Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.7.2015.ZP
wartość: Poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 1 września 2015  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1 firmy Malarstwo - Tapeciarstwo Usługi Remontowo - Budowlane Stosik Leszek, ul. Dworcowa 9A, 86-150 Osie za cenę 190 000,00 zł brutto, okres gwar. 60 m-cy, termin wykonania 30.11.2015 r.                             Osie, 14.08.2015 r.
ROŚBiGK.271.7.2015.ZP
                                                
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

„Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego”.

Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie zamówień publicznych: 209422 - 2015; data zamieszczenia: 14.08.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
    zamówienia publicznego
    zawarcia umowy ramowej
    ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie , ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie,             tel. 52 3329540, faks 52 3329540.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.osie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty obejmują rozbudowę i przebudowę budynku w tym: Roboty ziemne i rozbiórkowe, Ławy i ściany fundamentowe, Ściany nośne i działowe, Więźba dachowa, Pokrycie dachu, Elewacja, Wykończenia wewnętrzne, Stolarka okienna i drzwiowa, Podłogi i posadzki, Schody i podjazd dla niepełnosprawnych, Utwardzenia - chodniki, Instalacja kanalizacyjna wewnętrzna, Instalacja wodociągowa, Instalacja co, Instalacja elektryczna..
II.1.5)
     przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0,         45.40.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium .2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 6 000,- zł słownie: sześć tysięcy złotych 00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: k-to Urzędu Gminy Osie Nr 48 8169 0006 0010 5431 2000 0030 w Banku Spółdzielczym Osie wadium - Nazwa zadania 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia , wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 3c. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia. Wykonawca wykaże się , że w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej: a) trzy (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na robotach budowlanych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (brutto) wykonanych w okresie 4 miesięcy (dla jednej roboty)
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia , wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca wykaże dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej: - 1 kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego wykazu, wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. Kosztorys ofertowy . Wzór umowy - projekt parafowany przez Wykonawcę. Wypełniony harmonogram rzeczowo-finansowy Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•    1 - Cena - 85
•    2 - Gwarancja - 5
•    3 - Termin wykonania - 10
IV.2.2)
     przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dokona zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi : wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych b) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego) c) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót d) zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.09.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wójt Gminy Osie
(-) Michał GrabskiDokumentacja przetargowa do pobrania:

Ogłoszenie Pobierz >>> (265kB) pdf
SIWZ Pobierz >>> (474kB) pdf
Formularz ofertowy Pobierz >>> (185kB) pdf
Projekt umowy Pobierz >>> (283kB) pdf
Harmonogram rzeczowo-finansowy Pobierz >>> (184kB) pdf
Zał. 3a Pobierz >>> (164kB) pdf
Zał. 3b Pobierz >>> (176kB) pdf
Zał. 3c Pobierz >>> (159kB) pdf
Zał. 3d Pobierz >>> (201kB) pdf
Zał. 3e Pobierz >>> (69kB) pdf
Zał. 3f Pobierz >>> (291kB) pdf
Przedmiar robót Pobierz >>> (140kB) pdf

Dokumentacja techniczna do pobrania:

Dokumentacja techniczna
Część I Pobierz >>> (8960kB) pdf
Część II Pobierz >>> (3107kB) pdf
Część III Pobierz >>> (3178kB) pdf
Część IIIa Pobierz >>> (366kB) pdf
Część IV Pobierz >>> (859kB) pdf
Część V Pobierz >>> (530kB) pdf

STWIORB Pobierz >>> (732kB) pdf
BIOZ Pobierz >>> (58kB) pdf
Obliczenia Pobierz >>> (741kB) pdfPytania i odpowiedzi do przetargu:

W związku zapytaniem oferenta, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie
Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w warunkach udziału w postępowaniu zamieścił zapis: „ Wykonawca wykaże się, że w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej:
a) trzy (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na robotach budowlanych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł (brutto) wykonanych w okresie 4 miesięcy (dla jednej roboty) ”.
Wykonawca prosi o usunięcie słów: „wykonanych w okresie 4 miesięcy (dla jednej roboty), gdyż listy referencyjne mogą opiewać na wyższą kwotę a co za tym idzie dłuższy termin wykonania zadania, np. zadanie o podobnym charakterze wykonane w ciągu pięciu miesięcy opiewające na kwotę ok. 800.000,00 zł brutto.


Odpowiedź:
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące przetargu pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego” Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu SIWZ pkt 5.2 na proponowany we wniosku.  Zamawiający zawarł w SIWZ warunek trzech robót określonych wartością i terminem w celu potwierdzenia, czy Wykonawca dysponuje wiedzą i doświadczeniem umożliwiającym zrealizowanie zadania, którego ostateczny termin wykonania wyznaczono na dzień 20 grudnia 2015 r. Zapisy zawarte w SIWZ pkt 5.2 tj. wiedza i doświadczenie zdobyte podczas realizacji podobnych zadań są warunkiem nie budzącym żadnych wątpliwości, jednoznacznym do oszacowania przez Komisję przetargową i jednocześnie dającym Zamawiającemu pewność na terminowe zakończenie zadania. Wykonawca legitymujący się wykonaniem podobnej wartości zadań i w stosunkowo krótkim terminie zapewnia osiągnięcie celu określonego w niniejszym postępowaniu przetargowym.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------


Gmina Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

                                                 Osie, 01.09.2015 r.
                       
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr ROŚBiGK.271.7.2015.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego”

 
INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni w Osiu wraz z przebudową układu komunikacyjnego”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:      450 000,00 zł brutto

II) Kryterium : cena, okres gwarancji, termin wykonania

Oferty :

1.    Malarstwo-Tapeciarstwo Usługi Remontowo-Budowlane
Stosik Leszek, ul. Dworcowa 9A, 86-150 Osie
Cena 190 000,00 zł brutto, okres gwarancji 60m-cy, termin wykonania do 31.11.2015 r.

2.    TELMAX E.R. Gliszczyńscy Spółka Jawna
Ul. Batorego 2, 77-300 Człuchów
Cena 254 761,36 zł brutto, okres gwarancji 37 m-cy, termin wykonania do 31.11.2015 r.

3.    REMBUD Zakład Remontowo Budowlany Arkadiusz Niebojewski
Mały Rudnik 5a, 86-300 Grudziądz
Cena 297 708,13 zł brutto, okres gwarancji 60 m-cy, termin wykonania do 31.11.2015 r.

   
Wójt Gminy Osie
Michał Grabski---------------------------------------------------------------------------------------------------------Opublikował: Marek Lejk (14 sierpnia 2015, 14:05:30)

Ostatnia zmiana: Anna Pawlak (11 września 2015, 12:38:52)
Zmieniono: Dodano wybór Wykonawcy.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 599

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij