Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2013

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń zawodowych oraz wsparcia społecznego w ramach realizacji projektu ‘Kreuj swój potencjał- zbliż się do swoich marzeń.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu
tryb zamówienia: Przetarg ofertowy nieograniczony
nr sprawy: GOPS.ZP.271.1.3.2013
wartość: Poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 22 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 2 - P.U.H. Elim Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, ul. Małcużyńskiego 11, 86- 105 Świecie, cena brutto: 45 217,00 zł Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń zawodowych oraz wsparcia społecznego w ramach realizacji projektu ‘Kreuj swój potencjał- zbliż się do swoich marzeń’, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu

Zamówienie na: Kompleksowe zorganizowanie i przeprowadzenie kursów/szkoleń oraz wsparcia społecznego w ramach projektu pn. ‘Kreuj swój potencjał- zbliż się do swoich marzeń’, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Nr sprawy: GOPS.ZP.271.1.3.2013
Wartość: pow. 14 tys. euro
Termin składania ofert: 22.05.2013

Osie: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń zawodowych oraz wsparcia społecznego w ramach realizacji projektu ‘Kreuj swój potencjał- zbliż się do swoich marzeń’, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: 73327-2013
Data zamieszczenia: 13.05.2013
Ogłoszenie o zamówieniu- usługi
Zamieszczanie ogłoszenia- obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Sekcja I Zamawiający

I.1) Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie, woj. kujawsko- pomorskie tel. 052 32 09 732 faks 052 32 09 732
- adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gopsosie.pl
I.2) Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II Przedmiot zamówienia.

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń zawodowych oraz wsparcia społecznego w ramach realizacji projektu ‘Kreuj swój potencjał- zbliż się do swoich marzeń’, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
I. Szkolenia zawodowe.
Szkolenia zawodowe teoretyczne i praktyczne dla 19 Uczestników Projektu.
a) Florystyka i bukieciarstwo z obsługą kas fiskalnych- 6 osób (112 godz. dla każdej osoby)
b) Pracownik przetwórstwa drzewnego- 13 osób (112 godz. dla każdej osoby)
c) Operator wózków jezdniowych z wymianą butli LPG- 3 osoby (67 godz. dla każdej osoby)
1. Wykonanie badań lekarskich dla 19 Uczestników Projektu w celu określenia zdolności do udziału w danym kursie zawodowym.
2. Okres trwania kursów: od momentu podpisania umowy do 31.10.2013 r.
3. Zajęcia teoretyczne winny odbywać się w sali wynajętej przez Prowadzącego na terenie gminy Osie  od poniedziałku do piątku (w dni robocze) między godziną 8.00 a 16.00.
4. Kursy winny odbywać się w miejscowości Osie lub innej miejscowości oddalonej od Osia nie dalej niż 30 km. W przypadku realizacji szkoleń poza Osiem Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport Uczestnikom z Osia do miejsca szkolenia i z powrotem własnym środkiem transportu.
5. Zapewnianie cateringu podczas trwania kursów/szkoleń złożonego z:
a) ciepłego posiłku w postaci obiadu jednodaniowego (przykładowy zestaw: ziemniaki/frytki, mięso, surówka)
b) baru kawowego (napoje ciepłe, zimne, ciasto, ciastka )
5. Zapewnienie materiałów odpowiadających tematyce kursów.
6. Ewaluacja projektu:
a) ankieta początkowa określająca potencjał z jakim UP przystępuje do projektu i ankieta końcowa określająca funkcjonowanie osobiste i zawodowe w kontekście wiedzy uzyskanej w trakcie trwania kursów/szkoleń.
b) listy obecności
c) lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych
d) lista potwierdzająca otrzymanie posiłku
e) dzienniki zajęć
f) certyfikaty bądź zaświadczenia ukończenia kursów zawodowych
g) zdjęcia

II Wsparcie społeczne.
Wsparcie obejmuje zagadnienia:
a) Zarządzanie budżetem domowym- dla 18 osób (20 godz.)
b) Psycholog (konsultacje indywidualne)- dla 18 osób (36 godz.)
c) Psycholog (konsultacje grupowe)- dla 8 osób (5 godz.)
d) Sfinansowanie zajęć rehabilitacyjnych- (masaż, ćwiczenia indywidualne 1,5 godz.  )-dla 1 osoby.
e) Opiekun osoby niepełnosprawnej- dla 8 osób (69 godz.)
f) usługi wspierające animację lokalną (warsztaty wikliniarstwo, bibułkarstwo)- dla 8 osób (64 godz.)
2. Warsztaty winny odbywać w od poniedziałku do piątku ( w dni robocze) między godziną 8.00 a 16.00.
3. Okres odbywania zajęć: od momentu podpisania umowy do 31.10.2013 r.
4. Wsparcie społeczne powinni udzielać specjaliści:
a) trener zarządzania budżetem domowym- dla 18 osób, 20 godzin dla całej grupy.
b) psycholog- (konsultacje indywidualne)-dla 18 osób po 2 godz. dla każdego Uczestnika. Zakres tematyczny: umiejętność komunikowania się, nabycie wiary we własne możliwości, motywowanie do działania.
c) psycholog (konsultacje grupowe)-dla 8 osób, jednorazowo 5 godzin dla całej grupy. Zakres tematyczny: umiejętność komunikowania się, nabycie wiary we własne możliwości, motywowanie do działania.
d) rehabilitant- karnet jednodniowy dla 1 osoby obejmujący następujące zabiegi: (masaż, ćwiczenia indywidualne 1,5 godz.).
e) opiekun osoby niepełnosprawnej- dla 8 osób, 69 godzin dla całej grupy.
f) trenerzy-animatorzy- dla 8 osób, 64 godzin dla całej grupy. Zakres tematyczny: warsztaty wikliniarstwo, bibułkarstwo.
5. Warsztaty winny odbywać się w Osiu lub w innej miejscowości oddalonej od Osia nie dalej niż 30 km. W przypadku realizacji szkoleń poza Osiem Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport Uczestnikom z Osia do miejsca szkolenia i z powrotem własnym środkiem transportu. W przypadku działań opisanych w pkt. c, f Wykonawca zapewnia uczestnikom transport z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia i z powrotem.
6. Zapewnianie cateringu podczas trwania kursów/szkoleń złożonego z:
a) ciepłego posiłku w postaci lunchu
b) baru kawowego (napoje ciepłe, zimne, ciasto, ciastka)
8. Ewaluacja projektu:
a) ankieta początkowa określająca potencjał z jakim UP przystępuje do projektu i ankieta końcowa określająca funkcjonowanie osobiste i zawodowe w kontekście wiedzy uzyskanej w trakcie trwania kursów/szkoleń.
b) listy obecności
d) lista potwierdzająca odbiór materiałów szkoleniowych
e) lista potwierdzająca otrzymanie posiłku
f) certyfikaty bądź zaświadczenia ukończenia warsztatów
g) dzienniki zajęć
i) zdjęcia

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
80530000-8, 80570000-0
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Zakończenie: 31/10/2013.

Sekcja III Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym.

III.1) Wadium
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) Zaliczki
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.
III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych. Wobec powyższego warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp (w tym , że posiada obowiązkowy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych) zgodnie z załącznikiem nr 1.
8.1.2. Posiadają prawo wydania zaświadczeń o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji i Nauki, potwierdzające uzyskanie umiejętności w zawodach będących przedmiotem zamówienia oraz dwa certyfikaty w języku polskim i angielskim, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 03.02.2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych(Dz. U. Nr 31, 2006 r., poz. 216)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże i udokumentuje min. 5-ma potwierdzeniami lub referencjami, że usługi zostały wykonane należycie- załącznik nr 8, z: Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejsko- Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz innych instytucji. Doświadczenie w prowadzeniu działalności edukacyjno- szkoleniowej również w prowadzeniu działalności w ramach realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie  usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (czyli usługi szkoleniowe na rzecz łącznie trzech grup tj. osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia)  z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Ocena spełniania w/w warunków dokonana będzie przez Zamawiającego wg. formuły spełnia- nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych usług stanowiących załącznik nr 6. Realizowanych przez Wykonawcę projektów własnych Wykonawcy nie uważa się za zamówienie.
Ponadto Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art.22 ust.1 Pzp.
III.3.3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek powyższy zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada własny potencjał techniczny lub ma możliwość korzystania z potencjału technicznego innych podmiotów. Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają stosowne uprawnienia (według wzoru określonego w załączniku nr 7). Wykaz osób obligatoryjnie powinien zawierać co najmniej po jednej kompetentnej, posiadającej stosowne uprawnienia osobie (trenerze) do przeprowadzenia kursu zawodowego/szkolenia/warsztatu obejmującego  tematyką przedmiot zamówienia.  Ponadto Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art.22 ust.1 Pzp. Ocena spełniania w/w warunków dokonana będzie przez Zamawiającego wg. formuły spełnia- nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w niniejszej SIWZ.
III.4) Informacja o oświadczeniu lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1
III.4.1) W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa art.22ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonywanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunki wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają stosowne uprawnienia (zgodnie ze wzorem tabeli- załącznik nr 7).
III.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy.
- aktualne zaświadczenie  właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub, potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie względnie rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
Sekcja IV Procedura
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) Kryteria oceny ofert
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena, doświadczenie.


Kryterium                                             
1. Cena – 60% (60%- 60 pkt.) Punktacja za kryterium ‘cena’ zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

                                                PbadC= Cmin./Cbad. x Pcmax

PbadC- punkty za kryterium cena przyznane badanej ofercie
Cmin.- najniższa cena spośród ocenianych ofert
Cbad- cena oferty badanej
Pcmax- maksymalna liczba punktów, które można przyznać za kryterium cena

2. Doświadczenie 40% (40%- 40 pkt.). Punktacja za kryterium ‘ doświadczenie’ oceniana będzie w oparciu o podkryteria tj.
a) doświadczenie w pracy łącznie z trzema grupami osób tj. z osobami niepełnosprawnymi, bezrobotnymi i nieaktywnymi zawodowo- maksymalnie 20 pkt.
b) doświadczenie w organizowaniu szkoleń o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia- maksymalnie 15 pkt.
c) realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS- 5 pkt.


 
a)

Elementy podlegające ocenie doświadczenia w podkryteriach Liczba punktów w podkryteriach
Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził 5 usług, łącznie na rzecz trzech grup osób tj. ( osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo)o pkt.
Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził 6- 8 usług, łącznie na rzecz trzech grup osób tj. ( osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo) 5 pkt.
Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził 9- 11 usług, łącznie na rzecz trzech grup osób tj. ( osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo) 10 pkt.
Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził 12- 14 usług, łącznie na rzecz trzech grup osób tj. ( osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo) 15 pkt.
Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził powyżej 15 usług, łącznie na rzecz trzech grup osób tj. (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo) 20 pkt.
 
b)

Elementy podlegające ocenie doświadczenia w podkryteriach Liczba punktów w podkryteriach
Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził 5 usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu tematyki odpowiadającej przedmiotowi zamówienia* 0 pkt.
Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził 6- 10 usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu tematyki odpowiadającej przedmiotowi zamówienia* 5 pkt.
Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził 11- 15 usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu tematyki odpowiadającej przedmiotowi zamówienia* 10 pkt.
Wykonawca wykaże, że w badanym okresie przeprowadził powyżej 16 usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu tematyki odpowiadającej przedmiotowi zamówienia* 15 pkt.

* Zamawiający uwzględni wymienione w wykazie wykonanych usług zajęcia, które zostaną potwierdzone dowodem(np. referencjami) , że zostały wykonane należycie.
Całkowitą ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowić będzie suma punktów uzyskanych w kryterium ‘cena’ i kryterium ‘doświadczenie’.

Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób.

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska największą liczbę punktów.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) Zmiana umowy
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) Informacje administracyjne
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gopsosie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6 86- 150 Osie pok.18.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2013 r. godzina 10.00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok.18.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym  Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Całkowitą ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowić będzie suma punktów uzyskanych w kryterium ‘cena’ i kryterium ‘doświadczenie’.

Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób.

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tzn. uzyska największą liczbę punktów.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) Zmiana umowy
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) Informacje administracyjne
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gopsosie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6 86- 150 Osie pok.18.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2013 r. godzina 10.00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 6 86-150 Osie pok.18.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym  Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie Pobierz >>> (148kB) word
SIWZ Pobierz >>> (202kB) word
Zał. 1 Pobierz >>> (98kB) word
Zał. 2 Pobierz >>> (98kB) word
Zał. 3 Pobierz >>> (105kB) word
Zał. 4 Pobierz >>> (116kB) word
Zał. 5 Pobierz >>> (131kB) word
Zał. 6 Pobierz >>> (103kB) word
Zał. 7 Pobierz >>> (111kB) word
Zał. 9 Pobierz >>> (98kB) word

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU:

Osie, dn. 16.05.2013 r.
GOPS.271.1.4.2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń zawodowych oraz wsparcia społecznego w ramach realizacji projektu ‘Kreuj swój potencjał- zbliż się do swoich marzeń’, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Pytanie 1. W punkcie 19.2.a Zamawiający nie wspomina o referencjach lub innych dowodach potwierdzających należyte wykonanie usług, natomiast w punkcie 19.2.b. Zamawiający żąda takowych. Proszę o jasną odpowiedź, czy wykazując usługi na rzecz łącznie trzech grup osób mają być poparte dowodami potwierdzającymi dobre wykonanie usług?

Pytanie 2. W jaki sposób Wykonawca ma wykazać realizację projektów współfinansowanych ze środków EFS?

Odpowiedź na pyt.1 i 2: W punkcie 8.2 SIWZ Posiadają wymaganą wiedzę i doświadczenie Zamawiający określa: Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże i udokumentuje min. 5-ma potwierdzeniami lub referencjami, że usługi zostały wykonane należycie- załącznik nr 8 z: Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejsko- Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejskich Centrów Pomocy Rodzinie, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz innych instytucji. Doświadczenie w prowadzeniu działalności edukacyjno- szkoleniowej również w prowadzeniu działalności w ramach realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonanie usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (czyli usługi szkoleniowe na rzecz trzech grup tj. osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych) o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia) z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Ocena spełniania w/w warunków dokonana będzie przez Zamawiającego wg. formuły spełnia- nie spełnia na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych usług stanowiących załącznik nr 6.

Pytanie 3. Jeśli Wykonawca realizował projekty dla osób niepełnosprawnych w ramach Działania 7.3 pod ROPSem w Toruniu, to czy „Końcowa Informacja o wynikach weryfikacji wniosku o płatność”, w której mowa jest o prawidłowym rozliczeniu projektu, a tym samym prawidłowym jego zrealizowaniu, zostanie potraktowana przez Zamawiającego jako dowód potwierdzający, że usługi te zostały wykonane należycie?

Odpowiedź: Zamawiający w pkt. 8.2 SIWZ precyzuje jakie dokumenty są niezbędne do wykazania wiedzy i doświadczenia. Zgodnie z tym punktem są to potwierdzenia bądź referencje z MOPS, MGOPS, GOPS, MCPR, PCPR oraz innych instytucji, świadczące, że usługi zostały wykonane należycie.

Pytanie 4. Dotyczy pkt.I.4 Proszę o podanie miejscowości zamieszkania 19 uczestników projektu, w celu oszacowania kosztów transportu szkoleń, które miałyby się odbywać poza Osiem.

Pytanie 5. Dotyczy pkt. II.5 Proszę o podanie miejscowości zamieszkania 8 osób biorących udział w działaniach c i f.

Odpowiedź na pyt. 4 i 5: Wszyscy Uczestnicy Projektu są mieszkańcami gminy Osie.

Pytanie 6. Jakie jest wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe odnoszące się do opiekuna osoby niepełnosprawnej- dla 8 osób (69 godz.)?

Odpowiedź: Opiekun osoby niepełnosprawnej powinien posiadać minimum wykształcenie średnie o kierunku asystent (opiekun) osoby niepełnosprawnej bądź innym kierunku uprawniającym do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Zamawiający nie określa dokładnie okresu posiadanego doświadczenia ani nie wskazuje miejsca jego nabycia.

Pytanie 7. Proszę podać tematykę wraz z ilością godzin dla poszczególnych modułów dotycząca szkolenia, ponieważ Strona www.inwestycjawkadry.info.pl nie zawiera takiego szkolenia i nie istnieją wymogi prawne ustalające program.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. I. b. Zamawiający określił liczbę godzin kursu Pracownik przetwórstwa drzewnego na (112 godz.). Tematyka kursu powinna obejmować zagadnienia związane z przygotowaniem osoby do pracy w zawodzie.


Kierownik GOPS w Osiu
Mirosława Felczykowska

---------------------------------------------------------------------------------

Osie, dn. 20.05.2013 r.
GOPS.271.1.5.2013

                                                                              
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń zawodowych oraz wsparcia społecznego w ramach realizacji projektu ‘Kreuj swój potencjał- zbliż się do swoich marzeń’, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


Pytanie 1. Prosimy o wyrażenie zgody, aby zajęcia zawodowe mogły się odbywać w odległości 40 km od Osia.
Odpowiedź na pyt.1: Zamawiający w pkt. I.4 oraz II.5 SIWZ precyzuje odległość w jakiej mają odbywać się kursy.  Zgodnie z zapisem kursy winny odbywać się w miejscowości Osie lub innej miejscowości oddalonej od Osia nie dalej niż 30 km.
Pytanie 2. Czy zajęcia prowadzone przez psychologa może przeprowadzić psychoterapeuta z długoletnim stażem pracy z osobami niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo?
Odpowiedź na pyt. 2: Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia zajęć przez psychoterapeutę z długoletnim stażem pracy z osobami niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo.


Kierownik GOPS w Osiu
 Mirosława Felczykowska

Opublikował: Marek Lejk (13 maja 2013, 11:49:59)

Ostatnia zmiana: Marek Lejk (12 lipca 2013, 15:09:20)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1483

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij