Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2014

zamówienie na:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w miejscowości Wierzchy

zamawiający: Gmina Osie
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy nieograniczony
nr sprawy: ROŚBiGK.271.1.2014.ZP
wartość: Poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 5 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 9 - ELSIK Sp. z o.o., Lniska 22, 83-330 Żukowo, Cena ofert brutto: 319 800,32                                         Osie, 20.01.2014 r.
ROŚBiGK.271.1.2014.ZP

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
„Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w miejscowości Wierzchy”.

Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 21428 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Osie , ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, faks 52 3329540.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.osie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w miejscowości Wierzchy..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w miejscowości Wierzchy : - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej - 989,0 m2 - utwardzenie z kostki betonowej 150 m2 - długość ogrodzenia - 132,0 m - liczba siedzisk - 104 szt. - roboty różne m.in. prace ziemne..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 8 000,- zł słownie: osiem tysięcy złotych 00/100. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: k-to Urzędu Gminy Osie Nr 48 8169 0006 0010 5431 2000 0030 w Banku Spółdzielczym Osie , wadium - Nazwa zadania 2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3. w gwarancjach bankowych, 4.w gwarancjach ubezpieczeniowych 5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości . 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia , wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykazu robót budowlanych o podobnym charakterze i złożoności, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie - z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zał. nr 3c. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie zasady spełnia / nie spełnia. Wykonawca wykaże się , że w ciągu ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej: a) dwie (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegających na budowie boisk o nawierzchni sztucznej o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł (brutto) każda.
•    III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia , wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 3a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonego oświadczenia , wg zasady spełnia / nie spełnia.
•    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
•    informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
•    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę. Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie przedmiaru robót . Wzór umowy - projekt parafowany przez Wykonawcę. Dowód wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Osie ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok. nr 10.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Osie
Michał Grabski

Dokumentacja przetargowa do pobrania:
Projekt zagospodarowania - uzupełniony POBIERZ >>> (103kB) pdf
Rzut boisk - poprawiony POBIERZ >>> (219kB) pdf
Ogłoszenie POBIERZ >>> (251kB) pdf
Projekt umowy POBIERZ >>> (197kB) pdf
Przedmiar robót POBIERZ >>> (36kB) pdf
Formularz ofertowy POBIERZ >>> (141kB) pdf
SIWZ POBIERZ >>> (236kB) pdf
Opis techniczny POBIERZ >>> (210kB) pdf
Część rysunkowa POBIERZ >>> (525kB) pdf
Zał. 3 a POBIERZ >>> (164kB) pdf
Zał. 3 b POBIERZ >>> (170kB) pdf
Zał. 3 c POBIERZ >>> (159kB) pdf
Zał. 3 d POBIERZ >>> (240kB) pdf
Zał. 3 e POBIERZ >>> (247kB) pdf

--------------------------------------------------------------------------

Osie, 23.01.2014 r.

ROŚBiGK.271.1.2014.ZP.

OGŁOSZENIE

O zmianie treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w miejscowości Wierzchy”.


 
Gmina Osie na podstawie art. 38, pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o dokonaniu zmiany w SIWZ w punkcie 21.10.


W punkcie 21.10 jest:

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

W punkcie 21.10 ma być:

• Zamawiający dokona zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:

• 1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

• a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi : wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych

• b) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego)

• c) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót

• d) zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego.

• W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności


W projekcie umowy stanowiącym załącznik numer 1 do SIWZ w § 3 podaje się termin przekazania placu budowy na dzień 15.04.2014 r.


 Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski

--------------------------------------------------------------------------

Osie, 23.01.2014 r.

ROŚBiGK.271.1.2014.ZP.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie zamówień publicznych: 26462 - 2014; data zamieszczenia:23.01.2014

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w miejscowości Wierzchy”.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 21428 - 2014 data 20.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Osie, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3329540, fax. 52 3329540.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.

• W ogłoszeniu jest: Nie przewiduje się zmian postanowień umowy..

• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dokona zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi : wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych b) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego) c) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót d) zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności..

• II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.

• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dokona zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi : wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych b) wstrzymanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego (Zamawiającego) c) wystąpi opóźnienie w przekazaniu placu budowy lub jego części a opóźnienie to będzie miało wpływ na termin zakończenia robót d) zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

 

 Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski

--------------------------------------------------------------------------

PYTANIA i ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

Osie, dnia 29.01.2014 r.

W związku z zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 23.01.2014 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:


Pytanie 1.    Wnosimy o uznanie daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru jako równoznacznej z terminem wykonania przedmiotu umowy. W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyższy zapis daje możliwość w trakcie spisywania protokołu odbioru końcowego uznania umowy za wykonaną w wyznaczanym terminie oraz pozwala na uniknięcie zarzutu zwłoki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym powodem przekroczenia terminu są czynności odbioru albo odraczanie odbioru pod bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robót. Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013 roku (sygn. I FSK 943/12) - Wykonanie usługi następuje w momencie faktycznego zakończenia prac i zgłoszenia tego faktu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac. Natomiast samo sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie wykonania usługi.

Odpowiedź: Zamawiający zawarł warunki odbioru robót w § 4 umowy na przedmiotowe zadanie. Zgodnie z tym Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru wpisem do Dziennika budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do Dziennika Budowy. Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Pytanie 2. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

a) klęski żywiołowe;

b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn

c) budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi

d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów

e) niewypały i niewybuchy;

f) wykopaliska archeologiczne;

g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);

h) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)

i) wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia podstawowego.

2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;

b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;

c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej

c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:

- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych

- protesty mieszkańców

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do

zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczególności:

a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne

itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa

C. Zmiany osobowe

1. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;

2. zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane

3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;

4. rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy,

D. Pozostałe zmiany

1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1.zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

2.zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami;

3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności , które w trakcie realizacji mogą wystąpić. Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie zobowiązany do ich zastosowania.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w dniu 23.01.2014 r. zamieścił na stronie internetowej zmianę Ogłoszenia dotyczącą zmiany postanowień umowy oraz ogłoszenie o zmianie treści SIWZ.

 

Pytanie 3. Prosimy o wskazanie terminu przekazania placu budowy.

Odpowiedź: Termin przekazania placu budowy wyznaczono na dzień 15.04.2014 r.

 

Pytanie 4. Prosimy o wskazanie terminu zakończenia odbioru końcowego licząc od terminu rozpoczęcia odbioru.

Odpowiedź: Zgodnie z § 4 pkt 2 projektu umowy Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Termin zakończenia odbioru końcowego uzależniony jest od tego czy Wykonawca wywiązał się ze wszystkich swoich obowiązków i czy w trakcie odbioru końcowego nie zostaną ujawnione niedociągnięcia czy usterki, co spowoduje wyznaczenie Wykonawcy terminu ich usunięcia i datę ponownego odbioru.


Pytanie 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozliczanie częściowe po odbiorze częściowym etapu prac?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenie częściowe i nie przewiduje częściowego odbioru robót.


Pytanie 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar w § 8 ust. 2 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 projektu umowy z 0,5% na 0,2% oraz za odstąpienie z 10% na 2%?

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar, prosimy o zmniejszenie kar również wysokości kar, o które wnioskujemy w pytaniu nr 7.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych określonych w projekcie umowy.

 

Pytanie 7. Prosimy o uwzględnienie poniższych kar umownych w projekcie umowy:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na przekazanie placu budowy

2) za zwłokę w rozpoczęciu odbioru przez Zamawiającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na rozpoczęcie odbioru

3) za zwłokę w zakończeniu odbioru przez Zamawiającego w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu ustalonego terminu na zakończenie odbioru

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych określonych w projekcie umowy.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pytania nr 2

Osie, dnia 31.01.2014 r.


W związku z zapytaniem oferenta, które wpłynęło w dniu 28.01.2014 r. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśnia, co następuje:


1. Proszę o zamieszczenie prawidłowego rysunku boiska – rzut boiska – lub zmianę opisu zamówienia w SIWZ , według naniesionych na rysunku wymiarów boisko ma 1012 mr (23x44) a wg SIWZ 989 m2.

Ad. 1  Wymiary boiska zostały podane w ogłoszeniu o przetargu, SIWZ , opisie technicznym i przedmiarze - czyli 23 x 43 m o powierzchni 989 m2. W dokumentacji do pobrania załączono poprawiony rysunek boisk.

2. Proszę o korektę rysunku lub opisu zamówienia dotyczącego ogrodzenia. Wg rysunku ogrodzenie ma 134 mb i 2 furtki a wg opisu 132 mb i 2 furtki i jedną bramę.

Ad.2   Ogrodzenie wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania, opisem technicznym i przedmiarem - czyli długość 132 mb., dwie furtki i jedna brama.

3. Proszę o podanie koloru nawierzchni poliuretanowej.

Ad.3   Zgodnie z opisem zawartym w projekcie technicznym nawierzchnia boiska do piłki siatkowej o kolorze zielonym, pozostała część nawierzchni o kolorze czerwonym.

4. Proszę o zamieszczenie planu zagospodarowania terenu z naniesionymi rzędnymi terenu – obecnymi oraz wymaganymi.

Ad.4   Rzędne obecne terenu są na projekcie zagospodarowania działki - projektowana rzędna w środku boisk - 79,4 m.

5. Czy na terenie inwestycji występują jakieś rozbiórki albo wycinka drzew?

Ad.5   Przewiduje się demontaż istniejącej furtki i montaż jej po drugiej stronie bramy po uprzednim zdemontowaniu fragmentu ogrodzenia. Zamawiający posiada prawomocne zezwolenie na usunięcie dwóch drzew. Usunięcia drzew dokona Zamawiający. Do Wykonawcy będzie należało karczowanie pniaków po ich usunięciu.

6. Proszę o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej w/w inwestycji.

Ad.6 Typ obiektu nie wymaga dokumentacji geotechnicznej - dokonano odkrywki na głębokość około 1,2 m i stwierdzono występowanie piasku gliniastego.

7. Prosimy o uzupełnienie planu zagospodarowania o podanie długości poszczególnych gałęzi drenażu i zbieraczy.

 Ad.7   Uzupełniono długości drenażu i zbieraczy. W dokumentacji do pobrania załączono uzupełniony projekt zagospodarowania.

8. Prosimy o podanie na planie zagospodarowania rzędnych studni wybieralnej fi 1000 oraz podanie jej konstrukcji.

Ad.8   Uzupełniono rzędne studni - w dokumentach do pobrania załączono uzupełniony projekt zagospodarowania. Zastosować studnię wybieralną fi 1000.

9. Czy zbieracz fi 125 ma być wykonany z rur drenażowych, jeżeli tak to czy w oplocie i jakim?

Ad.9   Zbieracz wykonać zgodnie z opisem i przedmiarem z rur PCV 125.

10. Wnosimy o zastosowanie rur drenarskich w oplocie z geotkaniny, efekt jest ten sam a koszt oplotu z kokosa dużo wyższy i zbędny.

Ad.10  Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur drenażowych w oplocie z geotkaniny.

11. Prosimy o doprecyzowanie pojęcia studnia wybieralna? Standardowo stosuje się studnie chłonne wypełnione i zagłębione w materiale filtracyjnym.

Ad.11  Należy wykonać studnie wybieralne zgodnie z opisem.

12. Do przetargu zgodnie z SIWZ należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do materiałów przetargowych przedmiaru. Ponieważ przedmiar nie koresponduje z ilościami wynikającymi z załączonej dokumentacji (powierzchnia boiska , długości drenażu itp.) prosimy o poprawioną wersję.

Ad.12  Zamawiający informuje, że kosztorys ofertowy jest tylko elementem pomocniczym dla Wykonawcy. Należy tak przyjąć stawki i narzuty, aby zrealizować zamierzone zadanie zgodnie z dokumentacją. Przy jego opracowywaniu Wykonawca powinien kompleksowo uwzględnić dane zawarte w dokumentach stanowiących podstawę do jego opracowania wykorzystując m.in. projekt budowlany, rysunki i inne opracowania precyzujące zakres i sposób wykonywania robót, przedmiar robót, specyfikację techniczną i odpowiedzi na pytania Wykonawców. Zamawiający zwraca uwagę, że kosztorys ślepy ma jedynie na celu ułatwienie Wykonawcom oszacowanie ceny wykonania zamówienia, ale nie zwalnia ich z obowiązku przeprowadzenia własnej szczegółowej analizy dokumentacji projektowej i ustalenia na tej podstawie wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania zamówienia. W przeciwnym przypadku przy uwzględnieniu wyłącznie zakresu rzeczowego robót określonego w kosztorysie ofertowym może skutkować wadliwym ustaleniem wynagrodzenia Wykonawcy.

13. Prosimy o naniesienie wymiarów rowków drenarskich na załączonym przekroju.

Ad. 13  Głębokość rowków pod drenaż jest zmienna i wynika z zastosowanych spadków ( 0,5 %- 0,6%)Opublikował: Marek Lejk (20 stycznia 2014, 15:19:17)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (4 marca 2014, 15:16:42)
Zmieniono: dodanie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1633

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij