjąć zgodnie z z opisem w  pkt. 2.4. dokumentacji.

Pytanie 3. Brak opisu i rysunków instalacji elektrycznej dla układu wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opis znajduje się w dokumentacji w pkt. 2.12

=============================================================

W związku zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 16.02.2016 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie.  Czy certyfikat ENEC na zastosowane w projekcie oprawy jest konieczny?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że certyfikat jest wymagany.


=============================================================

W związku zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 17.02.2016 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1. Jaki standard białego montażu przyjąć do wyceny (miski wiszące/kompaktowe, umywalki wiszące/stojące/nablatowe, pisuary ze spłukiwaniem elektronicznym/manualnym – proszę o określenie przykładowego typu lub serii przyborów dla osób sprawnych i niepełnosprawnych),
Odpowiedź:  Zapis w dokumentacji technicznej punkt 4.2. "Urządzenia sanitarne tj. umywalki, zlewozmywaki, miski ustępowe, pisuary zostaną zainstalowane wg wyboru Inwestora. "
Do wyceny należy przyjąć  miski wiszące, umywalki wiszące, pisuary ze spłukiwaniem manualnym.

Pytanie 2.  Jaki standard armatury przyjąć do wyceny (tj. rodzaj baterii i sposób spłukiwania misek i pisuarów,
Odpowiedź:  Zapis w dokumentacji technicznej punkt 4.1. "W projektowanych sanitariatach na parterze i piętrze należy zastosować baterie z opóźnieniem czasowym.
Czas wypływu wody po otwarciu ok. 15 sek., wypływ nominalny regulowany z nastawieniem 3 l/min. w wykonaniu odpornym na wandalizm.
Zastosować baterię z autoblokadą zapobiegającą ograniczaniu wypływu. "

Pytanie 3. 
Dot. poz. 2.24 - jaki przyjąć do wyceny zawór pierwszeństwa? Proszę o podanie modelu,
Odpowiedź:  Przyjąć zawór Dn25. Model i producent wg wyboru oferenta.

Pytanie 4.   Jakiej pojemności przyjąć do wyceny podgrzewacze wody? Proszę też o podanie przykładowego typu.
Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć podgrzewacz elektryczny z niezbędną armaturą odcinającą i zabezpieczającą o pojemności nie mniejszej niż 40 dm3.
Dla pomieszczania na I piętrze KLASA III dopuszcza się zastosowanie podgrzewacza przepływowego.

Pytanie 5.  Dot. poz. 4.22 i 4.23 przedmiaru – jakich urządzeń dokładnie dotyczą te pozycje? Proszę o podanie przykładowych typów podgrzewaczy i określenie ich parametrów,
Odpowiedź: 
Pozycja 4.22 . Podgrzewacz wody dla pomieszczeń WC dla parteru i dla I piętra.
Pozycja 4.23. Podgrzewacz wody dla pomieszczania na I piętrze KLASA III, umywalka w sali zajęć plastycznych.
Model i producent wg wyboru oferenta.

Pytanie 6.  Dot. poz. 2.29 przedmiaru – jakie pompy przyjąć do wyceny? Proszę o podanie parametrów (przepływu i wysokości podnoszenia).
Odpowiedź: Są to pompy obiegu zasilania instalacji grzejnikowego, zasilania wymiennika glikol - woda, oraz pompa obiegu glikolowego.


=============================================================


W związku zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 18.02.2016 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1. Proszę o podanie dokładnych parametrów dla wymiennika woda/glikol.
Odpowiedź: Wymiennik typ płytowy glikol - woda.
Strona grzewcza medium woda z istn. kotłowni o paramentach 75/55 St C. Strona wtórna glikol 40 % o parametrach 70/50 st C. Ciepło od strony wtórnej 25,3 kW.
Proponuje się wykonanie wymiennika przeciwprądowego.

Pytanie 2. Proszę o podanie dokładnych parametrów doboru pomp obiegowych przy wymienniku ciepła.
Odpowiedź:  Pompa zasilania wymiennika woda 75/55 St C, 25,3 kW.
Pompa wtórna wymiennika glikol 70/50 St C, 25,3 kW.


=============================================================


W związku zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 25.02.2016 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1.   W opisie technicznym architektury widnieje zapis, że drzwi wewnętrzne mają mieć wypełnienie typu „plaster miodu”. Wg informacji powziętych od wytwórców stolarki drzwiowej, w drzwiach o takiej konstrukcji nie ma możliwości zamontowania bulaja. Czy w wycenie należy uwzględnić drzwi wewnętrzne z wypełnieniem płytą otworową czy zrezygnować z montażu bulajów?
Odpowiedź: W drzwiach, gdzie one są przewidziane (zestawienie stolarki drzwiowej) należy zamontować BULAJE. Do wyceny należy przyjąć drzwi systemowe wyposażone w nie.

Pytanie 2. Proszę o informację malowania jakich krat i balustrad dotyczy pozycja 116 z przedmiaru „rozbudowa”. Czy nie jest ona powtórzeniem wcześniejszych pozycji przedmiarowych dotyczących montażu gotowych balustrad i krat (już pomalowanych)?
Odpowiedź: Poz. 116 dotyczy malowania balustrady istniejącej widocznej na rysunku A-18.


=============================================================


Osie, 02.03.2016 r.


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.3.2016.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej w Osiu”


INFORMACJA

z otwarcia ofert


Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015, poz. 2164), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej w Osiu”


prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2 000 000,00 zł brutto

II) Kryterium : cena, okres gwarancji

Oferty :

1. Malarstwo – Tapeciarstwo Usługi Remontowo-Budowlane Stosik Leszek

Ul. Dworcowa 9A, 86-150 Osie, cena oferty brutto 1 850 000,00 zł okres gwarancji 60 mies.

2. Konsorcjum: I. Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD Henryk Taczyński z siedzibą Skurgwy 17, 86-318 Rogóźno , II. TACZBUD-BIS Mariusz Taczyński ul. Jodłowa 16, 86-300 Grudziądz

cena oferty brutto 1 666 037,67 zł okres gwarancji 60 mies.

3. BWJ INWESTYCJE Sp. z o.o.

Ul. Toruńska 109, 85-844 Bydgoszcz, cena oferty brutto 1 683 773,38 zł okres gwarancji 60 mies.

4. REMBUD Arkadiusz Niebojewski

Mały Rudnik 5a, 86-302 Grudziądz 4, cena oferty brutto 1 999 071,04 zł okres gwarancji 60 mies.

5. INSTALMONT PB Sp. z o.o. Sp.k

Plac Poniatowskiego 5,86-120 Pruszcz, cena oferty brutto 1 523 907,64 zł okres gwarancji 60 mies.

6. PROF.-BUD Jarosław Bąk

Ul. Modrakowa 5, 86-105 Świecie, cena oferty brutto 1 697 970,67 zł okres gwarancji 60 mies.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


===========================================================

Osie, 18.03.2016 r.
ROŚBiGK.271.3.2016.ZP

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami)

1.    ZAMAWIAJĄCY : GMINA OSIE
2.    PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:
Biuletyn Zamówień Publicznych: nr 25428 – 2016 z dnia 05.02.2016 r.
3.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
„Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej w Osiu”
4.    TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony
5.    WYKAZ WYKONAWCÓW , KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WARZ ZE STRESZCZENIEM OCENY I PUNKTACJA OFERT :

a.    Malarstwo – Tapeciarstwo Usługi Remontowo-Budowlane Stosik Leszek
Ul. Dworcowa 9A, 86-150 Osie,
 ilość punków w kryterium cena: 86,19 pkt, kryterium okres gwarancji: 5 pkt , razem 91,19 pkt
b.    Konsorcjum: I Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD Henryk Taczyński z siedzibą Skurgwy 17, 86-318 Rogóźno ,  II TACZBUD-BIS Mariusz Taczyński ul. Jodłowa 16, 86-300 Grudziądz
ilość punków w kryterium cena: 95 pkt, kryterium okres gwarancji: 5 pkt , razem 100 pkt
c.    BWJ INWESTYCJE Sp. z o.o.
Ul. Toruńska 109, 85-844 Bydgoszcz,
ilość punków w kryterium cena: 94,70 pkt, kryterium okres gwarancji: 5 pkt , razem 99,70 pkt
d.    REMBUD Arkadiusz Niebojewski
Mały Rudnik 5a, 86-302 Grudziądz 4, oferta odrzucona
e.     INSTALMONT PB Sp. z o.o. Sp.k
Plac Poniatowskiego 5,86-120 Pruszcz, oferta odrzucona
f.    PROF.-BUD Jarosław Bąk
Ul. Modrakowa 5, 86-105 Świecie
ilość punków w kryterium cena: 93,90 pkt, kryterium okres gwarancji: 5 pkt , razem 98,90 pkt.

6.    Wybór oferty najkorzystniejszej:
Konsorcjum: I Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD Henryk Taczyński z siedzibą Skurgwy 17, 86-318 Rogóźno ,  II TACZBUD-BIS Mariusz Taczyński ul. Jodłowa 16, 86-300 Grudziądz

7.    Uzasadnienie wyboru oferty :
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta złożona zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ. Cena oferty nie przekracza wielkości kwot zaplanowanych na sfinansowanie zamówienia.
Oferta uzyskała  największą ilość punktów.

Zamieszczono na stronie internetowej : www.osie.pl, www.bip.osie.pl w dniu 18.03.2016 r.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski==========================================

Osie, 31.03.2016 r.
ROŚBiGK.271.3.2016.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej w Osiu”.

Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych:  72376 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 25428 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, faks 52 3329540.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej w Osiu..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane we wsi Osie pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej w Osiu. Obiekt pełni funkcję oświatową dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego. Teren posiada niezbędne sieciowe uzbrojenie techniczne. W ramach inwestycji przewiduje się: Roboty rozbiórkowe; Przebudowę części obiektu; Rozbudowę obiektu - pow. 290,5 m2; Roboty branży elektrycznej; Roboty branży C.O. i wod.-kan.;.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.12.00-2, 45.33.20.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    Konsorcjum: I Zakład Ogólnobudowlany TACZBUD Henryk Taczyński , II TACZBUD-BIS Mariusz Taczyński, Skurgwy 17, 86-318 Rogóźno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1751690,47 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 1678388,27
•    Oferta z najniższą ceną: 1523907,64 / Oferta z najwyższą ceną: 1999071,04
•    Waluta: PLN .Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

Opublikował: Marek Lejk (5 lutego 2016, 09:59:58)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (31 marca 2016, 11:27:53)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1767

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij