Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

zamówienie na:

„Przebudowa drogi gminnej Łążek - Szarłata od km 0+000 do km 0+980”

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.2.2016.ZP
wartość: Poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 lutego 2016  12:00
wynik postępowania: Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 6 firmy F.H.U. "KIC-TRANS" Piotr Różycki , ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim za cenę brutto 269 609,92 zł , okres gwarancji 60 miesięcy.                                         Osie, 26.01.2016 r.
ROŚBiGK.271.2.2016.ZP


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
                        „Przebudowa drogi gminnej Łążek - Szarłata od km 0+000 do km 0+980”.Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 17254 - 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V    zamówienia publicznego
    zawarcia umowy ramowej
    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie , ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, faks 52 3329540.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.osie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Łążek - Szarłata od km 0+000 do km 0+980..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane w sołectwie Łążek pn. Przebudowa drogi gminnej Łążek-Szarłata od km 0+000 do km 0+ 980. Droga pełni funkcję drogi transportu rolniczego pomiędzy wsią Łążek, a osadą Szarłata. Teren posiada niezbędne sieciowe uzbrojenie techniczne. W ramach inwestycji przewiduje się: Roboty pomiarowe; Roboty ziemne i przygotowawcze - 0,980 km; Jezdnia o nawierzchni bitumicznej - 4240,00 m2; Zjazdy - 150 m2; Roboty wykończeniowe, w tym oznakowanie pionowe; Inwentaryzacja powykonawcza..
II.1.5)
     przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•    
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 9 000,- zł słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: k-to Urzędu Gminy Osie Nr 48 8169 0006 0010 5431 2000 0030 w Banku Spółdzielczym Osie wadium - Nazwa zadania 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia , wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 3c. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia. Wykonawca wykaże się , że w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej: a) jedno lub więcej prac (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegających na robotach budowlanych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł (brutto) każda robota
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia , wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca wykaże dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej: - 1 kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego wykazu, wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. Kosztorys ofertowy . Wzór umowy - projekt parafowany przez Wykonawcę. Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•    1 - Cena - 95
•    2 - Okres gwarancji - 5
IV.2.2)
     przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dokona zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi : wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych b) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego) c) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót d) zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieWójt Gminy Osie
Michał GrabskiDokumentacja przetargowa do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Pobierz >>>> (413kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz >>>> (575kB) pdf
SIWZ Pobierz >>>> (763kB) pdf
Formularz ofertowy wykonawcy Pobierz >>>> (279kB) pdf
Umowa Pobierz >>>> (472kB) pdf
Zał. 3a Pobierz >>>> (255kB) pdf
Zał. 3b Pobierz >>>> (328kB) pdf
Zał. 3c Pobierz >>>> (245kB) pdf
Zał. 3d Pobierz >>>> (310kB) pdf
Zał. 3e Pobierz >>>> (101kB) pdf
Zał. 3f Pobierz >>>> (474kB) pdf

Dokumentacja techniczna do pobrania:

Kosztorys ofertowy - nieaktualny Pobierz >>>> (30kB) pdf
Kosztorys ofertowy poprawiony Pobierz >>> (74kB) pdf
Opis techniczny Pobierz >>>> (512kB) pdf
Przekrój A1 Pobierz >>>> (80kB) pdf
Przekrój B1 Pobierz >>>> (71kB) pdf
PZT Pobierz >>>> (109kB) pdf
SST Pobierz >>>> (4428kB) zip


==================================================

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU


W związku zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 03.02.2016 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:


Pyt. 1 Z przekroju nr 3 „zjazd bitumiczny” wynika, że warstwa ścieralna ma być ułożona na warstwie podbudowy z kruszywa 0/31,5, zaś kosztorys ofertowy nie uwzględnia tego typu robót. Prosimy o wyjaśnienie.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że na swojej stronie internetowej w dn. 4.02.2016r. zamieścił poprawiony formularz kosztorysu ofertowego. Pobierz >>> (74kB) pdf

Pyt. 2 Prosimy o podanie prawidłowego materiału na ławy pod krawężnik betonowy.
Odp. Ławy pod krawężnik należy wykonać z betonu klasy C12/15

Pyt. 3 Zamawiający w dokumentacji załączył SST D.07.07.01 i D.08.06.01 dotyczące oświetlenia dróg i umocnienia skarp płytami ażurowymi, prosimy o wyjaśnienie czy wspomniany zakres jest przedmiotem zamówienia.
Odp. Właściwy zakres robót do wyceny i realizacji został zamieszczony w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Pyt. 4 Dotyczy SST D.03.02.01 pkt 9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena l m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
-  oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podłoża i fundamentu,
- wykonanie sączków,
- wykonanie wylotu kolektora,
-ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
Prosimy o wyjaśnienie.
Odp. Właściwy zakres robót do wyceny i realizacji został zamieszczony w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Pyt. 5  Prosimy o podanie prawidłowej długości przebudowywanej drogi gminnej, czy należy przyjąć długość odcinka 0,98 km czy 1,06 km?
Odp. Właściwy zakres robót do wyceny i realizacji został zamieszczony w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do SIWZ.

=========================================================

W związku zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 06.02.2016 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pyt. : Proszę o wyjaśnienie czy, wadium w formie gwarancji bankowych należy dołączyć do oferty w oryginale czy kopii a oryginał złożyć oddzielnie u zamawiającego ?

Odp. Wadium w formie gwarancji bankowej należy dołączyć do oferty w oryginale.

=========================================================


Osie, 12.02.2016 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.2.2016.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi gminnej Łążek – Szarłata od km 0+000 do km 0+980”.


INFORMACJA

z otwarcia ofert


Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Przebudowa drogi gminnej Łążek – Szarłata od km 0+000 do km 0+980”.

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 350 000,00 zł brutto

II) Kryterium : cena, okres gwarancji

Oferty :

1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.

Ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański, cena oferty brutto 320 507,25 zł okres gwarancji 60 miesięcy

2. MARBRUK Sp. z o.o.

Ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, cena oferty brutto 386 129,68 zł okres gwarancji 60 miesięcy

3. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie, cena oferty brutto 296 314,96 zł okres gwarancji 60 miesięcy

4. Konsorcjum Firm: P.U.H. „REDON” Andrzej Trudziński Nakło – Lider i REDON Nakło Sp. z o.o. Nakło – Partner, ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło nad Notecią, ,

cena oferty brutto 307 746,33 zł okres gwarancji 60 miesięcy

5. STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, cena oferty brutto 362 592,02 zł okres gwarancji 60 miesięcy

6. F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki

Ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim, cena oferty brutto 269 609,92 zł okres gwarancji 60 miesięcy.

 

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

==================================================


Znak sprawy: ROŚBiGK.271.2.2016.ZP                       
Osie, 19.02.2016 r.
   
                       
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Przebudowa drogi gminnej Łążek – Szarłata od km 0+000 do km 0+980”.

numer sprawy: ROŚBiGK.271.2.2016.ZP

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki
Ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim, cena oferty brutto 269 609,92 zł okres gwarancji 60 miesięcy.
Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na w/w zadanie firma otrzymała  100 pkt.

Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli:
1.    Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.
Ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański, cena oferty brutto 320 507,25 zł okres gwarancji 60 miesięcy, firma otrzymała 84,91 pkt
2.    MARBRUK Sp. z o.o.
Ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, cena oferty brutto 386 129,68 zł okres gwarancji 60 miesięcy , firma otrzymała 71,33 pkt
3.    Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie, cena oferty brutto 296 314,96 zł okres gwarancji 60 miesięcy, firma otrzymała 91,44 pkt
4.    Konsorcjum Firm: P.U.H. „REDON” Andrzej Trudziński Nakło – Lider i REDON Nakło Sp. z o.o. Nakło – Partner, ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło nad Notecią, , cena oferty brutto 307 746,33 zł okres gwarancji 60 miesięcy , firma otrzymała 88,23 pkt
5.    STRABAG Sp. z o.o.
Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, cena oferty brutto 362 592,02 zł okres gwarancji 60 miesięcy , firma otrzymała 75,64 pkt
6.    F.H.U. „KIC-TRANS” Piotr Różycki
Ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim, cena oferty brutto 269 609,92 zł okres gwarancji 60 miesięcy , firma otrzymała 100 pkt.
Razem oferenci otrzymali : 511,55 pkt.

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Wójt Gminy Osie
Michał Grabski

===============================================

Osie, 02.03.2016r.

ROŚBiGK.271.3.2016.ZP


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

„Przebudowa drogi gminnej Łążek - Szarłata od km 0+000 do km 0+980”.Numer ogłoszenia: 46316 - 2016; data zamieszczenia: 02.03.2016


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17254 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, faks 52 3329540.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Łążek - Szarłata od km 0+000 do km 0+980..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane w sołectwie Łążek pn. Przebudowa drogi gminnej Łążek-Szarłata od km 0+000 do km 0+ 980. Droga pełni funkcję drogi transportu rolniczego pomiędzy wsią Łążek, a osadą Szarłata. Teren posiada niezbędne sieciowe uzbrojenie techniczne. W ramach inwestycji przewiduje się: Roboty pomiarowe; Roboty ziemne i przygotowawcze - 0,980 km; Jezdnia o nawierzchni bitumicznej - 4240,00 m2; Zjazdy - 150 m2; Roboty wykończeniowe, w tym oznakowanie pionowe; Inwentaryzacja powykonawcza..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przy udziale środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• F.H.U. KIC-TRANS Piotr Różycki, ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 325501,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 269609,92

• Oferta z najniższą ceną: 269609,92 / Oferta z najwyższą ceną: 386129,68

• Waluta: PLN .


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


Opublikował: Anna Pawlak (26 stycznia 2016, 12:45:44)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (2 marca 2016, 14:14:18)
Zmieniono: Dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 551

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij