Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

zamówienie na:

„Przebudowa drogi Wierzchy - Zdroje”

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.5.2015.ZP
wartość: Poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 28 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 5 firmy Skanska S.A. , ul. Gen. J. Zajączka 9, Warszawa za cenę 2 686 388,56 zł, okres gwarancji 60 mies.                                         Osie, 10.04.2015 r.
ROŚBiGK.271.5.2015.ZP


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 „Przebudowa drogi Wierzchy – Zdroje”.

Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie zamówień publicznych: 81378 - 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie , ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, faks 52 3329540.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.osie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Wierzchy - Zdroje..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1029C Wierzchy - Zdroje na odcinku 5,850 km. Przebudowa drogi obejmuje: przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, poszerzenie jezdni, wykonanie nawierzchni drogi, remont istniejących zjazdów, wykonanie nowych chodników i zatok autobusowych, wykonanie ciągu pieszo - rowerowego, przebudowa przepustów, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia brd., przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1211C Tleń - Lniano wg opisu technicznego przedsięwzięcia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 50 000,- zł słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: k-to Urzędu Gminy Osie Nr 48 8169 0006 0010 5431 2000 0030 w Banku Spółdzielczym Osie wadium - Nazwa zadani 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia , wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 3c. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia. Wykonawca wykaże się , że w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej: a) jedną (potwierdzoną dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegającą na robotach budowlanych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (brutto).
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia , wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca wykaże dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej: - 1 kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego wykazu, wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. Kosztorys ofertowy . Wzór umowy - projekt parafowany przez Wykonawcę. Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•    1 - Cena - 95
•    2 - Gwarancja - 5
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dokona zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi : wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych b) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego) c) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót d) zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , Etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój na lata 2012-2015..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: takWójt Gminy Osie
Michał Grabski


Dokumentacja przetargowa do pobrania:

SIWZ Pobierz >>> (145kB) pdf
Formularz ofertowy Pobierz >>> (30kB) pdf
Formularz ofertowy poprawiony Pobierz >>> (140kB) pdf
Kosztorys ofertowy Pobierz >>> (51kB) pdf
Kosztorys ofertowy wersja poprawiona z dnia 20.04.2015 Pobierz >>> (59kB) pdf
Projekt umowy Pobierz >>> (53kB) pdf
Zał. 3a Pobierz >>> (30kB) pdf
Zał. 3b Pobierz >>> (30kB) pdf
Zał. 3c Pobierz >>> (25kB) pdf
Zał. 3d Pobierz >>> (27kB) pdf
Zał. 3e Pobierz >>> (15kB) pdf
Zał. 3f Pobierz >>> (38kB) pdf

Dokumentacja techniczna do pobrania:


Opis techniczny Pobierz >>> (249kB) pdf
Dane do przedmiaru Pobierz >>> (144kB) pdf
Przekrój a Pobierz >>> (76kB) pdf
Przekrój b Pobierz >>> (84kB) pdf
Przekrój c Pobierz >>> (117kB) pdf
Przekrój d Pobierz >>> (136kB) pdf
Przekrój e Pobierz >>> (76kB) pdf
Przekrój f Pobierz >>> (63kB) pdf
Rysunek wyspa Pobierz >>> (42kB) pdf
Rysunek 1 Pobierz >>> (2423kB) jpg
Rysunek 2 Pobierz >>> (2849kB) jpg
Rysunek 3 Pobierz >>> (3430kB) jpg
Rysunek 4 Pobierz >>> (2703kB) jpg
SST Pobierz >>> (7198kB) zip
SST - oznakowanie aktywne Pobierz >>> (1900kB) pdf
Przekroje a Pobierz >>> (79kB) pdf
Przekroje b Pobierz >>> (106kB) pdf

-------------------------------------------------------------------------------------

Osie, 26.05.2015 r.

ROŚBiGK.271.5.2015.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

„Przebudowa drogi Wierzchy – Zdroje”.


Numer ogłoszenia: 125196 - 2015; data zamieszczenia: 26.05.2015
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 81378 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, faks 52 3329540.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Wierzchy - Zdroje..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1029C Wierzchy - Zdroje na odcinku 5,850 km. Przebudowa drogi obejmuje: przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, poszerzenie jezdni, wykonanie nawierzchni drogi, remont istniejących zjazdów, wykonanie nowych chodników i zatok autobusowych, wykonanie ciągu pieszo - rowerowego, przebudowa przepustów, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia brd., przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową nr 1211C Tleń - Lniano wg opisu technicznego przedsięwzięcia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Współfinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych , Etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój na lata 2012-2015..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2590307,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 2686388,56
    Oferta z najniższą ceną: 2686388,56 / Oferta z najwyższą ceną: 2952968,99
    Waluta: PLN.

 

Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Osie, 19.05.2015 r.
ROŚBiGK.271.5.2015.AP


ZAWIADOMIENIE
O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa drogi Wierzchy – Zdroje”  

I. INFORMACJA  O  ODRZUCENIU  OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  informuję,  iż w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:
Trakcja PRKiL S.A.
ul. Złota 59 XVIII p.,
00-120 Warszawa
UZASADNIENIE:
Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej  treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt  3”.
Zgodnie z modyfikacją treści SIWZ zamieszczonej na stronie Zamawiającego w dniu 21.04.2015 r. zakres modyfikacji obejmował pkt 18 co skutkowało zmianą treści załącznika nr 1 do SIWZ projekt umowy i załącznika nr 4 do SIWZ kosztorys ofertowy. Zmianie uległ druk formularza ofertowego.
W związku z dokonaną modyfikacją treści SIWZ przedłużono termin składania ofert do 30.04.2015 r. do godz. 10:00.
Wykonawca złożył ofertę nie uwzględniając zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ na nieaktualnych załącznikach – co spowodowało odrzucenie oferty jako nie odpowiadającej treści SIWZ.

II. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  informuję, iż w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia  najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Skanska S.A. , ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca złożył ofertę z najniższą ceną, nie podlegającą odrzuceniu.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1.    Skanska S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Cena oferty brutto 2 686 388,56 zł, okres gwarancji 60 m-cy
Wykonawca otrzymał 100 pkt.

2.    Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S. A.
Ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański
Cena oferty brutto 2 952 968,99 zł, okres gwarancji 60 m-cy
Wykonawca otrzymał 91,42 pkt.

3.    STRABAG Sp. z o.o.
Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Cena oferty brutto 2 878 453,38 zł, okres gwarancji 60 m-cy
Wykonawca otrzymał 93,65 pkt.

4.    Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie
Cena oferty brutto 2 756 876,92 zł, okres gwarancji 60 m-cy
Wykonawca otrzymał 97,57 pkt.

5.    Trakcja PRKiL S. A.
Ul. Złota 59 XVIII p., 00-120 Warszawa
Cena oferty brutto 2 452 232,82 zł, okres gwarancji 36 m-cy.
Oferta odrzucona.

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Umowa może zostać zawarta zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp- nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób- w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGUW związku zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 16.04.2015 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1. Prosimy o załączenie na stronie internetowej rysunków szczegółowych wiaty autobusowej, bariero-poręczy dla pieszych, znaku aktywnego D-6.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że do wyceny należy przyjąć bariery U-12a tzw. typu Gdańskiego, barwy żółtej o rozstawie słupków 1500 mm. W kwestii wiat autobusowych należy wycenić i ustawić wiaty przystankowe o konstrukcji stalowej o dł. od 3 do 4 m ze ścianami bocznymi ze szkła  bezpiecznego. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że na swojej stronie internetowej zamieścił SST dot. aktywnego przejścia dla pieszych Pobierz >>> (1900kB) pdf

-------------------------------------------------------------------------------------

W związku zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 20.04.2015 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1. Czy Zamawiający potwierdza, że okres gwarancji na malowanie poziome grubowarstwowe wynosi zgodnie z SST 07.01.0.1 pkt 8.4 b 24 miesiące?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zgodnie z SST 07.01.0.1 pkt 8.4 b minimalny okres gwarancyjny  dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania taśmami i punktowymi elementami odblaskowymi wynosi co najmniej 24 miesiące.


-------------------------------------------------------------------------------------

W związku zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 17.04.2015 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1.    Wykonawca wnosi o sformułowanie terminu, w jakim Zamawiający będzie zobowiązany zakończyć odbiór, skoro w par. 4 ust. 4 umowy stwierdza się iż w razie przekroczenia tego terminu, Wykonawca będzie mógł dokonać jednostronnego odbioru.

Odpowiedź: Zgodnie z § 4 pkt 2 projektu umowy Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym  Wykonawcę.

Pytanie  2.    Wykonawca wnosi o dostosowanie treści par. 6 zd. ostatnie umowy (po ustąpieniu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady) do obowiązujących w tym zakresie bezwzględnie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 151: „nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady”.

Odpowiedź: Projekt umowy jest załącznikiem do SIWZ , w której w pkt 22.7 zapisano : W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

Pytanie 3.    Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza zmianę osoby kierownika robót, w razie spełniania przez te osobę warunków wskazanych w punkcie 5.4 SIWZ i że nie będzie to zmiana istotna. Jeśli zaś Zamawiający uznaje, że zmiana taka będzie istotna i ją dopuszcza Wykonawca wnosi o jej umieszczenie w umowie, jako zmianę dopuszczalną na podstawie przepisu art. 144 ustawy Pzp.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko  zmianę osoby kierownika robót, w przypadku spełniania przez tę osobę warunków wskazanych w punkcie 5.4 SIWZ i że nie będzie to zmiana istotna.

-------------------------------------------------------------------------------------

W związku zapytaniem oferenta, z dnia 17.04.2015 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pyt. 1
. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Plan Zagospodarowania Terenu umożliwiający sprawdzenie powierzchni dla jezdni, chodników, zjazdów, zatok, itp.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że na swojej stronie internetowej zamieścił wszystkie dokumenty jakie są niezbędne do  właściwej wyceny i realizacji inwestycji.

Pyt. 2 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wykaz znaków pionowych.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma opracować projekt stałej organizacji ruchu a w kosztorysie podano orientacyjną, maksymalną liczbę znaków jakie należy ustawić.

Pyt. 3 Prosimy o podanie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego.
Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z SST 07.01.0.1 pkt 8.4 b minimalny okres gwarancyjny  dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania taśmami i punktowymi elementami odblaskowymi wynosi co najmniej 24 miesiące.

Pyt. 4 Prosimy o podanie długości poszczególnych odcinków barier ochronnych stalowych.
Odp. Zamawiający przewidział ustawienie 6 odcinków barier stalowych. Podana łączna długość 260 mb dotyczy odcinków prostych (skosy należy doliczyć osobno).

Pyt. 5 Czyją własność stanowi drewno z wycinki?
Odp. Drewno z wycinki stanowi własność Wykonawcy.

Pyt. 6. Czyją własność stanowi materiał rozbiórkowy?
Odp. Materiał rozbiórkowy stanowi własność Wykonawcy.

Pyt. 7. Prosimy o skorygowanie kilometrażu na przekrojach konstrukcyjnych.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że na rys 2c nastąpiła omyłka pisarska. Przekroje na tym rysunku winny mieć numerację 3 i 4

Pyt. 8 Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczy poz. IV 3) przedmiaru robót: Profilowanie mechanicznie nawierzchni bit.100Mg? Brak informacji na ten temat w dokumentacji projektowej.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że ww. pozycja dotyczy profilowania lokalnych zaniżeń drogi 1029C.

Pyt. 9 Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczy obmiar 3525 m2 w poz. IV 1) i 7) przedmiaru robót?
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że obmiar 3525 m2 dotyczy ułożenia warstwy ścieralnej na
w miejscy wskazanym przez IN.

Pyt. 10 Dot. Poz. 64 d1.7 kosztorysu ofertowego: Prosimy o rozbicie pozycji na regulację poszczególnych urządzeń podziemnych, tj. osobno na regulację zaworów gazowych lub wodociągowych, studzienek teletechnicznych, wpustów ulicznych, włazów.
Odp. Należy wycenić regulację 10 włazów kanalizacyjnych, 5 studni telekomunikacyjnych i 5 wpustów ulicznych.

Pyt. 11
Dot. Poz. 60 d1.6 kosztorysu ofertowego: Prosimy o podanie właściwej grubości dla podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm na zjazdach bitumicznych. KO zakłada gr.20cm, natomiast przekrój nr 9 gr. 15cm.
Odp. Właściwy zakres przedstawiono w Kosztorysie ofertowym - wersja poprawiona Pobierz >>> (59kB) pdf

Pyt. 12 Dot. Poz. 27 d1.2 kosztorysu ofertowego: Prosimy o podanie właściwej grubości i rodzaju dla podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem dla chodników i ścieżek. KO zakłada gr.10cm Rm=2,5MPa, natomiast przekrój gr. 15cm Rm=1,5MPa.
Odp.  Właściwy zakres przedstawiono w Kosztorysie ofertowym - wersja poprawiona Pobierz >>> (59kB) pdf

Pyt. 13 Dot. Poz. 24 d1.2 kosztorysu ofertowego: Prosimy o podanie właściwej ilości obrzeży betonowych. KO zakłada 1050 mb, natomiast przedmiar robót 1150mb.
Odp. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej Załącznik nr 6 do
SIWZ Kosztorys ofertowy – wersja poprawiona Pobierz >>> (59kB) pdf

Pyt. 14 Dot. Poz. 39 d1.2 kosztorysu ofertowego: Prosimy o podanie właściwej ilości umocnienia skarp ażurowymi płytami prefabrykowanymi. KO zakłada 100 m2, natomiast przedmiar robót 300 m2
Odp. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej Załącznik nr 6 do
SIWZ Kosztorys ofertowy – wersja poprawiona Pobierz >>> (59kB) pdf

Pyt. 15 Prosimy o podanie grubości podsypki piaskowej dla umocnienia skarp ażurowymi płytami prefabrykowanymi.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że pod płyty ażurowe należy ułożyć 10 cm podsypki piaskowej.

Pyt. 16 Czy płyty ażurowe należy wypełnić humusem i obsiać trawą?
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że płyty ażurowe należy wypełnić humusem i obsiać trawą.

Pyt. 17
Czego dotyczy pozycja 28. d1.2 kosztorysu ofertowego? Brak nawierzchni (np. z kostki) dla powierzchni 1190 m2.
Odp. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej Załącznik nr 6 do
SIWZ Kosztorys ofertowy – wersja poprawiona Pobierz >>> (59kB) pdf

Pyt. 18 
Czego dotyczy pozycja 31. d1.2 kosztorysu ofertowego? Brak nawierzchni (np. z kostki) dla powierzchni 225 m2.
Odp. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej Załącznik nr 6 do
SIWZ Kosztorys ofertowy – wersja poprawiona Pobierz >>> (59kB) pdf

Pyt. 19  Dot. Poz. 53 i 54 d1.4 kosztorysu ofertowego: Czy oczyszczenie i skropienie asfaltem nie powinno być dla całej powierzchni pod w-wę ścieralną tj.  36.350m2 a nie 33.895 m2? Prosimy o korektę.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że roboty dot. czyszczenia i skrapiania asfaltem ujęto w poz. 49-50 d 1.4.


-------------------------------------------------------------------------------------


W związku zapytaniem oferenta, z dnia 17.04.2015 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:


Pytanie 1. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie planów sytuacyjnych z projektu dotyczących ww. przetargu.
Odp. Zamawiający zamieścił na swojej stronie wszystkie, posiadane przez niego rysunki.

Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie dokumentacji stałej organizacji ruchu wraz z zestawieniem znaków.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca ma opracować projekt stałej organizacji ruchu, a w kosztorysie podano orientacyjną, maksymalną liczbę znaków jakie należy ustawić.

Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie tabeli frezowań.
Odp. Zamawiający zamieścił na swojej stronie wszystkie niezbędne do wyceny i prowadzenia robót dokumenty i rysunki.

Pytanie 4. Prosimy o wskazanie lokalizacji odcinków próbnych wymienionych w specyfikacjach technicznych
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że w ramach inwestycji nie przewiduje się wykonywania odcinków próbnych, o których mowa w SST.

Pytanie 5.
Prosimy o wskazanie miejsca wykonania barier stalowych SP-05
Odp.  Miejsca ustawienia odcinków barier stalowych zostaną wskazane przez IN.

Pytanie 6. Prosimy o odpowiedź czy bariery mają być wykonane w jednym ciągu ? Jeśli nie to prosimy o wskazanie odcinków' wykonania barier,
Odp. Zamawiający przewidział ustawienie 6 odcinków barier stalowych. Podana łączna długość 260 mb dotyczy odcinków prostych (skosy należy doliczyć osobno). Miejsca ustawienia odcinków barier stalowych zostaną wskazane przez IN.

Pytanie 7. Prosimy o wyjaśnienie czy do całkowitej długości barier są też wliczone odcinki zanikające (skośnie) ?
Odp. Zamawiający przewidział ustawienie 6 odcinków barier stalowych. Podana łączna długość 260 mb dotyczy odcinków prostych (skosy należy doliczyć osobno).

Pytanie 8. Czy zamawiający dopuszcza do ułożenia warstwy profilowej mieszankę o uziarnieniu 0/11 > zgodnie ze specyfikacją, która w Tablicy 12 przewiduje na warstwę o grubości 4 cm mieszankę AC 11 W. Przekrój pokazuje w warstwie profilowej mieszankę o uziarnieniu 0/8, której specyfikacja w ogóle nie przewiduje.
Odp. Zamawiający dopuszcza ułożenie mieszanki AC 11 W.

Pytanie 9. Prosimy o wskazanie miejsc w których ma być wbudowana siatka szklana powlekana asfaltem.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że siatka powlekana zostanie ułożona w miejscach wskazanych przez IN.

Pytanie 10. Prosimy o zamieszczenie szczegółowej dokumentacji dotyczącej wymiany opraw oświetleniowych. 
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że należy użyć opraw o mocy 100W np. USCc ELGO Gostynin.

Pytanie 11. W opisie technicznym jest wzmianka dotycząca wykonania poszerzeń jezdni jednakże brak jest pozycji kosztorysowej ich dotyczących. Prosimy o wyjaśnienia.
Odp. Właściwy zakres robót przedstawiono w Kosztorysie ofertowym.

Pytanie 12. W załączonej dokumentacji brak jest przekrojów drogi dla odcinka ok. 2+900 do 4+960. Prosimy o uzupełnienie tej dokumentacji
Odp. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej właściwe rysunki.

Pytanie 13. W dokumentacji przetargowej wymienione są 2 przepusty w km 3+650 oraz w km 4+860 do przebudowy natomiast w kosztorysie jest tylko jeden. Prosimy o wyjaśnienia.
Odp. Właściwy zakres robót przedstawiono w Kosztorysie ofertowym.

Pytanie 14. Prosimy o zamieszczenie szczegółowej dokumentacji dotyczącej ustawienia znaku aktywnego D-6.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że na swojej stronie internetowej zamieścił SST dot. aktywnego przejścia dla pieszych.

Pytanie 15. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie tabeli robót ziemnych.
Odp. Zamawiający zamieścił na swojej stronie wszystkie niezbędne do wyceny i prowadzenia robót dokumenty i rysunki.


---------------------------------------------------------------------------------------------


W związku zapytaniem oferenta, z dnia 20.04.2015 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1. Zamawiający informuje, że zgodnie z SST 07.01.0.1 pkt 8.4 b minimalny okres gwarancyjny  dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania taśmami i punktowymi elementami odblaskowymi wynosi co najmniej 24 miesiące. Czy w związku z powyższą odpowiedzią należy rozumieć, że okres gwarancji na malowanie poziome wynosi 24 miesiące?
Odpowiedź: Zgodnie z SST 07.01.0.1 pkt 8.4 b minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.


---------------------------------------------------------------------------------------------

W związku zapytaniem oferenta, z dnia 17.04.2015 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pyt. 1 
Prosimy o podanie mocy i producentów opraw oświetleniowych do wymiany w ilości 10 szt.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że należy użyć opraw o mocy 100W np. USCc ELGO Gostynin.

Pyt. 2  Prosimy o wyjaśnienie czy znak aktywny D-6 zasilany solarnie jest dwustronny i montowany na wysięgniku masztu wysięgnikowego nad jezdnią na wysokości 6m, czy są to dwa znaki montowane po obu stronach jezdni na masztach niskich na wysokości 4m każdy znak mający osobne zasilanie solarnie ?
Odp. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej Załącznik nr 6 do
SIWZ Kosztorys ofertowy – wersja poprawiona. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że na swojej stronie internetowej zamieści SST dot. aktywnego przejścia dla pieszych.

Pyt. 3 Dot. Poz. Kosztorysowej 27.d.1.2 W załączniku „Dane do przedmiaru" elementy ulicy- jest ułożenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem RM=1,5 MPa, natomiast w kosztorysie w poz. 27 jest stabilizacja RM=2,5 MPa. Prosimy o wyjaśnienie z jakiej stabilizacji należy wykonać podbudowę 1,5 MPa czy 2,5 MPa. oraz ewentualne poprawienie kosztorysu ofertowego.
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót podano w Załączniku nr 6 do SIWZ Kosztorysie ofertowym – wersja poprawiona.

Pyt. 4 Dot. Poz. Kosztorysowej 2.d.l.2 W załączniku „Dane do przedmiaru" ścinka poboczy jest gr 10 cm, natomiast w kosztorysie w poz. 2 ścinka poboczy jest gr. 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie jaka jest grubość ścinania poboczy ora2 ewentualne poprawienie kosztorysu ofertowego?
Odp. Zamawiający wyjaśnia, że właściwy zakres robót podano w Załączniku nr 6 do SIWZ Kosztorysie ofertowym – wersja poprawiona.

Pyt. 5 Prosimy o dołączenie na stronie przekroju nr 3
Odp. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej właściwe rysunki.

Pyt. 6 Prosimy o załączenie na stronie planu sytuacyjno-wysokościowego z naniesieniem krawężników, obrzeży, pokazaniem odcinków barier ochronnych oraz bariero- poręczy, przepustów.
Odp. Zamawiający zamieścił na swojej stronie wszystkie, posiadane przez niego rysunki.

Pyt. 7 Prosimy o załączenie na stronie tabeli frezowań, profilowania, robót ziemnych.
Odp. Zamawiający zamieścił na swojej stronie wszystkie niezbędne do wyceny
i prowadzenia robót dokumenty i rysunki.

Pyt. 8 Prosimy o wyjaśnienie czyją własnością są materiały z rozbiórki ?
Odp. Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórki są własnością Wykonawcy.

Pyt. 9 Czy rozebrane znaki pionowe jeżeli nadają się do ponownego wbudowania to Zamawiający pozwoli je ustawić czy należy wycenić znaki nowe?
Odp. Zamawiający informuje, że należy wycenić i ustawić wszystkie nowe znaki.

Pyt. 10  Prosimy o wyjaśnienie ilości w poz. Nr 13.d.1. frezowanie nawierzchni 800*6+3625 m2 oraz podanie lokalizacji frezowania.
Odp. Frezowanie należy wykonać na drogach nr 1029C i 1211C.

Pyt. 11  Prosimy o zamieszczenie przekrojów poprzecznych oraz podłużnych.
Odp. Zamawiający zamieścił na swojej stronie wszystkie niezbędne do wyceny i prowadzenia robót dokumenty i rysunki.

Pyt. 12  Dot. Poz. 31. d1.2 w kosztorysie ofertowym jest "Podbudowa betonowa gr. 15 cm zjazdy 225m2", natomiast w opisie technicznym konstrukcja zjazdu to podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy wykonać podbudowę zjazdu z betonu (jeżeli tak to z jakiej klasy?) czy z kruszywa?
Odp. Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej Załącznik nr 6 do SIWZ Kosztorys ofertowy – wersja poprawiona.


---------------------------------------------------------------------------------------------

W związku zapytaniem oferenta, z dnia 21.04.2015 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

Pyt. 1. Ad. pyt.1 z dnia 17.04.2015: Zamawiający twierdzi, że zamieścił wszystkie niezbędne dokumenty do właściwej wyceny  i realizacji inwestycji. Wyrys z mapy ewidencyjnej z skali 1:5000 nie stanowi Planu Zagospodarowania Terenu. Wg naszej opinii nadal brakuje Planów Zagospodarowania Terenu z naniesioną jezdnią, chodnikami, zatokami, zjazdami, krawężnikami, obrzeżami itp. Brakuje wymiarów, kilometrażu, itp. Na podstawie zamieszczonych wyrysów Wykonawca nie jest w stanie sprawdzić zakresu robót. Tym bardziej, że Zamawiający zakłada rozliczenie ryczałtowe. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.
Odp. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ w kwestii formy rozliczenia. Zostanie wprowadzone rozliczenie kosztorysowe inwestycji. W związku z powyższym na swojej stronie internetowej Zamawiający zamieści Załącznik nr 1 do SIWZ projekt umowy – wersja poprawiona.

Pyt. 2 Z załączonych nowych przekrojów wynika, że jezdnia  o szer.5,5 m jest na dł. 4100mb (przekrój 2 i 3). A przedmiar zakłada, że jezdnia o szer. 5,5 m jest na długości 4750mb (pkt IV 7)). Zatem wyliczenie dla powierzchni jezdni powinno wyglądać następująco: 4100mb x 5,5m + 1740mb x 6,0m + 3525m2 = 36.515m2, a nie jak w przedmiarze 36.250m2  Prosimy o korektę we wszystkich pozycjach kosztorysu związanymi z jezdnią.
Odp. Właściwy zakres robót przedstawiono w Kosztorysie ofertowym.


---------------------------------------------------------------------------------------------


                                    Osie, 21.04.2015 r.
ROŚBiGK.271.5.2015.ZP


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie zamówień publicznych : 90808 - 2015;
data zamieszczenia: 21.04.2015

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 81378 - 2015 data 10.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, fax. 52 3329540.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
•    W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 10.
•    W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 10.


Wójt Gminy Osie
Michał GrabskiDokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Pobierz >>> (40kB) pdf
Modyfikacja treści SIWZ Pobierz >>> (45kB) pdf
Projekt umowy POPRAWIONY Pobierz >>> (60kB) pdf
Kosztorys ofertowy POPRAWIONY 2 Pobierz >>> (248kB) pdf-----------------------------------------------------------------------------------------


Osie, 30.04.2015 r.
                       
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Nr ROŚBiGK.271.5.2015.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa drogi Wierzchy – Zdroje”.
 
INFORMACJA
z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Przebudowa drogi Wierzchy – Zdroje”
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:        1 500 000,00 zł brutto

II)    Termin wykonania  - 1.06.2015 r. – 30.09.2015 r.

III)    Okres gwarancji dopuszczalny od 36 do 60 miesięcy

1.    Skanska S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa
Cena oferty brutto 2 686 388,56 zł, okres gwarancji 60 m-cy

2.    Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S. A.
Ul. Pomorska 26A, 83-200 Starogard Gdański
Cena oferty brutto 2 952 968,99 zł, okres gwarancji 60 m-cy

3.    STRABAG Sp. z o.o.
Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Cena oferty brutto 2 878 453,38 zł, okres gwarancji 60 m-cy

4.    Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie
Cena oferty brutto 2 756 876,92 zł, okres gwarancji 60 m-cy

5.    Trakcja PRKiL S. A.
Ul. Złota 59 XVIII p., 00-120 Warszawa
Cena oferty brutto 2 452 232,82 zł, okres gwarancji 36 m-cy.Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski
-----------------------------------------------------------------------------------------

Opublikował: Anna Pawlak (10 kwietnia 2015, 13:40:18)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (27 maja 2015, 08:39:44)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1361

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij