Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

zamówienie na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.6.2014.ZP
wartość: Poniżej 207 tys. Euro
termin składania ofert: 3 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż na realizację ww. zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy na 2015 r. kwotę brutto: 420 000,00 zł, natomiast kwota oferty z najniższą ceną wynosi 43 624,00 zł brutto miesięcznie. W postępowaniu złożono jedną ofertę, która przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Osie, 19.11.2014 r.
ROŚBiGK.271.6.2014.ZP
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

„ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych”.
Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 379576 - 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie , ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, faks 52 3329540.
    Adres strony internetowej zamawiającego: www.osie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Osie, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz Uchwałą nr XXVI/434/12 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2012 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2023 oraz uchwałą nr Uchwała nr XXI/154/13 Rady Gminy Osie z dnia 29 maja 2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9, 90.50.00.00-2, 34.92.84.80-6, 90.51.40.00-3, 90.51.12.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100. 2. Wadium należy wnieść przed terminem złożenia oferty. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym , że poręczenie z kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Osie Nr 06 8169 0006 0010 5431 2000 0010 Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed terminem składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego Wadium w innej formie należy złożyć w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 10 do dnia 03.12.2014r. do godz. 10.00. 5. Zamawiający zwróci wadium: 1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a upzp. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający ponownie zażąda wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu wadium zwrócono na podstawie pkt 6 ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający o terminie wniesienia wadium powiadomi odrębnym pismem. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 upzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
        (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są do: a) posiadania wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Osie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnego z przedmiotem zamówienia; b) posiadania aktualnego zezwolenia na prowadzenie transportu odpadów, wydanego na podstawie art. 28 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) lub posiadanie wpisu do rejestru, prowadzonego przez Marszałka Województwa dla podmiotów gospodarujących odpadami, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) - w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; c) posiadania aktualnego zezwolenia na prowadzenie zbierania odpadów na terenie bazy magazynowo - transportowej, wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) lub na podstawie przepisów dotychczasowych, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; d) posiadania numeru rejestrowego nadanego przez głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1155) e) posiadania aktualnego certyfikatu w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wydanego przez zewnętrzny podmiot certyfikujący, potwierdzający zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na normach europejskich. Na dowód powyższego Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp oraz przedłoży certyfikat w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wydany przez zewnętrzny podmiot certyfikujący, potwierdzający zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na normach europejskich.
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
              W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali: co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych od nie mniej, niż 1.000 kontrahentów rocznie, przy czym: łączna ilość odebranych odpadów w okresie min. 12 miesięcy musi wynosić co najmniej 1200 Mg/rok roczna wartość brutto wykonanych usług musi być nie mniejsza, niż 300.000,00 zł dla tego rodzaju usługi. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz załączyć dowody, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Sporządzony przez Wykonawcę wykaz winien jednoznacznie potwierdzać spełnienie postawionych przez Zamawiającego warunków.

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny): W ramach realizacji niniejszej usługi Wykonawcy zobowiązani są do spełnienia wymagań zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz. U. z 2013 roku poz. 122, a w szczególności: a. posiadać bazę magazynowo-transportową: Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie i na własny koszt zorganizować bazę magazynowo-transportową, spełniającą wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz. U. z 2013 roku poz. 122. b. posiadać wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz. U. z 2013 roku poz. 122 tzn. powinni posiadać co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej 1 pojazd do odbierania bez funkcji kompaktującej, przy czym pojazdy te powinny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; c. utrzymać odpowiedni stan techniczny i sanitarny pojazdów i urządzeń poprzez zabezpieczenie ich przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu; poddawane ich myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na kwartał, a w okresie letnim czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień nie rzadziej niż raz na miesiąc; oraz posiadanie dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotowych czynności na koniec każdego dnia roboczego opróżnianie pojazdów z odpadów i parkowanie ich wyłącznie na terenie bazy magazynowo-transportowej. d. zapewnić odpowiednie wymagania techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów, tak aby: konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady; pojazdy były wyposażone w system: monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów - umożliwiający weryfikację tych danych; pojazdy były wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu po opróżnianiu pojemników; co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbioru odpadów zmieszanych spełniające normę emisji spalin minimum EURO 3, co najmniej 1 pojazd przystosowany do odbioru pojemników typu dzwon, co najmniej 1 pojazd wyposażony w myjkę służącą do dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów, dopuszcza się wyposażenie pojazdów w urządzenie do ważenia odpadów komunalnych. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp.

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp., według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 SIWZ.

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
        Wykonawca, którego oferta została wybrana przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy opłaconą polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż całkowita cena brutto za cały okres realizacji zamówienia wynikająca z oferty Wykonawcy. Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp., według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
    określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
    Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali: co najmniej jedną usługę odbioru odpadów komunalnych od nie mniej, niż 1.000 kontrahentów rocznie, przy czym: -łączna ilość odebranych odpadów w okresie min. 12 miesięcy musi wynosić co najmniej 1200 Mg/rok - roczna wartość brutto wykonanych usług musi być nie mniejsza, niż 300.000,00 zł dla tego rodzaju usługi.;
    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  1.  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
   2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  3.  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
   4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5.   wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Certyfikat w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wydany przez zewnętrzny podmiot certyfikujący, potwierdzający zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na normach europejskich. *W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy. 2.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki z art. 22 ust. 1 upzp *W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców tzn. że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy umocowani przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je umocowany przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik.
3.Wypełniony druk Formularz Ofertowy.
4.Wykonawca, którego oferta została wybrana przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem umowy opłaconą polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż całkowita cena brutto za cały okres realizacji zamówienia wynikająca z oferty Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
    1 - Cena - 98
    2 - Termin płatności faktury - 2

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.admin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:       03.12.2014 r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


Do pobrania:

Ogłoszenie - Pobierz >>> (308kB) pdf
SIWZ - Pobierz >>> (161kB) pdf
Załącznik 1 do SIWZ Pobierz >>> (84kB) pdf
Załącznik 2 do SIWZ Pobierz >>> (47kB) pdf
Załącznik 3 do SIWZ Pobierz >>> (38kB) pdf
Załącznik 4 do SIWZ Pobierz >>> (30kB) pdf
Załącznik 5 do SIWZ Pobierz >>> (34kB) pdf
Załącznik 6 do SIWZ Pobierz >>> (44kB) pdf
Załącznik 7 do SIWZ Pobierz >>> (229kB) pdf


Załącznik 2 do umowy Pobierz >>> (18kB) pdf
Załącznik 3 do umowy Pobierz >>> (44kB) pdf


---------------------------------------------------------------------------------------------
Osie, 03.12.2014 r.

ROŚBiGK.271.6.2014.ZP

                               
                                                               
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
   
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ROŚBiGK.271.6.2014.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Gmina Osie, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm. ).

Uzasadnienie

         Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. , poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż na realizację ww. zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne Zamawiający zabezpieczył w budżecie gminy na 2015 r. kwotę brutto: 420 000,00 zł, natomiast kwota oferty z najniższą ceną wynosi 43 624,00 zł brutto miesięcznie. W postępowaniu złożono jedną ofertę, która przekracza kwotę  jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
           Po analizie możliwości finansowych zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty  z najniższą ceną.


Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

Opublikował: Marek Lejk (19 listopada 2014, 13:55:58)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (4 grudnia 2014, 08:37:47)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 586

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij