Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2015

zamówienie na:

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wierzchy, gmina Osie.

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.4.2015.ZP
wartość: pow. 5 186 000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2015  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 4, Konsorcjum PRIM Sp. z o.o. i PRIM s.c. M. Sadowski, R. Stasik, ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk. Cena oferty brutto 168 695,07 zł. Okres gwarancji 60 miesięcy. 
W dniu 14.03.2015 roku ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało skierowane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. SIWZ będzie dostępna na stronie www.bip.osie.pl po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:
Ogłoszenie o zamówieniu w DUUE >>> (149kB) pdf


W dniu 19.03.2015 roku opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S55 pod numerem 95588-2015-PL niniejsze ogłoszenie o zamówieniu:
Pobierz >>>> (217kB) pdf
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Część I

SIWZ IDW Pobierz >>> (326kB) pdf
Formularz oferty Pobierz >>> (96kB) pdf
Wykaz cen Pobierz >>> (76kB) pdf
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Pobierz >>> (71kB) pdf
Wykaz robót Pobierz >>> (73kB) pdf
Wykaz osób Pobierz >>> (74kB) pdf
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Pobierz >>> (68kB) pdf
Oświadczenie o przynależności Pobierz >>> (72kB) pdf
Wykaz części zamówienia Pobierz >>> (71kB) pdf


Część II

Wzór umowy Pobierz >>> (294kB) pdf
Wzór karty gwarancyjnej Pobierz >>> (67kB) pdf


Część III

Strona tytułowa Pobierz >>> (58kB) pdf
Tom 0 Pobierz >>> (834kB) pdf
Tom I Pobierz >>> (1216kB) pdf
Tom II Pobierz >>> (1884kB) pdf
Tom III Pobierz >>> (645kB) pdf
Tom IV Pobierz >>> (622kB) pdf
Tom V Pobierz >>> (2863kB) pdf
Projekt zagospodarowania terenu Pobierz >>> (791kB) pdf
Przekrój I-I Pobierz >>> (111kB) pdf
Przekrój II-II Pobierz >>> (111kB) pdf
Przekrój III-III Pobierz >>> (111kB) pdf
Przekrój C-C Pobierz >>> (109kB) pdf
Przekrój przez rurę Pobierz >>> (279kB) pdf
Tablice edukacyjne Pobierz >>> (109kB) pdf
Reper kontrolny Pobierz >>> (144kB) pdf
Decyzja Marszałka Pobierz >>> (2176kB) pdf
Decyzja Marszałka Pobierz >>> (151kB) pdf
Postanowienie RDOŚ Pobierz >>> (3539kB) pdf
Decyzja Wójta Gminy Pobierz >>> (4417kB) pdf
Wypis z rejestru gruntów Pobierz >>> (303kB) pdf
Wyrys z rejestru gruntów Pobierz >>> (479kB) pdf
Uprawnienia projektanta Pobierz >>> (732kB) pdf
Zaświadczenie PIIB Pobierz >>> (306kB) pdf
Harmonogram prac Pobierz >>> (431kB) pdf
Zestawienie robót Pobierz >>> (54kB) pdf
Decyzja środowiskowa Pobierz >>> (5667kB) pdf
Postanowienie o odstąpieniu Pobierz >>> (1843kB) pdf
Wskazanie punktów poboru wody i energii Pobierz >>> (196kB) pdf
Oświadczenie o posiadanym prawie Pobierz >>> (408kB) pdf
Przedmiar Pobierz >>> (42kB) pdf


----------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 05.06.2015 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Dz.U./S S107 pod numerem   193416-2015-PL  opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.  Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wierzchy, gmina Osie.----------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniu 02.06.2015 roku ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn.  Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wierzchy, gmina Osie zostało skierowane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------                            Osie, 18.05.2015 r.
ROŚBiGK.271.4.2015.ZP   
                       
           Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wierzchy, gmina Osie”.
                                                        
Zamawiający w dniu 29.04.2015 r. w niniejszym postępowaniu dokonał wyboru jako najkorzystniejszej ofertę Wykonawcy:
Konsorcjum PRIM Sp. z o.o.
 PRIM s.c. M. Sadowski, R. Stasik
ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk.

Po wyborze oferty Zamawiający otrzymał oświadczenie firmy Przedsiębiorstwo Ekologiczne Budeko, Joanna Przybyłowska, 62-070 Dopiewo, ul.  Klonowa 25  o możliwych wadach przeprowadzonej oceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający po zapoznaniu się z zarzutami zawartymi w w/w piśmie w celu usunięcia wątpliwości co do prawidłowej oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty zwrócił się w dniu 07.05.2015 r. do Konsorcjum PRIM sp. z o.o.  PRIM s.c. M. Sadowski, R. Stasik z siedzibą w Gdańsku oraz pozostałych oferentów o wyjaśnienia dotyczące opisu doświadczenia zawodowego  ujęte w §6 ust. 1 pkt 2 lit a SIWZ z terminem udzielenia wyjaśnień do dnia 12.05.2015 r.
Natomiast zarzut błędnej oceny sytuacji ekonomicznej i finansowej wybranej oferty (§6 ust.1 pkt 3 b SIWZ) Zamawiający uznał za całkowicie nieuzasadniony, nie wymagający dodatkowych  wyjaśnień ze strony Oferentów.
Wszyscy Wykonawcy wezwani do złożenia wyjaśnień złożyli je w wyznaczonym terminie potwierdzając, iż oferty ich są zgodne z treścią SIWZ.
Wobec powyższego Zamawiający potwierdzając poprawność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty ujętej w informacji z dnia 29.04.2015 r. uznaje zarzut Przedsiębiorstwa Ekologicznego Budeko, Joanna Przybyłowska za nieuzasadniony.
Zgodnie z jednolitym stanowiskiem prezentowanym w judykaturze w sytuacji, gdy po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wejdzie w posiadanie informacji, które mogły mieć wpływ na wynik postępowania może unieważnić swoją decyzję. Identyczne stanowisko jest prezentowane w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej – przykładowo wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 października 2012 r., sygn. KIO 2037/12, KIO 2047/12:
„Zamawiający jest uprawniony do samodzielnego unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji
o wyborze oferty najkorzystniejszej, do dokonania ponownego badania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, choćby taki obowiązek nie wynikał z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej albo sądu powszechnego, a termin na skorzystanie ze środków ochrony prawnej upłynął. Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia z własnej inicjatywy wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonywania badania i oceny ofert, niezakwestionowanych w drodze odwołania, jeśli dostrzeże, iż uprzednio popełnił błąd wybierając oferty lub dokonując inne czynności postępowania z naruszeniem ustawy. Celem wszczęcia i prowadzenia każdego postępowania o zamówienie publiczne jest zawarcie ważnej oraz nie podlegającej unieważnieniu umowy. Powyższe determinuje wniosek, iż czynności zamawiającego podejmowane w toku postępowania powinny przede wszystkim zmierzać do skutecznego udzielenia zamówienia (zawarcia umowy)”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Konsorcjum
PRIM Sp. z o.o.
 PRIM s.c. M. Sadowski, R. Stasik
ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk
 cena oferty brutto 168 695,07 zł
okres gwarancji 60 miesięcy.
Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na w/w zadanie firma otrzymała  100 pkt.
Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli:
1.Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego
„PROMEL” Robert Jeszke
Biechówko 31A, 86-140 Drzycim
cena oferty brutto 276 248,74 zł
okres gwarancji 60 miesięcy, firma otrzymała 63,01 pkt
2.KOM-TRANS
Usługi Transportowo-koparkowo-Budowlane Piotr Saletra
Barcza 49, 26-001 Masłów
cena oferty brutto 239 458,86 zł
okres gwarancji 60 miesięcy, firma otrzymała 71,93 pkt
3.Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
 „BUDOMELIOR”
ul. Bogusławskiego 77, 62-002 Suchy Las
cena oferty brutto 361 586,06 zł
okres gwarancji 36 miesięcy, firma otrzymała 47,32 pkt
4.Konsorcjum
  PRIM Sp. z o.o.
 PRIM s.c. M. Sadowski, R. Stasik
ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk
cena oferty brutto 168 695,07 zł
okres gwarancji 60 miesięcy, firma otrzymała 100 pkt
5.Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi
„ZŁOMPOL” Jończyk, Nowak sp. j.
ul. Żyzna 11 „L”,42-202 Częstochowa
  cena oferty brutto 184 570,11 zł
okres gwarancji 60 miesięcy, firma otrzymała 91,83 pkt
6.Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Cemke
ul. Rynek 11, 86-150 Osie
 cena oferty brutto 299 885,07 zł
okres gwarancji 60 miesięcy, firma otrzymała 58,44 pkt
7.Przedsiębiorstwo Ekologiczne
BUDEKO Joanna Przybyłowska
ul. Klonowa 25, 62-070 Dopiewo
  cena oferty brutto 172 200,00 zł, firma otrzymała 98,07 okt
okres gwarancji 60 miesięcy
8.DAR TRANS WYKOP Dariusz Grześkowiak
Sójkowo 9, 88-100 Inowrocław
cena oferty brutto 198 091,50 zł
okres gwarancji 60 miesięcy, firma otrzymała 85,90 pkt
9.F.H.U. „ KIC-TRANS”
Piotr Różycki
ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim
cena oferty brutto 245 754,00 zł
okres gwarancji 36 miesięcy, firma otrzymała 68,21 pkt
Razem oferenci otrzymali : 684,71 pkt.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Znak sprawy: ROŚBiGK.271.4.2015.ZP                       
Osie, 29.04.2015 r.
   
                       
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
„Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wierzchy, gmina Osie”.

numer sprawy: ROŚBiGK.271.4.2015.ZP

1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Konsorcjum
PRIM Sp. z o.o.
 PRIM s.c. M. Sadowski, R. Stasik
ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk
 cena oferty brutto 168 695,07 zł
okres gwarancji 60 miesięcy.

Oferta spełnia wszystkie wymogi ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu na w/w zadanie firma otrzymała  100 pkt.

Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli:

1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego
„PROMEL” Robert Jeszke
Biechówko 31A, 86-140 Drzycim
cena oferty brutto 276 248,74 zł
okres gwarancji 60 miesięcy, firma otrzymała 63,01 pkt

2. KOM-TRANS
Usługi Transportowo-koparkowo-Budowlane Piotr Saletra
Barcza 49, 26-001 Masłów
cena oferty brutto 239 458,86 zł
okres gwarancji 60 miesięcy, firma otrzymała 71,93 pkt

3. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
 „BUDOMELIOR”
ul. Bogusławskiego 77, 62-002 Suchy Las
cena oferty brutto 361 586,06 zł
okres gwarancji 36 miesięcy, firma otrzymała 47,32 pkt

4. Konsorcjum
  PRIM Sp. z o.o.
  PRIM s.c. M. Sadowski, R. Stasik
ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk
cena oferty brutto 168 695,07 zł
okres gwarancji 60 miesięcy, firma otrzymała 100 pkt

5. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi
„ZŁOMPOL” Jończyk, Nowak sp. j.
ul. Żyzna 11 „L”,42-202 Częstochowa
  cena oferty brutto 184 570,11 zł
okres gwarancji 60 miesięcy, firma otrzymała 91,83 pkt

6. Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Cemke
ul. Rynek 11, 86-150 Osie
 cena oferty brutto 299 885,07 zł
okres gwarancji 60 miesięcy, firma otrzymała 58,44 pkt

7. Przedsiębiorstwo Ekologiczne
BUDEKO Joanna Przybyłowska
ul. Klonowa 25, 62-070 Dopiewo
cena oferty brutto 172 200,00 zł, firma otrzymała 98,07 pkt
okres gwarancji 60 miesięcy

8. DAR TRANS WYKOP Dariusz Grześkowiak
Sójkowo 9, 88-100 Inowrocław
cena oferty brutto 198 091,50 zł
okres gwarancji 60 miesięcy, firma otrzymała 85,90 pkt

9. F.H.U. „ KIC-TRANS”
Piotr Różycki
ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim
cena oferty brutto 245 754,00 zł
okres gwarancji 36 miesięcy, firma otrzymała 68,21 pkt

Razem oferenci otrzymali : 684,71 pkt.

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy  z wyłonionym wykonawcą  możliwe będzie po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


-------------------------------------------------------------------------------------------------Osie, 27.04.2015 r.

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.4.2015.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Rekultywacja Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wierzchy, gmina Osie”

 
INFORMACJA
z otwarcia ofert

 
Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na : „Rekultywacja Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wierzchy, gmina Osie”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 450 000,00 zł brutto

II) Termin wykonania - do 31.10.2015 r.

III) Okres gwarancji


1. Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego
„PROMEL” Robert Jeszke
Biechówko 31A, 86-140 Drzycim
cena oferty brutto 276 248,74 zł
okres gwarancji 60 miesięcy


2. KOM-TRANS
Usługi Transportowo-koparkowo-Budowlane Piotr Saletra
Barcza 49, 26-001 Masłów
cena oferty brutto 239 458,86 zł
okres gwarancji 60 miesięcy


3. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
„BUDOMELIOR”
ul. Bogusławskiego 77, 62-002 Suchy Las
cena oferty brutto 361 586,06 zł
okres gwarancji 36 miesięcy


4. Konsorcjum:
PRIM Sp. z o.o.
PRIM s.c. M.Sadowski, R. Stasik
ul. Słowackiego 38/1, 80-257 Gdańsk
cena oferty brutto 168 695,07 zł
okres gwarancji 60 miesięcy


5. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi
„ZŁOMPOL” Jończyk, Nowak sp. j.
ul. Żyzna 11 „L”,42-202 Częstochowa
cena oferty brutto 184 570,11 zł
okres gwarancji 60 miesięcy


6. Zakład Usług Wielobranżowych Krzysztof Cemke
ul. Rynek 11, 86-150 Osie
cena oferty brutto 299 885,07 zł
okres gwarancji 60 miesięcy


7. Przedsiębiorstwo Ekologiczne
BUDEKO Joanna Przybyłowska
ul. Klonowa 25, 62-070 Dopiewo
cena oferty brutto 172 200,00 zł
okres gwarancji 60 miesięcy


8. DAR TRANS WYKOP Dariusz Grześkowiak
Sójkowo 9, 88-100 Inowrocław
cena oferty brutto 198 091,50 zł
okres gwarancji 60 miesięcy


9. F.H.U. „ KIC-TRANS”
Piotr Różycki
ul. Broniewskiego 4, 86-140 Drzycim
cena oferty brutto 245 754,00 zł
okres gwarancji 36 miesięcy

 


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski

Opublikował: Anna Pawlak (14 marca 2015, 09:51:23)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (8 czerwca 2015, 11:14:44)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1139

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij