zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej we wsi Żur, gm. Osie

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.4.2014.ZP
wartość: Poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 16 maja 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 2 - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie. Cena oferty brutto: 489 906,84 zł. 
Osie, 28.04.2014 r.
ROŚBiGK.271.4.2014.ZP.     
             
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej we wsi Żur, gm. Osie”.

Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie zamówień publicznych: 142444 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014 r.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie , ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, faks 52 3329540.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.osie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej we wsi Żur, gm. Osie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej we wsi Żur o nawierzchni asfaltowej. Kilometr początkowy projektowanej przebudowy drogi 0+000 jest zlokalizowany w osi drogi na krawędzi drogi powiatowej Nr 1213C Osie stacja kolejowa - Żur - Drzycim na działce nr 20/2. Natomiast kilometr końcowy 0+820,00w osi drogi na końcu odcinka przy moście na działce nr 122/14. Droga przebiega po terenie falistym pomiędzy działkami rolniczymi, zabudową gospodarczą, terenem elektrowni Żur. W ramach przebudowy przewiduje się poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni drogi z wyznaczeniem lewostronnego chodnika. Przedsięwzięcie prowadzone będzie na terenie do którego gmina Osie posiada tytuł prawny - działka nr 40 i nr 120. Na działce nr 148 w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową, zezwolenie na wykonanie robót budowlanych udzielił Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu. Natomiast na działce nr 122/14 zezwolenie na wykonanie robót budowlanych udzieliła ENEA S.A. Skalar Office Center w Poznaniu. Na całej długości drogi występuje utwardzona nawierzchnia o nawierzchni bitumicznej na szerokości 3,50 m z przylegającym lewostronnym pasem gruntowym o szerokości ~3,0 m. Pas drogowy ma zmienną szerokość ~12,0 - ~15,0 m. Projektowana jezdnia ma szerokość 5,00 m. Zastosowano obustronne poszerzenie istniejącej drogi o 1,50 m (lewa strona 1,20 m, prawa strona 0,30 m) na odcinku w km 0+010-0+820 tj. na dł. 810,00 m. W obrębie skrzyżowania z drogą powiatową od km 0+000 do km 0+010 w droga o nawierzchni asfaltowej ma szerokość 5,00 m i nie podlega przebudowie. Dla zapewnienia prawidłowego odwodnienia drogi z wód opadowych zastosowano jednostronne pochylenie jezdni i chodnika 2% w kierunku do rowu przydrożnego. Projektowany lewostronny chodnik w km 0+000,00 - 0+820 o szerokości 1,40m o pochyleniu poprzecznym 2% w kierunku jezdni. Wzdłuż drogi jest 16 zjazdów o szerokości 4,0m na posesje (w granicach pasa drogowego). Przebieg trasy drogi w profilu podłużnym w pełni dostosowano do istniejącej nawierzchni asfaltowej w celu wykorzystania jej jako podbudowy drogi. Przewiduje się korektę niwelety jezdni w górę ok. 5 cm w górę w wyniku profilowania, likwidacją lokalnych zaniżeń i wykonania nawierzchni. Przewiduje się małą korektę osi drogi w związku z poszerzeniami istniejącej 3,50 m drogi do szerokości 5,0 m. Przedmiotem zamówienia są: Roboty ziemne i przygotowawcze - zgodnie z projektem Poszerzenie jezdni - 1318,50 m2 Jezdnia z mieszanek mineralno - bitumicznych - 4072,50 m2 Chodnik (nawierzchnia z kostki bet. gr. 6 cm) - 1103 m2 Zjazdy (nawierzchnia z kostki bet. gr. 8 cm) - 243,85 m2 Krawężniki i obrzeża - 820 mb + 976,20 mb. Osłony kablowe - 14 mb. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - zgodnie z projektem Roboty wykończeniowe (pobocza) - zgodnie z projektem Inwentaryzacja powykonawcza.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,- zł słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: k-to Urzędu Gminy Osie Nr 48 8169 0006 0010 5431 2000 0030 w Banku Spółdzielczym Osie wadium - Nazwa zadania 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia , wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 3c. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia. Wykonawca wykaże się , że w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej: a) dwie (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegających na robotach budowlanych o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł (brutto) każda.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia , wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca wykaże dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej: - 1 kierownik budowy - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego wykazu, wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. Kosztorys ofertowy na podstawie załącznika do SIWZ. Wzór umowy - projekt parafowany przez Wykonawcę. Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dokona zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi : wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych b) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego) c) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót d) zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski


------------------------------------------------------------------------------

Dokumentacja przetargowa do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu POBIERZ >>> (253kB) pdf
Przedmiar robót POBIERZ >>> (209kB) pdf
Formularz ofertowy POBIERZ >>> (296kB) pdf
Projekt umowy POBIERZ >>> (201kB) pdf
SIWZ POBIERZ >>> (477kB) pdf
Załącznik 3 a POBIERZ >>> (164kB) pdf
Załącznik 3 b POBIERZ >>> (168kB) pdf
Załącznik 3 c POBIERZ >>> (159kB) pdf
Załącznik 3 d POBIERZ >>> (201kB) pdf
Załącznik 3 e POBIERZ >>> (69kB) pdf
Załącznik 3 f POBIERZ >>> (247kB) pdf

Dokumentacja techniczna:

Opis techniczny POBIERZ >>> (56kB) pdf
Plan orientacyjny POBIERZ >>> (74kB) pdf
Plan sytuacyjny 1a POBIERZ >>> (334kB) jpg
Plan sytuacyjny 1b POBIERZ >>> (213kB) jpg
Plan sytuacyjny 1c POBIERZ >>> (208kB) jpg
Rysunek 3 POBIERZ >>> (33kB) pdf
Rysunek 4 POBIERZ >>> (31kB) pdf
Rysunek 5 POBIERZ >>> (28kB) pdf
Rysunek 6 POBIERZ >>> (36kB) pdf
STWIOR POBIERZ >>> (881kB) pdfPytania i odpowiedzi do przetargu:

W związku zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 08.05.2014 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:

1. W dokumentacji technicznej w opisie w pkcie 9 oraz w przedmiarze robót w poz. 16 d.4 jest: profilowanie z masy asfaltobetonowej w ilości 50 kg/m2, natomiast na rysunku przekroju konstrukcyjnego jezdni jest profilowanie masą 75 kg/m2. Prosimy o wyjaśnienie jaka jest prawidłowa masa oraz podanie prawidłowej ilości mg masy.

Ad 1. Profilowanie z masy asfaltobetonowej ujęte w dokumentacji technicznej w pkt.9 oraz w przedmiarze robót jest prawidłowe i wynosi 50 kg/m2. Na rysunku przekroju konstrukcyjnego jezdni omyłkowo ujęto wartość 75 kg/m2. Na rysunku przekroju konstrukcyjnego wartość ta winna wynosić 50 kg/m2. Na profilowanie przewidziano 141,75 ton masy.


2. Prosimy o dołączenie na stronie internetowej tabeli profilowań.

Ad2. Zamawiający nie dysponuje tabelą profilowań. Masę niezbędną na wyrównanie do wymaganego profilu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (50 kg/m2) wyliczono w przedmiarze w poz. 16 tj. 141,75 ton.


3. Prosimy o dołączenie na stronie internetowej projektu stałej organizacji ruchu wraz ze szczegółem progu zwalniającego.

Ad3. Organizację ruchu uszczegółowiono w projekcie budowlanym na planie sytuacyjnym i w plikach do pobrania zawartych przy ogłoszeniu o przetargu: Plan sytuacyjny 1a, 1b i 1c.

Zamawiający przewiduje prefabrykowany próg zwalniający w km 0+403 np. U-16d lub inny zgodny z polskimi przepisami.

 

4. W dokumentacji technicznej w opisie w pkcie 14 jest napisane iż należy usunąć na trasie chodnika 4 szt. drzew brakuje takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie i dopisanie do przedmiaru brakującej pozycji.

Ad4. W przedmiarze robót w poz. 3 uwzględniono tylko karczowanie 4 drzew. Usunięcie drzew i koszty z tym związane leżą po stronie Zamawiającego.

 

5. Dot. przedmiaru robót nr poz. 40, 41 branża elektryczna

5.1 Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji wymienianych opraw.

5.2. Czy wraz z oprawami wymieniamy wysięgniki, przewody do opraw i tabliczki z bezpiecznikami?

5.3. W jaki sposób usuwamy kolizję słupa w km 0+020 (przestawiamy istniejący, wymieniamy na nowy, wydłużamy istniejące linki, wymieniamy całe przęsła linek)

5.4. Czy wszystkie prace na liniach ENEA są uzgodnione z ich właścicielem (ENEA).


Ad.5.1 Lokalizacja wymienianych opraw: km 0+016, 0+075 i 0+170.

Ad.5.2 Wymianie ulegają oprawy bez urządzeń towarzyszących.

Ad. 5.3 Usunięcie kolizji słupa w km 0+020 dotyczy usunięcia starego betonowego słupa do znaków drogowych z prawego pobocza.

Ad.5.4 Zadanie nie obejmuje prac na liniach ENEA.metryczka


Opublikował: Marek Lejk (28 kwietnia 2014, 12:24:40)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (6 czerwca 2014, 15:14:12)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 929