Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2016

zamówienie na:

„Przebudowa części ulic Świerkowej i Brzozowej w Osiu”

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.1.2016.ZP
wartość: Poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 lutego 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 10 firmy MARBRUK Sp. z o.o. , ul. Długa 1 ,89-606 Charzykowy za cene 421 002,62 zł brutto, okres gwarancji 60miesięcy.                                         Osie, 25.01.2016 r.
ROŚBiGK.271.1.2016.ZP
                   
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 „Przebudowa części ulic Świerkowej i Brzozowej w Osiu”.


Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 16502 - 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V    zamówienia publicznego
    zawarcia umowy ramowej
    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie , ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, faks 52 3329540.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.osie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części ulic Świerkowej i Brzozowej w Osiu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane w miejscowości Osie obejmujące przebudowę ulic osiedlowych: części Świerkowej i części Brzozowej. Ulice pełnią funkcję dojazdu do przyległych nieruchomości. Teren posiada niezbędne uzbrojenie. W ramach inwestycji przewiduje się: Roboty pomiarowe; Roboty ziemne; Nawierzchnie jezdni z kostki betonowej - 2357,6 m2; Zjazdy - 570 m2; Chodniki - 633 m2; Roboty wykończeniowe; Oświetlenie uliczne - 14 punktów; Inwentaryzacja powykonawcza.
II.1.5)
     przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,- zł słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100. 2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: k-to Urzędu Gminy Osie Nr 48 8169 0006 0010 5431 2000 0030 w Banku Spółdzielczym Osie wadium - Nazwa zadania 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia , wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 3c. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia. Wykonawca wykaże się , że w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej: a) jedno lub więcej prac (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegających na robotach budowlanych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł (brutto) wykonanych w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia , wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca wykaże dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej: - 1 kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego wykazu, wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. Kosztorys ofertowy . Wzór umowy - projekt parafowany przez Wykonawcę. Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•    1 - Cena - 95
•    2 - Okres gwarancji - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dokona zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi : wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych b) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego) c) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót d) zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie           pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieWójt Gminy Osie
Michał GrabskiDokumentacja przetargowa do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu Pobierz >>>> (567kB) pdf
SIWZ Pobierz >>>> (762kB) pdf
Formularz ofertowy wykonawcy Pobierz >>>> (275kB) pdf
Umowa Pobierz >>>> (468kB) pdf
Zał. 3a Pobierz >>>> (255kB) pdf
Zał. 3b Pobierz >>>> (323kB) pdf
Zał. 3c Pobierz >>>> (245kB) pdf
Zał. 3d Pobierz >>>> (305kB) pdf
Zał. 3e Pobierz >>>> (101kB) pdf
Zał. 3f Pobierz >>>> (470kB) pdf
Kosztorys ofertowy Pobierz >>> (156kB) pdf

Dokumentacja techniczna do pobrania:

1. Lokalizacja inwestycji Pobierz >>> (627kB) jpg
2. Plan zagospodarowania terenu Pobierz >>> (2021kB) jpg
3. Przekrój podłużny 1 Pobierz >>> (931kB) jpg
4. Przekrój podłużny 2 Pobierz >>> (846kB) jpg
4. Przekroje poprzeczne Pobierz >>> (965kB) pdf
5. Oświetlenie uliczne Pobierz >>> (1179kB) pdf

=============================================

Osie, 12.02.2016 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.1.2016.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa części ulic Świerkowej i Brzozowej w Osiu”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Przebudowa części ulic Świerkowej i Brzozowej w Osiu”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 370 000,00 zł brutto

II) Kryterium : cena, okres gwarancji

Oferty :

1. Zakład Brukarski – Eugeniusz Baranowicz

Ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz , cena oferty brutto 461 054,68 zł , okres gwarancji 36 miesięcy

2. Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech

Ul. Poprzeczna 7/9, 86-200 Chełmno, cena oferty brutto 452 373,56 zł , okres gwarancji 60 miesięcy

3. ROKA Budownictwo Sp. z o.o.

Ul. Południowa 16c, 83-200 Starogard Gdański,cena oferty brutto 516 662,83 zł okres gwarancji 60 miesięcy

4. EURO-SYSTEM Rosochowicz Łukasz

Ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń, cena oferty brutto 498 755,43 zł okres gwarancji 60 miesięcy

5. Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane Płochacki Piotr

Bielczyny 29A, 87-140 Chełmża, cena oferty brutto 545 586,78 zł okres gwarancji 60 miesięcy

6. Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński

Ul. Norwida 9, 77-400 Złotów, cena oferty brutto 553 916,64 zł okres gwarancji 60 miesięcy

7. Usługi komunalno-transportowe AMAR, Mariusz Rudnik

Ul. Zaciszna 2, 89-620 Lichnowy, cena oferty brutto 442 146,99 zł okres gwarancji 60 miesięcy

8. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.

Ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, cena oferty brutto 493 051,50 zł okres gwarancji 60 miesięcy

9. EL – DRO Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych Sp. z o.o.

Ul. Dębowa 36, 86-300 Grudziądz, cena oferty brutto 463 478,53 zł okres gwarancji 60 miesięcy

10. MARBRUK Sp. z o.o.

Ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, cena oferty brutto 421 002,62 zł okres gwarancji 60 miesięcy

 

 Wójt Gminy Osie

Michał Grabski


====================================================


Znak sprawy: ROŚBiGK.271.1.2016.ZP                       
Osie, 10.03.2016 r.
   
                       
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Przebudowa części ulic Świerkowej i Brzozowej w Osiu”

numer sprawy: ROŚBiGK.271.1.2016.ZP

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:
MARBRUK Sp. z o.o.
Ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, cena oferty brutto 421 002,62 zł okres gwarancji 60 miesięcy.

Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na w/w zadanie firma otrzymała  100 pkt.

Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli:

1. Zakład Brukarski – Eugeniusz Baranowicz
Ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz , cena oferty brutto 461 054,68 zł , okres gwarancji 36 miesięcy (89,75 pkt)
2. Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech
Ul. Poprzeczna 7/9, 86-200 Chełmno, cena oferty brutto 452 373,56 zł , okres gwarancji 60 miesięcy (93,41 pkt)
3. ROKA Budownictwo Sp. z o.o.
Ul. Południowa 16c, 83-200 Starogard Gdański, cena oferty brutto 516 662,83 zł okres gwarancji 60 miesięcy        (82,41 pkt)
4. EURO-SYSTEM Rosochowicz Łukasz
Ul. Mickiewicza 100, 87-100 Toruń, cena oferty brutto 498 755,43 zł okres gwarancji 60 miesięcy (85,19 pkt)
5. Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane Płochacki Piotr
Bielczyny 29A, 87-140 Chełmża, cena oferty brutto 545 586,78 zł okres gwarancji 60 miesięcy (78,31 pkt)
6. Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpiński
Ul. Norwida 9, 77-400 Złotów, cena oferty brutto 553 916,64 zł okres gwarancji 60 miesięcy (72,20 pkt)
7. Usługi komunalno-transportowe AMAR, Mariusz Rudnik
Ul. Zaciszna 2, 89-620 Lichnowy, cena oferty brutto 442 146,99 zł okres gwarancji 60 miesięcy (95,46 pkt)
8. Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o.
Ul. Świecka 68, 89-500 Tuchola, cena oferty brutto 493 051,50 zł okres gwarancji 60 miesięcy (86,12 pkt)
9. EL – DRO Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Drogowych Sp. z o.o.
Ul. Dębowa 36, 86-300 Grudziądz, cena oferty brutto 463 478,53 zł okres gwarancji 60 miesięcy (91,29 pkt)
10. MARBRUK Sp. z o.o.
Ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, cena oferty brutto 421 002,62 zł okres gwarancji 60 miesięcy (100 pkt).
 

Razem oferenci otrzymali : 874,14 pkt.

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Wójt Gminy Osie
Michał Grabski


====================================================


                                        Osie, 25.03.2016 r.
ROŚBiGK.271.1.2016.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
„Przebudowa części ulic Świerkowej i Brzozowej w Osiu”.


Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 69166 - 2016; data zamieszczenia: 25.03.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16502 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, faks 52 3329540.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części ulic Świerkowej i Brzozowej w Osiu..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane w miejscowości Osie obejmujące przebudowę ulic osiedlowych: część ulicy Świerkowej i część ulicy Brzozowej. Ulice pełnią funkcję dojazdu do przyległych nieruchomości. Teren posiada niezbędne uzbrojenie. W ramach inwestycji przewiduje się: Roboty pomiarowe; Roboty ziemne; Nawierzchnie jezdni z kostki betonowej - 2357,6 m2; Zjazdy - 570 m2; Chodniki - 633 m2; Roboty wykończeniowe; Oświetlenie uliczne - 14 punktów; Inwentaryzacja powykonawcza.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•    MARBRUK Sp. z o.o., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 413324,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•    Cena wybranej oferty: 421002,62
•    Oferta z najniższą ceną: 421002,62 / Oferta z najwyższą ceną: 553916,64
•    Waluta: PLN .


Wójt Gminy Osie
Michał GrabskiOpublikował: Anna Pawlak (25 stycznia 2016, 13:22:40)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (25 marca 2016, 14:15:56)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 614

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij